Högsta kvalitet till bästa pris
Huvudinnehåll
Avfallshantering

Minskat matsvinn
I vår dagliga verksamhet uppstår restmaterial och avfall som till exempel papp, plast och avskrivna livsmedel. Vi strävar efter att slänga så lite matvaror som möjligt, bland annat genom att erbjuda varor som närmar sig utgångsdatum till kraftigt reducerade priser. Detta kommuniceras tydligt i våra butiker. Vi har också ett samarbete med företaget Allwin, som hämtar upp överblivna matvaror från våra butiker i Stockholm och Göteborg och förmedlar vidare till människor i utsatta situationer. Klicka här för att läsa mer.

Återvinning
Nästan allt förpackningsmaterial som kommer till butikerna, både plastfolie och papper, samlas in och återvinns. Årligen återvinner vi cirka 11 000 ton papp och nära 300 ton plast. Det som återvinns blir till nya förpackningar, vilket bidrar till ett effektivt resursutnyttjande. Avfall sorteras utifrån de förhållanden som råder i respektive kommun. Många kommuner erbjuder idag möjlighet att sortera ut organiskt avfall för omvandling till biogas. Alla våra butiker i dessa kommuner har påbörjat en sådan sortering, och ambitionen är att utöka sorteringen till fler butiker. Från många av våra butiker tas också bland annat överblivet bake off-bröd om hand av lantbrukare för att användas till djurfoder.

Farligt avfall
Farligt avfall från våra butiker består huvudsakligen av elektronik, aerosoler, färger och lysrör. Dessa hanteras av externa avfallshanteringsfirmor kontrakterade av Lidl. Vi har ett internt system, gemensamt för hela Lidl Sverige, för regelbunden uppföljning av avfalls- och återvinningshantering.

Footer miljö