Högsta kvalitet till bästa pris
Huvudinnehåll

medarbetare

Vi på Lidl strävar efter en företagskultur präglad av engagemang och arbetsglädje. På så sätt vill vi vara en attraktiv arbetsgivare för såväl redan anställda som framtida personal. Totalt arbetar cirka 3000 personer på Lidl Sverige spridda över 169 butiker, huvudkontoret i Solna, två centrallager samt tre fastighetskontor.

För oss är det viktigt att våra anställda trivs, att de har möjlighet att kombinera jobb och fritid samt att de vill stanna länge inom företaget. Kunnande, ansvarstagande och serviceglädje är viktigt och vi värderar kunskapen som erfarenhet för med sig högt. Vi uppmuntrar våra medarbetare att utvecklas vidare inom företaget, både nationellt och internationellt.

Läs mer om Lidl som arbetsgivare här.
 

Kollektivavtal för alla

Samtliga anställda på Lidl Sverige omfattas av något av fyra olika kollektivavtal, som alla är slutna mellan arbetsgivarorganisationen Svensk Handel och olika fackförbund. För våra butiksanställda gäller detaljhandelsavtalet (Handels). Lagermedarbetare omfattas av partihandelsavtalet (Handels). För våra tjänstemän, där även våra butikschefer ingår, finns det två olika kollektivavtal. För butikscheferna gäller avtalet tjänstemän i detaljhandeln (Unionen) och för övriga tjänstemän gäller avtalet för tjänstemän (Unionen/Akademikerförbunden).

På vårt huvudkontor och våra två centrallager finns lokala klubbar i Unionens respektive Handels regi. Vi ser mycket positivt på detta engagemang från våra medarbetare.
 

Likabehandling är allas ansvar

Lidl Sverige har en policy för jämställdhet med tydligt definierade ansvarsroller. Vi har också en policy med tillhörande handlingsplan för mångfald och mot kränkande särbehandling och diskriminering. Dessa dokument styr Lidls likabehandlingsarbete och tydliggör vilket beteende som inte är accepterat inom företaget. Våra policys är tydliga med att det är den utsatta som avgör vilka handlingar eller beteenden som är kränkande. Alla chefer har ansvar för att aktivt verka för jämställdhet och för att jämställdhetsarbetet integreras i den dagliga verksamheten.

Personal- och lönestatistik tas från vårt personaladministrativa system och analyseras regelbundet av HR-avdelningen för att säkerställa att inga skillnader i löner kopplat till kön förekommer. Vid rekryteringar läggs stor vikt på att främja en jämn könsfördelning.
 

Medinflytande och en god arbetsmiljö

Kompetens i fokus
Med rätt kompetens kan våra medarbetare göra ett mycket bättre jobb. Vår värdegrund och strategi för att nå våra övergripande mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare utvecklas och är stolta över att arbeta hos oss. Därför sätter vi stor vikt vid introduktionsutbildningar och kompetensutveckling. Uppföljning sker bland annat genom årliga utvecklingssamtal.

Utvecklande ledarskap
Samtliga chefer på Lidl har också genomgått en utbildning i utvecklande ledarskap. Vi uppmuntrar våra anställda att arbeta under eget ansvar och vi främjar deras utveckling genom utbildning och möjligheter till karriär inom koncernen.

Trygg arbetsmiljö
Alla tjänar på en bra och säker arbetsmiljö. Förutsättningarna ser förstås olika ut i olika delar i verksamheten. I våra butiker och lager finns ett större fokus på att minimera skaderisker, medan det på kontoren handlar mer om att motverka stress och skapa ett positivt arbetsklimat. Vi arbetar också förebyggande med olika typer av friskvårdssatsningar för alla våra medarbetare. Eventuella arbetsolyckor eller -skador registreras och rapporteras för att lättare kunna undvikas i framtiden, och för att bakomliggande orsaker ska kunna utredas.

De senaste årens medarbetarundersökningar visar att våra anställda trivs allt bättre – de flesta svarar att de är nöjda eller mycket nöjda med Lidl som arbetsgivare. Efter varje undersökning genomförs förbättringar utifrån medarbetarnas förslag, och vårt mål är att 90 % ska vara nöjda eller mycket nöjda vid utgången av 2017.

Footer medarbetare