Användarvillkor Mitt Lidl-konto

Gäller från: September 2021

1. Tillämpningsområde och relation till andra bestämmelser

Dessa villkor reglerar användandet av tjänsten Mitt Lidl-konto. Tjänsten Mitt Lidl-konto drivs av Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (härefter ”Lidl Stiftung”, ”vi” eller ”oss”), och andra företag inom Lidl-koncernen (tillsammans i föl-jande kallat ”företagsgrupp” som är delaktiga i tillhandahållande av tjänster.

Det lösenordskyddade Mitt Lidl-kontot erbjuder en så kallad Single Sign-On-tjänst (”SSO”) samt användandet av Mitt Lidl-portalen (tillsammans ”Mitt Lidl-konto” eller ”tjänsten”). SSO gör att du, efter att ha registrerat dig en gång för en onlinetjänst från företagsgruppen (t.ex. appar m.m., nedan var och en kallad ”måltjänst”), kan använda ytterligare måltjänster med samma användarnamn och lösenord, förutsatt att SSO är implementerat i respektive måltjänst.  

Mitt Lidl-kontots portal, som du får åtkomst till via måltjänsterna, möjliggör åtkomst, liksom hantering och korrigering av din information från olika måltjänster i en central förvaringsplats.

Tjänsten tillhandahålls på grundval av följande användarvillkor för Mitt Lidl-konto (”användarvillkor”).

Dessa användarvillkor gäller inte separata avtalsförhållanden med tredje part som en del av måltjänsterna; till exempel köp av produkter eller tjänster. Här gäller endast de specifika villkoren för den relevanta måltjänsten.

2. Registrering och konto

För att använda Mitt Lidl-konto krävs registrering med en måltjänst ansluten till SSO, varvid användaren måste skapa ett lösenord för Mitt Lidl-konto. Detta används till-sammans med din e-postadress eller ditt mobilnummer för att komma åt ditt Mitt Lidl-konto.

Uppgifterna som anges av användaren som del av registreringsprocessen måste vara korrekta. Information från tredje parter kan inte tillhandahållas. Om informationen senare skulle komma att ändras, måste användaren justera denna utan dröjsmål på sitt Mitt Lidl-konto.

Beroende på måltjänsten måste antingen din e-postadress eller ditt mobilnummer verifieras under registreringsprocessen. För detta ändamål skickar vi ett e-postmeddelande eller ett sms med en bekräftelsekod. Utan verifiering av e-postadressen eller mobilnumret kan registreringsprocessen inte fortsätta.

Du förbinder dig att registrera dig för att använda Mitt Lidl-kontot genom att klicka på knappen ”Registrera” efter att du har gått igenom registreringsprocessen. Innan du klickar på denna knapp kan du avbryta registreringen när som helst eller ändra in-formationen du har angivit genom att radera, lägga till eller korrigera de uppgifter som du har lagt till i de olika fälten alternativt genom att stänga måltjänsten. Efter att du har slutfört registreringsprocessen kan du ändra informationen du har angivit i ditt personliga konto när som helst.

Vid mottagande av erbjudandet om att ingå avtalet skickar vi en bekräftelse på motta-gande av erbjudandet (”orderbekräftelse”) till den e-postadress som du angav under registreringen. Denna orderbekräftelse motsvarar också vårt godkännande av erbju-dandet att ingå ett användaravtal (”ingående av avtal”). Du kan använda tjänsten så snart som du har mottagit orderbekräftelsen.

Efter att du har slutfört registreringen kommer du automatiskt att tilldelas ett kund-nummer.

Åtkomstuppgifterna är endast avsedda för användning av relevant behörig användare och måste skyddas med lämpliga åtgärder från obehörig åtkomst från tredje part. Om användaren upptäcker obehörig användning av tjänsten, måste denne rapportera detta till Lidl Stiftung utan dröjsmål. Användaren ansvarar för konsekvenserna av tredjepart-sanvändning om personen i fråga är ansvarig för den eller för underlåtelse att stoppa den.

Användning av Mitt Lidl-kontot på enheter med Android-operativsystem är endast möj-lig om enheten använder webbläsaren Google Chrome.

3. Föremål för tjänsten

Föremål för tjänsten Mitt Lidl-konto är tillhandahållandet av ett enhetligt, lösenords-skyddat SSO för olika måltjänster inom företagsgruppen. Det betyder i huvudsak att det Mitt Lidl-konto som har skapats efter en engångsregistrering och autentisering kan användas för att logga in på alla måltjänster som är integrerade i Mitt Lidl-konto.

För en bekväm inloggning har du också alternativet att aktivera funktionen ”Håll mig inloggad”. Efter att ha aktiverat funktionen placeras en permanent cookie (6 månader) i webbläsaren på din enhet, som säkerställer att Mitt Lidl-konto känner igen dig vid ditt nästa besök. Denna cookie kan också raderas när som helst via inställningarna i webb-läsaren.

Om du registrerar dig för en ansluten måltjänst utan att tidigare ha registrerat dig för andra måltjänster, kommer du automatiskt att skapa ett Mitt Lidl-konto.  I händelse av att du tidigare har registrerat dig för en annan måltjänst integrerad med Mitt Lidl-kontot, kan du enkelt logga in på måltjänsten med dina befintliga inloggningsuppgifter. Om företagsgruppen erbjuder nya onlinetjänster i framtiden är det möjligt att du kommer att kunna använda dessa med ditt Mitt Lidl-konto. Kompletterande användar-villkor kan gälla för individuella måltjänster.

SSO ger dig en portalövergripande identitet som känns igen och verifieras av anslutna måltjänster och som du kan hantera via Mitt Lidl-kontots portal. Mitt Lidl-kontots por-tal gör att du kan se, få åtkomst till, hantera och korrigera din information från olika måltjänster på en central plats. I Mitt Lidl-kontots portal lagras dina kundbasdata och information samt de kundbasdata och information som du har angivit när du använt andra måltjänster. På det viset kan alla dina kundbasdata, inloggningsuppgifter, in-formation om dina omständigheter och intressen från avsnittet ”Om mig” samt in-formation om de fördelar du beviljats som del av programmet ”Familjeklubben”, om den tillhandahållits frivilligt, samt information om sparade betalningsmetoder och historik för köp och beställningar ses av dig på en central plats i Mitt Lidl-kontots por-tal. Om så behövs kommer dina uppgifter att överföras till respektive måltjänst när specifika erbjudanden används för att möjliggöra genomförandet av respektive trans-aktion (se avsnitt 7 nedan).

Användningen av Mitt Lidl-kontot är gratis. Användningen av konkreta måltjänster kan dock innebära kostnader, som då visas med det relevanta erbjudandet i enlighet med de rättsliga kraven. Detsamma gäller för eventuellt nödvändiga tjänster från tredje part, t.ex. gällande internetanslutningen.

Vid användning av Lidl Pay i Lidl Plus-appen kan användaren aktivera en så kallad tvåfaktorsautentisering för alla sina måltjänster. Efter aktivering av tvåfaktorsautenti-seringen kommer användaren varje gång han/hon loggar in på sitt Mitt Lidl-konto om-bes att även ange en verifieringskod, som skickas till dennes mobilnummer eller den e-postadress som registrerats hos oss.

Om användaren inte längre önskar använda tvåfaktorsautentiseringen kan denne kon-takta vår kundtjänst när som helst. I det fallet kommer användaren dock inte att kunna använda mobilbetalningstjänsten Lidl Pay.

4. Garanti, ansvar

Lidl Stiftung anstränger sig för att göra Mitt Lidl-kontot tillgängligt på kontinuerlig ba-sis, utan störningar eller fel. På grund av tekniska villkor såsom konfigureringsändring-ar, underhåll, enhetsfel och liknande kan detta dock inte alltid garanteras. I händelse av ett fel på tjänsten kommer Lidl Stiftung att vidta alla åtgärder för att återställa en felfri tjänst så snart som möjligt. Lidl Stiftung tar inget ansvar för eventuella konse-kvenser som uppkommer till följd av en icke-fullständig /inkorrekt användning.  

Lidl Stiftung förbehåller sig rätten att bedriva Mitt Lidl-kontot med reducerade och/eller ändrade funktioner eller att upphöra med tjänsten i framtiden. Användaren kan inte göra gällande en fortsatt användning av denna (kostnadsfria) tjänst.

Som en del av de individuella måltjänsterna står anlitade operatörer för hela ansvaret för tillhandahållandet av tjänsterna. Lidl Stiftung är därmed inte ansvarig för eventu-ella anspråk som är en följdverkan av denna ansvarsuppdelning. Detsamma gäller för andra arbetsinsatser från oberoende tredje parter, såsom exempelvis en internetleve-rantör.

I annat fall ansvarar Lidl Stiftung endast för ersättningsanspråk från användaren som uppstår till följd av dödsfall, kroppsskada, hälsoskada eller brott mot väsentliga avtals-enliga skyldigheter (huvudsakliga skyldigheter) samt för andra skador till följd av av-siktlig eller grovt vårdslös överträdelse av skyldigheter av Lidl Stiftung, dess juridiska ombud eller ställföreträdare. Väsentliga avtalsförpliktelser är sådana vars fullgörande är nödvändiga för att avtalets syfte ska uppnås. I händelse av brott mot väsentliga av-talsenliga förpliktelser är Lidl Stiftung endast ansvarig för de förutsebara skador som är typiska för avtalet om dessa berodde på lätt försumlighet, såvida inte användarens skadeståndskrav baseras på förlust av liv, kroppsskada eller hälsoskada.

5. Uppsägning, radering, ändringar

Lidl Stiftung likväl som användaren kan avsluta användarförhållandet för Mitt Lidl-kontot när som helst utan uppsägningsperiod. Som en del av administrationen av Mitt Lidl-kontot kan radering av kontot initieras av användaren när som helst.

En uppsägning av Lidl Stiftung kan komma att övervägas i synnerhet om användaren bryter mot användarvillkoren. Till dess att sådana händelser har klarlagts kan an-vändaruppgifterna blockeras. I synnerhet förbehåller vi oss rätten att korrigera eller radera ditt Mitt Lidl-konto eller individuella inlägg däri i händelse av felaktig informat-ion.

6. Dataskydd

Behandlingen av dina personuppgifter sker med beaktande av dina lagstadgade data-skyddsrättigheter. För att implementera en tjänst är det nödvändigt att den informat-ion som du anger överförs till leverantören av den relevanta måltjänsten som du vill använda, för att tillåta användarautentisering och tillhandahållande av tjänsten enligt vad som beskrivs i måltjänsten.

Mer information avseende detta hittar du i vår dataskyddsinformation.

7. Slutbestämmelser

Kontraktsspråket är svenska.

Europeiska kommissionen tillhandahåller en portal för tvistlösning online på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är dock inte skyldiga och inte villiga att delta i tvistlösningsförfarandet inför en konsumentskiljenämnd.

Användarvillkor för nedladdning
Du hittar användarvillkoren att ladda ned som PDF-version här .