Dataskyddspolicy för min Lidl affär-app

Tack för att du använder vår Min Lidl-affär-app och för ditt intresse för våra dataskyddsbestämmelser. Syftet med de nedanstående dataskyddsbestämmelserna är att informera dig om vår hantering, bearbetning och användning av dina personuppgifter inom ramen för din användning av appen.
 

1. Personuppgiftsansvarig enligt artikel 4.7 GDPR

Lidl Digital International GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74172 Neckarsulm

Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutz

Rötelstraße 30

74166 Neckarsulm

Telefon: 0800 - 46 53 361

E-Mail: kontakt@lidl.de

är ansvarig för databearbetningen enligt artikel 4.7 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

2. Utnyttjandedata vid användning av appen

a) Databearbetningens ändamål och lagrum
Vi bearbetar information om din användning av vår app i form av protokollfiler, för att

  • möjliggöra och förbättra appens funktioner
  • Förbättra vårt utbud, samt för att skydda våra system och förhindra missbruk eller bedrägligt beteende. 

Tillhörande protokollfiler utgörs av:

  • Den mobila enheten från vilken du startar vår app;
  • IP-adressen
  • Tillträdesdatum och åtkomsttid
  • Klientbegäran
  • Http-svarskod
  • Mängden data som överförts
  • Appversion som används. 

Inga personrelaterade användarprofiler upprättas.

b) Mottagare / Mottagarkategorier
Ingen åtkomst sker till de protokollfiler som för dessa ändamål har lagrats i ditt system. Sökningen av protokollfiler sker automatiskt vid varje besök av vår app.

c) Lagringsvaraktighet / kriterier för att bestämma lagringsvaraktigheten för loggfilerna
Loggfilerna raderas automatiskt efter 14 dagar.
 

3. Tillgång till funktioner och sensorer på din mobila enhet

a) Databearbetningens ändamål och lagrum
Vi har tillgång till följande enhetsfunktioner eller enhetssensorer via gränssnittet på din mobila enhet:

Kamera
Först efter att du uttryckligen har samtyckt till det enligt artikel 6.1a) i GDPR via dialogen ”Godkänn behörighet” får vi tillgång till kameran i din apparat.  Kameran på din mobilenhet används för att skanna produkters streckkoder. Genom att skanna riktiga produkter i butiken kan ytterligare funktioner upplåsas i appen.

Internet
Vår app hämtar innehåll som text och bilder för spelfunktioner (till exempel "streckkodsdetektiv") från Internet.

Trådlös anslutningsinformation
Vår app använder din mobila enhets trådlösa anslutning för att upprätta en anslutning till Internet och låta dig använda appen fullständigt.


b) Mottagare / Mottagarkategorier
Ingen har tillgång till kameradata.

c) Lagringstid / -kriterier för bestämning av lagringsvaraktighet
Uppgifterna behandlas endast så länge spelet pågår. Någon lagring därutöver sker inte.
 

4. Användningsanalysa) Databearbetningens ändamål och lagrum
För att förbättra funktionerna i vår app och vårt utbud upprättar vi pseudonymiserade användningsprofiler. Mer information om dem och dina möjligheter att göra invändningar finns i detta avsnitt.

Med denna app används Google Analytics, en analystjänst från Google Inc. (Google) för att analysera användarbeteendet. Google ska på uppdrag från driftföretaget använda denna information för att utvärdera din användning av appen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna och för att erbjuda driftföretaget ytterligare tjänster som är kopplade till användningen. Google kommer under inga omständigheter att kombinera din IP-adress med andra Google-data. Du kan när som helst återkalla Google Analytics användning av appen under menyvalet längst ner med verkan för framtiden.

Lidls app använder analysverktyget adjust, som är en produkt från företaget adjust GmbH. När du installerar Lidl-appen lagrar adjust installations- och händelseuppgifter om din Lidl-app (t.ex. användning av appen eller interageranden på kundkontot). På så sätt kan vi förstå hur du interagerar med vår app. Vi kan också analysera och förbättra våra mobila webbkampanjer. Vid analysen använder adjust IDFA (Identifier for Advertising = reklamidentifikator för iOS-apparater) eller Androids reklam-ID, IP-/ MAC-adressen, HTTP-rubriken samt ett fingeravtryck av din terminal (dessutom: tidpunkt för åtkomsten, land, språk, lokala inställningar, operativsystem och -version samt appversion). Uppgifterna anonymiseras, dvs. varken vi eller adjust kan identifiera dig med hjälp av uppgifterna. Du kan när som helst återställa eller avaktivera IDFA och Androids reklam-ID via ditt operativsystem. Om du inte vill att adjust ska spåra dig kan du när som helst motsätta dig detta under menyvalet längst ner med verkan för framtiden.

b) Mottagare / Mottagarkategorier
Google Analytics överför normalt de uppgifter som samlas in om din användning av appen till en av Googles servrar i USA, där de lagras. I denna app har IP-anonymiseringen aktiverats så att användarnas IP-adress först förkortas av Google inom EU:s medlemsstater och andra stater som har undertecknat EES-avtalet. Bara i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där.

adjust GmbH:s servrar finns enbart inom EU.

Förutom dessa två tjänsteföretag har ingen tillgång till de personuppgifter om dig som bearbetas inom ramen för användningsanalysen.

c) Lagringstid / -kriterier för bestämning av lagringsvaraktighet
Personrelaterade uppgifter som bearbetas inom ramen för användningen av analysverktyget anonymiseras omedelbart efter insamlingen.
 

5. Dina rättigheter som berörd och dina möjligheter till kontakt med dataskyddsombudet
Du har enligt artikel 15.1 i GDPR rätt att på begäran kostnadsfritt få upplysning om personrelaterade data som lagrats för din person. Dessutom har du, om lagstadgade förutsättningar är uppfyllda, rätt till korrigering (artikel 16 i GDPR), radering (artikel 17 i GDPR) och begränsad bearbetning (artikel 18 GDPR) av dina personrelaterade data.

Om databearbetningen sker med stöd av artikel 6.1e) eller 6.1f) i GDPR har du enligt artikel 21 i GDPR rätt att motsätta dig den. Om du motsätter dig en databearbetning får den tills vidare inte utföras, om inte den personuppgiftsansvarige kan åberopa tvingande skyddsvärda skäl för en fortsatt bearbetning som väger tyngre än den berördes intressen i hans motsättning.

Om du själv har tillhandahållit bearbetade data har du rätt till dataöverföring enligt artikel 20 i GDPR.

Om databearbetningen görs med stöd av ett samtycke enligt artikel 6.1a) eller artikel 9.2a) i GDPR kan du när som helst återkalla samtycket med verkan för framtiden utan att detta påverkar den dittillsvarande bearbetningens rättsliga giltighet.

Vänd dig till dataskyddsombudet i de ovannämnda fallen, vid frågor eller vid klagomål, skriftligt eller per e-post. Du har också rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, vilken i Sverige är Datainspektionen.

Om du har fler frågor som rör insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter ber vi dig att vända dig till vårt dataskyddsombud:

Lidl Digital International GmbH & Co. KG
Datenschutz
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
E-Mail datenschutz@lidl-shop.de

Version: maj 2018