Compliance

Compliance eller regelefterlevnad är nuförtiden mer komplext än någonsin. Därför anpassar vi våra processer och system löpande efter de rättsliga förutsättningarna. För att betona vilken betydelse compliance har för Lidl finns dess grundsats förankrad i en av våra företagsprinciper: ”Vi följer rådande lagstiftning och interna riktlinjer.”
Compliance är därför en viktig och levande del av vår företagskultur. Lidl driver ett Compliance-Management-System som möjliggör för kunder, affärspartners och medarbetare att agera enligt enhetliga strukturer.

 

För att kunna leva upp till vår ovan nämnda företagsprincip är det viktigt att identifiera potentiella risker i god tid. Detta uppnår vi genom att utreda varje anmälan om möjliga eller misstänkta compliance- överträdelser. En compliance-överträdelse föreligger när det bryts mot lagen eller interna riktlinjer genom eller gentemot våra medarbetare i samband med tjänsten. Sådana oegentligheter är exempelvis korruption, konkurrens- och kartellrättsliga överträdelser, brott mot dataskyddsregler (t.ex. GDPR) samt finansrättsliga brott.

 

För att kunna utreda och reagera på compliance-överträdelser samt undvika framtida oegentligheter är vi beroende av våra medarbetare, kunder och affärspartners. Om du misstänker en potentiell compliance-överträdelse eller har frågor kring Lidls compliance-arbete kan du anmäla detta via olika rapporteringskanaler.

 

Vi garanterar att alla anmälningar behandlas strikt konfidentiellt och du har även möjlighet att anmäla oegentligheter anonymt om så önskas. Information om vilka rapporteringskanaler som finns hittar du längre ner på denna sida.

 

Följande är exempel på handlingar som kan vara föremål för rapportering:

• Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning,

• konkurrens- och kartellrättsliga överträdelser,

• brott mot lagar och regler gällande hantering av personuppgifter,

• överträdelser inom revisions-, finans- och skatteområdet,

• betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen,

• betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön samt

• allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

 

För andra typer av anmälningar, klagomål och reklamationer hänvisar vi till vår kundtjänst.

 

Kontakt Compliance

För att rapportera ett compliance-relevant brott eller om du har compliance-relaterade frågor kan du kontakta vår Compliance-avdelning:

 

Lidl Sverige KB
Compliance
Box 4093
171 04 Solna
E-post: compliance@lidl.se

 

Online-rapporteringssystem

Som en ytterligare rapporteringsmöjlighet tillhandahåller Lidl ett rapporteringssystem online. Alla inkommande anmälningar bearbetas av vår compliance-avdelning. Rapportera online här.

Extern advokatbyrå

Ann-Sophie Hesser   
 Apriori Advokatbyrå AB
 Nybrogatan 7
 114 34 Stockholm
 Tel: 08- 525 276 60
 www.apriorilaw.se
 E-post: Lidl@apriorilaw.se

 

Som advokat är hon skyldig att iaktta sekretess vid rapporteringen. Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till Lidl utan ditt uttryckliga samtycke. Endast om en konkret misstanke om ett compliance-brott föreligger kommer hon att vidarebefordra information till compliance-avdelningen.

Vi uppmanar alla att använda dessa rapporteringsmöjligheter på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.

Frågor om mobbning, missnöje med lön osv. ska inte anmälas i detta system utan ska istället rapporteras via företagets normala kommunikationskanaler.