Skrapa plus

Deltagarvillkor skraplott

1. Syftet med tävlingen


Lidl Sverige Kommanditbolag, Box 4093, 171 04 Solna (härefter LIDL) arrangerar ett lotteri med namnet ”Skrapa Plus” som bara är tillgänglig för registrerade Lidl Plus-medlemmar (se www.lidlplus.se och hjälpsektionen i Lidl Plus-appen)


2. Deltagare


Deltagare kan vara alla fysiska personer som uppfyller följande kriterier:


 • Registrerad som Lidl Plus-kund. Lidl Plus-appen kan laddas ner via ”App Store” eller ”Google Play” eller "AppGallery".
 • Bostadsort i Sverige
 • Minst 18 år gammal.
 • Godkännande av deltagarvillkoren enligt punkt 3 (godkännande genom skrapning).


3. Deltagande


Lotteriet Skrapa Plus genomförs under begränsade tidsperioder som framgår av de juridiska villkor du finner på skraplotten. Under denna period kan du som registrerad Lidl Plus-kund delta.


För att delta måste du identifiera dig som Lidl Plus-kund i kassan när du betalar. Detta görs med det digitala Lidl Plus-kundkortet eller genom att uppge det registrerade mobiltelefonnumret.


Efter varje inköp (det måste gå minst 1 dag (24 timmar) sedan det senaste inköpet för att få ytterligare en skraplott) får du automatiskt ett meddelande om att du fått en ”digital skraplott” via Lidl Plus-appen.


Dessa skraplotter gäller under en viss tid (tiden visas individuellt) och lagras i Lidl Plus-appen (under sektionen Lidl Plus-belöningar).


När skraplotten öppnas visas en digital skrapruta med informationen om att man genom att skrapa rutan accepterar deltagarvillkoren för tävlingen, vilka kan läsas via en länk nedanför.


Lidl Plus-kunden (deltagaren) får direkt veta om han eller hon har vunnit eller förlorat. Vid vinst visas kupongen strax därefter under sektionen “Dina kuponger” och kan lösas in vid nästa inköp (om den fortfarande är giltig) (observera informationen om kriterierna för inlösning under punkt 4).


Om skraplotten inte skrapas helt ren förfaller den inte så länge den är giltig och återförs till sektionen ”Lidl Plus-belöningar”.


När giltigheten gått ut för en skraplott försvinner den automatiskt från vyn, det går då inte längre att delta i tävlingen med denna skraplott.


4. Vinster


Dessa rabatter visas för vinnaren som en kupong i Lidl Plus-appen och följande kriterier för inlösen gäller:


 • Kan endast lösas in i Lidl-butiker i Sverige.
 • Kupongen kan tidigast lösas in vid nästa inköpstillfälle (inte vid aktuellt inköp).
 • Kupongen måste aktiveras och lösas in under angiven giltighetsperiod (står på kupongen).
 • Kupongen kan inte överföras till andra och inte lösas in mot kontanter.
 • Kupongen lämnas inte ut i fysiska exemplar och kan heller inte skrivas ut.
 • Om kupongens värde (maxvinst) är högre än det genomförda köpet förverkas differensen (restvärdet). Det innebär att genomfört inköp måste motsvara minst kupongens värde.


5. Vinstmeddelande


Direkt efter genomförd skrapning meddelas deltagaren om vinst eller icke-vinst via meddelande i Lidl Plus-appen.


6. Ansvar


6.1 Allmänt


Parternas ansvar för skada eller förlust som kan uppkomma i samband med lotteriet och begränsningar av detta ansvar, regleras i dessa deltagarvillkor. Om inte annat anges häri har deltagaren rätt till ersättning för direkt skada eller förlust som LIDL har orsakat deltagaren genom vårdslöshet. Deltagaren har aldrig rätt till ersättning för så kallad indirekt skada, t.ex. utebliven vinst, inkomstbortfall eller hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man etc.


Deltagaren är likaså skyldig att ersätta LIDL för skada som deltagaren har orsakat LIDL genom uppsåtligt eller vårdslöst förfarande.


6.2 Skada på grund av avbrott/tekniskt fel


Med de begränsningar som följer av denna punkt 6 ansvarar LIDL för skada eller förlust som beror på avbrott eller tekniskt fel i utrustning som LIDL själv förfogar över om avbrottet/felet har orsakats av att LIDL har agerat vårdslöst.


LIDL ansvarar inte för skada eller förlust som beror på avbrott eller tekniskt fel på Internet-förbindelse, om inte detta beror på LIDL agerat vårdslöst enligt ovan.


LIDL ansvarar aldrig för skada eller förlust som uppkommit till följd av tekniskt fel, fördröjning eller problem med deltagarens utrustning, internetanslutning eller leverantör av kommunikationstjänster.


6.3 Force Majeure


Utan inverkan på övriga bestämmelser i de här villkoren är LIDL inte ansvarsskyldiga gentemot någon deltagare för


 1. en händelse som ligger utanför skälig kontroll inklusive utan begränsningar till händelser utanför mänsklig kontroll, epidemi, krig eller hotande krig eller övriga hot eller utmaningar av statligt styre, konfiskering, nationalisering, rekvisition eller förstörande av eller skador på egendom av eller enligt order från en statlig eller offentlig eller lokal myndighet, strejk, lockout, strejkaktioner, brand, översvämning, torka, storm, strömavbrott och/eller fel eller störningar för några nätverks-, överförings- eller telekommunikationstjänster
 2. fel eller skador på eller förstörande av, eller eventuella fel som orsakas av, datorsystem eller register eller någon tredje part (inklusive men utan begränsning till webbplatsen), eller någon aspekt av föregående
 3. förseningar, förluster, fel eller underlåtenhet i eller från posten eller övriga leveranstjänster eller för bankverksamhet.


7. Undantag


LIDL förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utesluta personer som begår överträdelser och förhindra att de deltar i lotteriet. Alla användare som använder förbjudna medel för att delta (t.ex. hackerverktyg, virus, trojaner, osv.) utesluts. Det är inte tillåtet att delta i tävlingen genom spelargrupper, automatiska tjänster eller professionella tjänster.


8. Avbrott i förtid


LIDL förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande avbryta lotteriet av skäl som ligger utanför LIDLs kontroll. LIDL kan vara tvungen att fatta detta beslut:


 1. på grund av tekniska orsaker (t.ex. virus i systemet, manipulation eller maskin- resp. programvaruproblem) eller
 2. när lotteriet av rättsliga orsaker inte kan genomföras enligt fastställda bestämmelser och villkor.


Om lotteriet avbryts på grund av en deltagares olagliga och vårdslösa agerande har LIDL rätt att kräva ersättning för eventuella uppkomna skador från denna deltagare.


9. Överklagan


Rättsliga åtgärder kan inte vidtas.


Lidl Sverige Kommanditbolag, 2021.08.02

Ladda ned Lidl Plus-appen!