Tävlingen är avslutad

Alla vinnare kommer kontaktas av Lidl.

 1. Vinn gratis mat i ett år!

  Vinn gratis mat i ett år!

 2. Samla stämplar i Lidl Plus-appen

  Samla stämplar i Lidl Plus-appen

 3. Tävla under hela perioden

  Tävla under hela perioden

FULLSTÄNDIGA TÄVLINGSVILLKOR

Villkor och dataskyddspolicy för vinstdragning

I. Villkor

1. Behörighet att delta

Vinstdragningen sköts av Lidl Sverige (Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Box 6087, 177 45 Järfälla). Fysiska personer bosatta i Sverige är berättigade att delta.


Villkor för deltagande i vinstdragningen är installation av Lidl Plus-appen på din smartphone, skapande av ett konto samt insamling av Lidl Plus stämplar som beskrivs i följande avsnitt 2.


Genom att delta i vinstdragningen anses deltagarna ha accepterat användarvillkoren och bekräftat att de är minst 18 år gamla. Deltagare får inte delta för tredje parts räkning.


Kampanjen kommer att genomföras under perioden från 01.01.2024 till 31.01.2024.


2. Samla stämplar, deltagande i vinstdragningen

Varje gång under kampanjperioden kunder gör ett köp och identifierar sig i kassan via Lidl Plus-appen, kommer en Lidl Plus-stämpel automatiskt att krediteras i Lidl Plus-appen. Ett köpvärde på 100 kronor per köptillfälle motsvarar en Lidl Plus-stämpel. Så snart minst 5 Lidl Plus-stämplar har samlats in i appen, kommer kunden att bli ombedd att bekräfta om hon/han vill delta i vinstdragningen. Bekräftelsen kommer att ges genom att klicka på "Skicka stämpelkort"-knappen och är nödvändig för att delta i vinstdragningen.


3. Urval och underrättelse om vinnarna

Vid deltagande i vinstdragningen kommer deltagarnas kund-ID och vid vinst även deras förnamn/efternamn, telefonnummer och e-postadress att skickas från Lidl Plus (som drivs av Lidl Stiftung & Co. KG) till Lidl Sverige.


Alla vinnare kommer att meddelas via telefon och/eller e-post. Efter att ha blivit meddelad om en vinst kommer vinnaren att uppmanas att informera Lidl Sverige om alla kontaktuppgifter som behövs för att skicka eller överlämna vinsten. Om telefonnumret/e-postadressen är ogiltigt på grund av att felaktiga uppgifter lämnats, kommer anspråket på vinsten och deltagandet att raderas utan ersättning. Upprepat deltagande är möjligt. En deltagare kan bara vinna en vinst. Om ingen vinnare träder fram inom 7 dagar räknat från meddelandet eller om vinnaren inte är kontaktbar kommer detta att leda till att anspråket förfaller. Vinster kan inte bytas mot kontanter.


4. Fullständig lista över vinster

Vinster:


3x Mat för ett år.

I priset ingår veckovisa kuponger i 52 veckor som skickas ut till Lidl Plus appen till ett värde av 1000 kr per vecka. Totalt vinstvärde uppgår till 52 000 kr.


10x Mat för en månad

I priset ingår veckovisa kuponger i fyra veckor som skickas ut till Lidl Plus appen till ett värde av 1000 kr per vecka. Totalt vinstvärde uppgår till 4 000 kr.


5. Övrigt

Vinster kan inte överföras till tredje part. Lidl Sverige är i allmänhet inte ansvarigt för riktigheten och fullständigheten av någon information som tillhandahålls. Deltagaren har ingen rätt till ersättning, skadestånd eller andra anspråk mot Lidl Sverige.


II. Dataskyddspolicy

1. Uppgifter om den personuppgiftsansvarige

Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Box 6087, 177 45 Järfälla (”Lidl Sverige”), är personuppgiftsansvarig för behandling av deltagarnas och vinnarnas personuppgifter. Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud som finns tillgängligt under dataskydd@lidl.se


2. Kategorier och ursprung för uppgifterna

För att genomföra vinstdragningen kommer följande personuppgifter att överföras till Lidl Sverige av Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland:

 • kund-ID för alla deltagare i vinstdragningen som registrerade sig på Lidl Plus och uppfyller kraven för att delta i vinstdragningen genom att ha samlat in de nödvändiga stämplarna;
 • för- och efternamn, gatuadress, samt telefonnummer och e-postadress till vinnarna.


Fotografier eller videor av vinnaren kan komma att tas under utdelning av vinst. Dessa kan komma att publiceras tillsammans med vinnarens namn och i vissa fall hemort, i Lidls olika reklammedia (såsom pressmeddelande, lidl.se, personaltidning, Facebook).


3. Syftet med databehandlingen/rättslig grund

Lidl Sverige kommer endast att använda de personuppgifter som samlats in i samband med deltagandet i lotteriet för att genomföra vinstdragningen (t.ex. vinnare att dra, meddela och tillkännage vinnare, skicka vinsten). Den rättsliga grunden för behandling i samband med vinstdragningar är artikel 6.1 b) i dataskyddsförordningen (GDPR). Utan dessa uppgifter är det inte möjligt att delta i vinstdragningen.


Om vi kommer att använda oss av foto och eller video när vi tillkännager vinnaren kommer uppgifterna behandlas på grundval av artikel 6.1 f) GDPR. Lidl har ett berättigat intresse av att marknadsföra sig själv och sina vinstdragningar; dessutom finns det ett allmänt intresse (särskilt från de andra deltagarnas sida) av att se att vinstdragningen äger rum och att vinster blir vunna.


4. Mottagare/kategorier av mottagare

Data överförs endast till tredje part där detta är nödvändigt för genomförandet och/eller administrerandet av vinstdragningen (t.ex. skicka priset via ett logistikföretag) eller för att publicera vinnaren i ovan nämnda reklammedia. Utöver det överför vi inte uppgifterna till tredje part.


I vissa fall vidarebefordrar vi dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som har fått skriftligt uppdrag av oss och som regelbundet kontrolleras av oss. Dessa företag driver aldrig sina egna syften med dina personuppgifter.


Om vi överför personuppgifter till mottagare i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), säkerställer vi att adekvat nivå av dataskydd tillhandahålls genom åtgärder såsom: bindande företagsregler, standardavtalsklausuler, certifieringsmekanismer eller erkända uppförandekoder.


5. Lagringstid/kriterier för att fastställa lagringstiden

I slutet av vinstdragningen och tillkännagivandet av vinnaren kommer deltagarnas personuppgifter att raderas. I händelse av icke-kontantpriser kommer vinnarens data att lagras under gällande lagstadgade garantianspråk.


Om foto och videos förkommer på vinnaren, kommer de att bli raderade enligt uppsatta lagringstider för respektive reklammedia.


6. Var vi behandlar personuppgifter

Uppgifterna som vi samlar in från deltagare lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") men kan i vissa fall också överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter kommer att utföras i enlighet med gällande lagar.


Närhelst det är tillämpligt, för överföringar av personuppgifter från ett land inom EES till ett land utanför EES som inte har kvalificerat sig för en adekvat skyddsnivå av EU-kommissionen, använder Lidl sig av standardavtalsklausuler med kompletterade skyddsåtgärder eller andra tillåtna överföringsmekanismer enligt gällande lagar. Om du vill ha närmare information om till vilka länder utanför EU/EES-området vi överför dina personuppgifter och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan du kontakta oss på dataskydd@lidl.se


7. De registrerades rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om de personuppgifter som lagras om dig. Dessutom har du rätt att kräva radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt rätt att få uppgifterna i fråga i ett strukturerat format. Du har rätt att när som helst invända mot databehandling som är nödvändig för att skydda Lidl Sverige eller en tredje parts legitima intressen. Du har också rätt till rättelse om du upptäcker att Lidl Sverige behandlar icke korrekt information om dig. För mer information om registrerades rättigheter se https://www.lidl.se/c/dataskydd/s10017135.


8. Dataskyddsombud

Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att vi alltid behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud på adressen dataskydd@lidl.se.


9. Rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du har klagomål på hur Lidl Sverige behandlar och skyddar dina personuppgifter och din integritet, har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller en annan behörig tillsynsmyndighet.Text And Image Section

Tidigare vinnare

Stort grattis till vinsten av bilen, Evie, samt alla er andra som vunnit i vår tidigare tävling för att fira Lidl 20 år!