Tävling! Handla varor från Matriket och samla stämplar i appen

Här har du världens chans att vinna spännande upplevelser i Sverige! Handla varor från Matriket och samla stämplar i Lidl Plus-appen så tävlar du om övernattningar på Tree hotel och presentkort hos Strawberry.


Varje gång under kampanjperioden du handlar produkter från Matriket för 10 kr och identifierar dig i kassan via Lidl Plus-appen, kommer en Lidl Plus-stämpel automatiskt att krediteras kontot i Lidl Plus-appen. Stämplar samlas per köp, baserat på den sammanlagda summan av Matriket-produkter och det är möjligt att tjäna mer än en stämpel per köp. Så snart minst 10 st Lidl Plus-stämplar har samlats i appen, kommer du att bli ombedd att bekräfta om du vill delta i vinstdragningen. Du bekräftar genom att klicka på "Skicka stämpelkort"-knappen. Då är du med och tävlar!

  1. Tävlingsperiod

    Tävlingsperiod

  2. Vinster

    Vinster

Fullständiga tävlingsvillkor

Allmänna villkor och dataskyddspolicy för vinstdragning

I. Villkor

1. Behörighet att delta

Vinstdragningen sköts av Lidl Sverige (Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Box 6087, 177 45 Järfälla).


Förutsättning för deltagande i vinstdragningen är att Lidl Plus-appen är installerad, att ett konto skapats och används i Lidl Plus samt att ett fullt stämpelkort (10 st stämplar) intjänas och skickas in för kontot. Hur du går till väga beskrivs närmare under punkt 2 nedan.


Genom att skicka in ett fullt stämpelkort och delta i vinstdragningen anses deltagarna ha accepterat tävlingsvillkoren. Endast fysiska personer som är åtminstone 18 år och bosatta i Sverige är berättigade att delta. Det är inte möjligt att delta för tredje parts räkning.


Kampanjen kommer att genomföras under perioden från 20.05.2024 till 23.06.2024.

2. Samla stämplar, deltagande i vinstdragningen

Varje gång under kampanjperioden kunder handlar produkter från Matriket för 10 kr och identifierar sig i kassan via Lidl Plus-appen, kommer en Lidl Plus-stämpel automatiskt att krediteras kontot i Lidl Plus-appen. Stämplar samlas per köp, baserat på den sammanlagda summan av Matriket-produkter och det är möjligt att tjäna mer än en stämpel per köp. Så snart minst 10 st Lidl Plus-stämplar har samlats i appen, kommer kunden att bli ombedd att bekräfta om hon/han vill delta i vinstdragningen. Bekräftelsen kommer att ges genom att klicka på "Skicka stämpelkort"-knappen och är nödvändig för att delta i vinstdragningen.

3. Urval och underrättelse om vinnarna

Vid deltagande i vinstdragningen kommer deltagarnas kund-ID och vid vinst även deras förnamn/efternamn, telefonnummer och e-postadress att skickas från Lidl Plus (som drivs av Lidl Stiftung & Co. KG) till Lidl Sverige.


Vinnarna utses genom lottdragning som sker efter avslutad tävling v. 26, vid ett icke offentligt sammanträde. Upprepat deltagande är möjligt. En deltagare kan inte vinna fler än en (1) vinst.


Alla vinnare kommer att underrättas via e-post till de uppgifter som är registrerade i kontot i Lidl Plus-appen. Om vinnaren inte bekräftar sin vinst inom 7 dagar efter att ha blivit underrättad om vinsten, förfaller anspråket på vinsten och en ersättningsvinnare kommer att dras enligt samma tillvägagångssätt som anges ovan i punkt 3. Deltagaren ansvarar för att de angivna uppgifterna under kontoinformation i Lidl Plus-appen är korrekta. Om telefonnumret/e-postadressen är ogiltigt på grund av att felaktiga uppgifter lämnats, kommer anspråket på vinsten och deltagandet att utraderas utan ersättning. Vinsten kan inte bytas ut mot kontantbetalning eller varuvinster. Vinsten är personlig. Eventuell vinstskatt står vinnaren för.

4. Fullständig lista över vinster

Vinster:


Tree hotel för hela familjen (gäller 1 år efter aktiveringsdatum)


• Gåvobevis Tree hotel 20.000 kr

• Presentkort Tree hotel 25.000 kr

• Totalt vinstvärde 45.500 kr

• 3 vinnare


Vinnarna får gåvobevis och presentkort hemskickat per post efter de har angivit korrekt postadress.


Bokning av vinst kommer att administreras via Strawberry. Gåvobeviset innefattar tre hotellövernattningar, bo första och sista natten på ett av hotellen i Luleå via Strawberry och däremellan en natt på Treehotel i Harads och ett presentkort på Tree hotel, för valfri aktivitet/middag i samband med övernattningen på Tree hotel.


Presentkort hos Strawberry för hela familjen (gäller 1 år efter aktiveringsdatum)


• Presentkort Strawberry 10.000 kr

• Totalt vinstvärde 10.000 kr

• 10 vinnare


Vinnarna får presentkort hemskickat per post efter de har angivit korrekt postadress. Presentkortet kan användas för allt hos Strawberry – hotell, spa, spabehandlingar, hotellnätter, restaurangbesök, hotellfrukost och mycket mer. Det går även att använda som delbetalning. Bokning av vinst kommer att administreras via Strawberry.

5. Övrigt

Vid eventuella tveksamheter gällande tävlingen, dess villkor och vinst är det upp till deltagaren att kontrollera vad som gäller. Lidl Sverige KB tar inte ansvar för skrivfel, tekniska svårigheter eller andra problem som kan påverka anmälan, deltagandet i tävlingen eller tävlingens slutresultat för deltagaren. Inte heller ansvarar Lidl KB för skrivfel eller följder grundade på force majeure eller skeenden utanför Lidl Sverige KBs kontroll. Rättsliga åtgärder är uteslutna. Vinster kan inte överföras till tredje part. Deltagaren har ingen rätt till ersättning, skadestånd eller andra anspråk mot Lidl Sverige KB.


II. Dataskyddspolicy

1. Uppgifter om den personuppgiftsansvarige

Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Box 6087, 177 45 Järfälla (”Lidl Sverige”), är personuppgiftsansvarig för behandling av deltagarnas och vinnarnas personuppgifter. Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud som finns tillgängligt under dataskydd@lidl.se

2. Kategorier och ursprung för uppgifterna

För att genomföra vinstdragningen kommer följande personuppgifter att överföras till Lidl Sverige av Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland:


kund-ID för alla deltagare i vinstdragningen som registrerade sig på Lidl Plus och uppfyller kraven för att delta i vinstdragningen genom att ha samlat in de nödvändiga stämplarna;


för- och efternamn samt telefonnummer och e-postadress till vinnaren.


Fotografier eller videor av vinnaren kan komma att tas under utdelning av vinst. Dessa kan komma att publiceras tillsammans med vinnarens namn och i vissa fall hemort, i Lidls olika reklammedia (såsom pressmeddelande, lidl.se, personaltidning, Facebook).

3. Syftet med databehandlingen/rättslig grund

Lidl Sverige kommer endast att använda de personuppgifter som samlats in i samband med deltagandet i vinstdragningen för att genomföra vinstdragningen (t.ex. vinnare att dra, meddela och tillkännage vinnare, skicka vinsten). Den rättsliga grunden för behandling i samband med vinstdragningar är artikel 6.1 b) i dataskyddsförordningen (GDPR). Utan dessa uppgifter är det inte möjligt att delta i vinstdragningen.


Om vi kommer att använda oss av foto och eller video när vi tillkännager vinnaren kommer uppgifterna behandlas på grundval av artikel 6.1 f) GDPR. Lidl har ett berättigat intresse av att marknadsföra sig själv och sina vinstdragningar; dessutom finns det ett allmänt intresse (särskilt från de andra deltagarnas sida) av att se att vinstdragningen äger rum och att vinster blir vunna.

4. Mottagare/kategorier av mottagare

Vinnarens uppgifter kommer att överföras till Strawberry Hotels AB, org.nr: 556591-7167 (”Strawberry”) som är vår samarbetspartner för just denna tävling. Strawberry kommer att administrera bokning av vinst. För detta ändamål är Strawberry ansvariga för hanteringen utav dina personuppgifter. För frågor kring hur Strawberry hanterar uppgifter, kan de kontaktas på: https://www.strawberry.se/kundservice/kontakta-oss/


Annan överföring till tredje part sker endast när där detta är nödvändigt för genomförandet och/eller administrerandet av vinstdragningen (t.ex. skicka priset via ett logistikföretag) eller för att publicera vinnaren i ovan nämnda reklammedia. Utöver det överför vi inte uppgifterna till tredje part.


I vissa fall vidarebefordrar vi dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som har fått skriftligt uppdrag av oss och som regelbundet kontrolleras av oss. Dessa företag driver aldrig sina egna syften med dina personuppgifter.


Om vi överför personuppgifter till mottagare i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), säkerställer vi att adekvat nivå av dataskydd tillhandahålls genom åtgärder såsom: bindande företagsregler, standardavtalsklausuler, certifieringsmekanismer eller erkända uppförandekoder.

5. Lagringstid/kriterier för att fastställa lagringstiden

I slutet av vinstdragningen och tillkännagivandet av vinnaren kommer deltagarnas personuppgifter att raderas. I händelse av icke-kontantpriser kommer vinnarens data att lagras under gällande lagstadgade garantianspråk.


Om foto och videos förkommer på vinnaren, kommer de att bli raderade enligt uppsatta lagringstider för respektive reklammedia.

6. Var vi behandlar personuppgifter

Uppgifterna som vi samlar in från deltagarna lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") men kan i vissa fall också överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter kommer att utföras i enlighet med gällande lagar.


Närhelst det är tillämpligt, för överföringar av personuppgifter från ett land inom EES till ett land utanför EES som inte har kvalificerat sig för en adekvat skyddsnivå av EU-kommissionen, använder Lidl sig av standardavtalsklausuler med kompletterade skyddsåtgärder eller andra tillåtna överföringsmekanismer enligt gällande lagar. Om du vill ha närmare information om till vilka länder utanför EU/EES-området vi överför dina personuppgifter och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan du kontakta oss på dataskydd@lidl.se

7. De registrerades rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om de personuppgifter som lagras om dig. Dessutom har du rätt att kräva radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt rätt att få uppgifterna i fråga i ett strukturerat format. Du har rätt att när som helst invända mot den behandling som krävs för att tillvarata berättigade intressen hos Lidl Sverige eller hos tredje part. Du har också rätt till rättelse om du upptäcker att Lidl Sverige behandlar icke korrekt information om dig. För mer information om registrerades rättigheter se https://www.lidl.se/dataskydd.

8. Rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du har klagomål på hur Lidl Sverige behandlar och skyddar dina personuppgifter och din integritet, har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller en annan behörig tillsynsmyndighet.

9. Dataskyddsombud

Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att vi alltid behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud på adressen dataskydd@lidl.se eller via adress;


Lidl Sverige KB

Att: Dataskyddsombud

Box 6087

175 06 Järfälla

Text And Image Section

Tidigare vinnare

Stort grattis till vinsten av bilen, Evie, samt alla er andra som vunnit i vår tidigare tävling för att fira Lidl 20 år!