Banner

Juridik & compliance

Information in English

Compliance

Compliance betyder regelefterlevnad och är för oss på Lidl en viktig del av vår hållbara framgång. Därför återfinns compliance i en av våra företagsprinciper: ”Vi följer rådande lagstiftning och interna riktlinjer.”


Compliance är en viktig och levande del av vår företagskultur. Lidl bedriver ett Compliance-Management-System som möjliggör för kunder, affärspartners och medarbetare att agera enligt enhetliga strukturer. Vi anpassar våra processer och system löpande efter för var tid gällande rättsliga förutsättningar. Det är av stor vikt för oss att så tidigt som möjligt identifiera, minimera och företrädesvis eliminera riskerna helt där det är möjligt. Vi strävar efter att så tidigt som möjligt åtgärda eventuella missförhållanden samt förebygga framtida överträdelser.


Vi jobbar för en öppen affärskultur och uppmuntrar våra kollegor, affärspartners och kunder att informera oss om misstänkta missförhållanden och anmäla överträdelser.

Uppförandekod för medarbetare

Vår uppförandekod för medarbetare utgör ramen för hur vår medarbetare ska förhålla sig. Uppförandekoden härrör från vår företagsprincip "Vi följer rådande lagstiftning och interna riktlinjer" och sammanfattar hur vi vill arbeta.

För att öppna PDF-filen behöver du ha Adobe Acrobat Reader.

Uppförandekod för affärspartners

Även i samarbeten med affärspartners kräver vi hållbart och rättsenligt agerande. Vi lägger stor vikt vid att framför allt mänskliga rättigheter och miljöstandarder efterlevs genom hela vår leveranskedja.


Vår uppförandekod för affärspartners (Code of Conduct) sammanfattar de grundläggande principerna för alla våra affärspartners.

För att öppna PDF-filen behöver du ha Adobe Acrobat Reader.

Vi vill kunna identifiera compliance-relevanta risker i vår affärsverksamhet för att kontinuerligt utveckla vårt Compliance-Management-System samt för att vara transparenta gentemot såväl medarbetare som kunder och affärspartners. Därför har vem som helst möjlighet att anmäla misstankar om compliance-överträdelser till oss på Lidl.


En compliance-överträdelse föreligger när det bryts mot lagen eller interna riktlinjer genom våra medarbetare i samband med tjänsten. Sådana oegentligheter är exempelvis korruption, konkurrens- och kartellrättsliga överträdelser, brott mot dataskyddsregler (GDPR) samt skatte- eller finansrättsliga brott.


Om du har frågor kring Lidls compliance-arbete eller misstänker en potentiell compliance-överträdelse kan du anmäla detta via olika rapporteringskanaler.


Vi garanterar att alla anmälningar behandlas strikt konfidentiellt och du har även möjlighet att anmäla oegentligheter anonymt om så önskas. Information om vilka rapporteringskanaler som finns hittar du längre ner på denna sida.


Följande är exempel på vad som kan vara föremål för rapportering:


• Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning,

• konkurrens- och kartellrättsliga överträdelser,

• brott mot lagar och regler gällande hantering av personuppgifter,

• överträdelser inom revisions-, finans- och skatteområdet,

• betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen,

• betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön samt

• allvarliga former av diskriminering och trakasserier.


För andra typer av anmälningar, klagomål och reklamationer hänvisar vi till vår kundtjänst.


Mer information om visselblåsning (whistleblowing) hittar du på denna sida: Visselblåsning (whistleblowing).

Vi uppmanar alla att använda dessa rapporteringsmöjligheter på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.


Frågor om mobbning, missnöje med lön osv. ska inte anmälas i detta system utan ska i stället rapporteras via företagets normala kommunikationskanaler.


Reklamationer och liknande klagomål kommer inte att kunna hanteras om de skickas via någon av de nedan nämnda kanalerna. Vi hänvisar till vår kundtjänst.

För att rapportera ett compliance-relevant brott eller om du har compliance-relaterade frågor kan du kontakta vår Compliance-avdelning:


Lidl Sverige kommanditbolag

Compliance

Box 6087

177 45 Järfälla

E-post: compliance(at)lidl.se


Online-rapporteringssystem

Som en ytterligare rapporteringsmöjlighet tillhandahåller Lidl ett rapporteringssystem online. Alla inkommande anmälningar bearbetas av vår compliance-avdelning. Rapportera online här.


Externt förtroendeombud

Som advokat är vårt ombud skyldigt att iaktta sekretess vid rapporteringen. Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till Lidl utan ditt uttryckliga samtycke. Endast om en konkret misstanke om ett compliance-brott föreligger kommer information vidarebefordras till Lidls compliance-avdelning.


Ann-Sophie Hesser

Apriori Advokatbyrå AB

Nybrogatan 7

114 34 Stockholm

Tel: 08- 525 276 60

E-post: Lidl(at)apriorilaw.se