Banner

Dataskyddsinformation Lidl Future Initiative

Lidl Future Initiative

Dataskyddsinformation

Innehåll:

 • Vad är personuppgifter?
 • Vem är personuppgiftsansvarig?
 • Hur behandlas mina personuppgifter inom ramen för Lidl Future Initiative?

Vid ansökning av bidrag

Vid filmning och fotografering

 • Vad har jag för rättigheter enligt GDPR?
 • Kontakt
 • Rätt att lämna klagomål till Datainspektionen


Inom ramen för Lidl Future Initiative behandlar Lidl personuppgifter för att kunna hantera och utvärdera de ansökande projekten samt genomföra kommunikation med anledning Lidl Future Initiative. Nedan beskrivs hur dina personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och vad de används till.


1. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. T.ex. kan bilder (foton) på individer som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns.


Enligt GDPR får företag endast samla in och behandla personuppgifter för ett tydligt syfte och ändamål. De uppgifter som samlas in ska vara relevanta utifrån syftet och ändamålet och får inte sparas längre än nödvändigt.


2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667-6312, Box 6087, 177 45 Järfälla, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.


3. Hur behandlas mina personuppgifter inom ramen för Lidl Future Initiative?

Vid ansökning av bidrag


Ändamål för datahanteringen/rättsliga grunder

Lidl behandlar personuppgifter om projektledare, projektdeltagare och firmatecknare för att kunna uppfylla ändamålen:


 • Administrera och bedöma bidragsansökningar
 • Administrera beviljade bidragsärenden
 • Kunna göra olika uppföljningar


De personuppgifter som normalt samlas in är:


 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Födelseår


Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f) GDPR (berättigat intresse). Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lidls samt ansökande Bidragsmottagares intresse av att genomföra ansökningsprocessen samt administrera och bedöma ansökningarna.


Mottagare/kategorier av mottagare

Personuppgifterna kan komma att delas med expertpanelen tillsatt av Lidl som ett led av bedömningsprocessen. Expertpanelens sammansättning hittar du på https://hallbarhetsakuten.lidl.se/.


Lagringstid/kriterier för att bestämma lagringstid

Ansökan som ej beviljas bidrag: ansökan samt personuppgifter raderas 6 månader efter avslutad utlysningsperiod.

Ansökan som beviljas bidrag: ansökan samt personuppgifter raderas i enlighet med gällande bokförings- och preskriptionsregler


Vid filmning och fotografering

Ändamål för datahanteringen/rättsliga grunder

Med syfte att kunna dokumentera internt samt informera om Lidl Future Initiative i externa kanaler kommer finalister att filmas och fotograferas.


De personuppgifter som normalt samlas in är:


 • Namn
 • Bild
 • Röst


Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 b) GDPR (fullgörande av avtal).


Mottagare/kategorier av mottagare

Personuppgifterna kan komma att delas med Produktionsbolag och PR-byrå som ett led i att ta fram film och foto. Dessa kan komma att delas i Lidls externa kanaler (t.ex. Facebook, Instagram, YouTube) och i köpta och redaktionella kanaler.


Lagringstid/kriterier för att bestämma lagringstid

Det inspelade materialet kommer att lagras utan begränsning i tid utan raderas när de inte längre är relevanta.


4. Vad har jag för rättigheter enligt GDPR?

Utöver rätten att återkalla eventuella samtycken du har lämnat till Lidl har du även, när förutsättningarna i GDPR är uppfyllda, följande rättigheter:


 • Rätt till tillgång artikel 15 GDPR,
 • rätt till rättelse artikel 16 GDPR,
 • rätt till radering artikel 17 GDPR,
 • rätt till begränsning av behandling artikel 18 GDPR,
 • rätt till dataportabilitet artikel 20 GDPR,
 • rätt att göra invändningar artikel 21 GDPR.


Rätt till tillgång artikel 15 GDPR

Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att på begäran kostnadsfritt få information om dina personuppgifter som behandlas av Lidl (om begäran inte är uppenbart ogrundad eller orimlig). Det omfattar information kring:


 • Ändamålen med behandlingen,
 • kategorier av personuppgifter som hanteras,
 • mottagare resp. kategorier av mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats eller ska lämnas ut,
 • den förutsedda perioden under vilken dina personuppgifter kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period,
 • förekomsten av rätten att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, rätten till begränsningar av behandlingen eller att invända mot sådan behandling,
 • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet,
 • varifrån personuppgifterna kommer, om de inte samlas in från kunden,
 • förekomsten av automatiserad beslutsfattande, inbegripen profilering.


Om personuppgifter överförs till tredje land har du rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som har vidtagits vid överföringen.


Rätt till rättelse artikel 16 GDPR

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.


Rätt till radering artikel 17 GDPR

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om något av följande gäller:


 • Personuppgifterna behövs inte längre för de ändamål som de samlades in för,
 • du återkallar ditt samtycke, på vilket behandlingen grundar sig, och annan rättslig grund för behandlingen saknas,
 • du motsätter dig behandlingen enligt artikel 21.1 eller 21.2 GDPR och det föreligger inga berättigade skäl för behandlingen,
 • personuppgifterna hanteras på ett olagligt sätt,
 • radering av personuppgifterna krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt lag


Lidl är även ansvarig för att vidta rimliga åtgärder för att tillse att andra personuppgiftsansvariga ska radera dina uppgifter om förutsättningarna ovan är uppfyllda.


Rätt till begränsning av behandling artikel 18 GDPR

Du har rätt att begära begränsning av behandling hos oss om något av följande alternativ är tillämpligt:


 • Du bestrider att personuppgifterna är korrekta,
 • behandlingen är olaglig och du begär begränsning istället för radering,
 • Lidl behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens ändamål men du behöver dessa för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • när du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 GDPR i väntan på kontroll om Lidl har berättigade skäl.


Rätt till dataportabilitet artikel 20 GDPR

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig om


 • behandlingen baseras på ett avtal eller samtycke enligt artikel 6 eller artikel 9 GDPR och
 • behandlingen sker automatiserat.


När du utövar rätten till dataportabilitet har du, där det är tekniskt möjligt, rätt till överföring av personuppgifterna direkt från Lidl till en annan ansvarig.


Rätt att göra invändningar artikel 21 GDPR

Enligt artikel 21.1 GDPR kan du motsätta dig behandling av skäl som beror på din specifika situation.

Denna rättighet gäller för de behandlingar vars rättsliga grund är artikel 6.1 f GDPR (berättigat intresse).


5. Kontakt


Vid eventuella frågor kring Lidl:s dataskyddsarbete eller för att utöva av dina rättigheter enligt GDPR kan du kontakta Lidls kundtjänst här


eller Lidls dataskyddsombud:


Dataskyddsombud

Box 6087

177 45 Järfälla

dataskydd@lidl.se


6. Rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten


Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt enligt GDPR har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den ansvariga tillsynsmyndigheten.