Integritetspolicy SuccessFactors – Extern


Ver 1.0 senast uppdaterad 2024-04-12


1. Uppgifter om den personuppgiftsansvarige

Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Box 6087, 177 45 Järfälla (”Lidl Sverige”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen utav dina personuppgifter. Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud som finns tillgängligt under dataskydd@lidl.se


2. Kategorier och ursprung för uppgifterna

För att kunna administrera ditt konto och förse dig med Lidl Sveriges utbildningsplattform kommer följande personuppgifter behandlas av Lidl Sverige;


Registrering/skapande av konto


• Förnamn, efternamn

• Mejladress

• Användar-ID (skapas av utbildningsplattformen som fungerar som en unik identifierare)

• Övriga uppgifter i profilen, såsom adressuppgifter, språkpreferens i utbildningsplattform etc. Dessa uppgifter är dock valbara och ej obligatoriska.


Genomföra utbildningar


• Utbildningsplan (vilka utbildningar som ska göras, status för pågående utbildningar)

• Utbildningshistorik (vilka utbildningar som har slutförts)

• Organisationsenhet och region


Rapportering


• Sammanställning av status på tilldelade utbildningar.


3. Syftet med databehandlingen/rättslig grund

Lidl Sverige kommer endast att använda de personuppgifter som samlats in i samband med skapandet av kontot, samt de uppgifter som genereras utav användandet av utbildningsplattformen. Syftet med ovan personuppgiftsbehandling är att kunna förse dig med relevanta utbildningar i vår utbildningsplattform. Den rättsliga grunden för den behandlingen är berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR). Lidl Sveriges berättigade intresse utgör att kunna förse och säkerställa att alla som arbetar åt Lidl Sverige oavsett anställningsform, får genomgå relevanta utbildningar.


Lidl Sverige kommer också att använda uppgifterna i rapporteringssyfte. Syftet med rapporteringen är att säkerställa att du har fått tillgång till rätt utbildningar baserat på roll, samt att följa upp slutförandet av utbildningar. Uppföljningen kommer att ske på individnivå. Den rättsliga grunden för den behandlingen är berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR). Lidl Sveriges berättigade intresse utgör att kunna följa upp genomförandegraden utav tilldelade utbildningar.


4. Mottagare/kategorier av mottagare

Som en del av ovan nämnda personuppgiftsbehandling kommer dina uppgifter att behandlas för vår räkning av tjänsteleverantörer, i synnerhet för att förse dig med den utbildningsplattform som Lidl använder. Dessa är var och en noggrant utvalda och, om så krävs enligt lag, avtalade i enlighet med Art. 28 GDPR.


Dessutom kan Schwarz IT KG komma att få tillgång till uppgifterna i syfte att förse Lidl Sverige med teknisk support.


Dina personuppgifter kan också komma att vidarebefordras internt inom Lidl Sverige till de avdelningar som behöver dem för att fullgöra ovan nämnda syften. För att säkerställa att utbildningarna genomförs, kommer din närmsta chef och överordnad få tillgång till din utbildningsplan samt kunna se status för respektive tilldelad utbildning. Likväl kan även uppgifter komma att delas med andra Lidl bolag inom koncernen, skulle det ske så har Lidl Sverige ingått avtal för sådan delning av personuppgifter.


Om vi överför personuppgifter till mottagare i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), säkerställer vi att adekvat nivå av dataskydd tillhandahålls genom åtgärder såsom: bindande företagsregler, standardavtalsklausuler, certifieringsmekanismer eller erkända uppförandekoder.


5. Lagringstid/kriterier för att fastställa lagringstiden

Lidl Sverige kommer att spara dina uppgifter i 6mån efter att du avslutat ditt uppdrag hos oss. Detta för att säkerställa att om du skulle komma tillbaka inom 6 månader ska historiken finnas kvar, så att ingen ny utbildning behöver genomföras inom den 6månaders perioden. Efter 6månaders fristen kommer alla uppgifter att raderas.


6. Var vi behandlar personuppgifter

Uppgifterna som vi samlar in från deltagarna lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") men kan i vissa fall också överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter kommer att utföras i enlighet med gällande lagar.


Närhelst det är tillämpligt, för överföringar av personuppgifter från ett land inom EES till ett land utanför EES som inte har kvalificerat sig för en adekvat skyddsnivå av EU-kommissionen, använder Lidl sig av standardavtalsklausuler med kompletterade skyddsåtgärder eller andra tillåtna överföringsmekanismer enligt gällande lagar. Om du vill ha närmare information om till vilka länder utanför EU/EES-området vi överför dina personuppgifter och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan du kontakta oss på dataskydd@lidl.se


7. De registrerades rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om de personuppgifter som lagras om dig. Dessutom har du rätt att kräva radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt rätt att få uppgifterna i fråga i ett strukturerat format. Du har rätt att när som helst invända mot den behandling som krävs för att tillvarata berättigade intressen hos Lidl Sverige eller hos tredje part. Du har också rätt till rättelse om du upptäcker att Lidl Sverige behandlar icke korrekt information om dig. För mer information om registrerades rättigheter se https://www.lidl.se/dataskydd .


8. Rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du har klagomål på hur Lidl Sverige behandlar och skyddar dina personuppgifter och din integritet, har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller en annan behörig tillsynsmyndighet.


9. Dataskyddsombud

Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att vi alltid behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud på adressen dataskydd@lidl.se eller via adress;


Lidl Sverige KB

Att: Dataskyddsombud

Box 6087

175 06 Järfälla