Dataskyddsinformation för studentrabatter i LIDL PLUS

I enlighet med artikel 14.1 och 2 av förordning (EU) 2016/679 av det Europeiska parlamentet och Rådet av den 27 april 2016 om skyddet av fysiska personer avseende behandlingen av personuppgifter och fri rörlighet av sådana uppgifter, och med upphävande av direktivet 95/46/EC (General Data Protection Regulation – GDPR), informerar vi dig om att:

1. Personuppgiftsansvarig

Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstr. 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland, (nedan ”LIDL”).


2. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att möjliggöra beviljandet av studentrabatter och kunna möjliggöra tredjepartserbjudanden via LIDL PLUS, LIDL:s medlemsapp (nedan “LIDL PLUS”). För detta ändamål matchar vi dina e-postadresser samt datum för registrering som vi mottagit från Mecenat Aktiebolag, org. nr. 556317–4076, Lindholmspiren 7, SE-417 56 Göteborg (“Mecenat”) med informationen som finns i vår databas. Om din e-postadress inte kan matchas kommer vi att informera dig via e-postadressen som erhållits av Mecenat och ge dig möjligheten att rätta din felaktiga e-postadress. Om du inte inkommer med en rättelse eller att vi annars inte kan matcha din e-postadress kommer vi att meddela Mecenat om detta. Mecenat kommer med anledning av detta radera dina uppgifter.


Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter är berättigat intresse enligt artikel 6(1)(f) GDPR. LIDL:s intresse att behandla ovan nämnda personuppgifter för att kunna bevilja de studentrabatter du har begärt samt LIDL:s kommersiella intressen att möjliggöra tredjepartserbjudanden via LIDL PLUS överväger dina intressen att inte få dina personuppgifter behandlade för dessa syften.


3. Berörda kategorier av personuppgifter

För de syften som anges ovan behandlar LIDL din e-postadress samt datum för registrering.


4. Källa som personuppgifterna kommer ifrån

Dina personuppgifter togs emot av LIDL PLUS från Mecenat.


5. Förväntad period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Om din e-postadress inte finns i LIDL PLUS databas och inte kan tilldelas en befintlig användare kommer den att raderas senast inom sex (6) månader.


6. Mottagare eller kategorier av mottagare:

Dina personuppgifter kan komma att behandlas och utlämnas till tredje part som är berättigade enligt lag. Dessutom kan mottagare av dina personuppgifter vara parter med vilka administratören har ingått avtal om att anförtro behandlingen av personuppgifter, d.v.s. tillhandahålla IT-tjänster.


7. Rätt till åtkomst för den registrerade

Du har rätt att få åtkomst till personuppgifter som avser dig (artikel 15(1) GDPR) och till dataportabilitet avseende dina uppgifter. Dessutom, om det finns lagstadgade krav, har du rätt till korrigering (artikel 16 GDPR), begränsning av behandling (artikel 18 GDPR) av personuppgifter, rätt till radering (artikel 17(3)(b) och (e) GDPR) samt invändning. I händelse av att du ger oss ditt samtycke har du rätt att återkalla detta när som helst. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten i den behandling som utförts på grundval av ditt samtycke före dess återkallande. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet. Ansvarig tillsynsmyndighet är den tyska: Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, med adress Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart (Tyskland) och e-postadress: poststelle@lfdi.bwl.de.


8. Förekomst av automatiserat beslutsfattande

Observera att dina uppgifter inte är föremål för profilering och att automatiserat beslutsfattande inte sker i samband med behandlingen av dessa.


9. Dataskyddsombudets kontaktinformation

Om du har frågor avseende dataskydd kan du kontakta LIDL:s dataskyddsombud genom att skriva till dataskydd@lidlplus.se

Ladda ned Lidl Plus-appen!