Syfte med att fastställa dina produktintressen och optimering av våra online-erbjudanden


För att du ska kunna ta del av fördelarna av att vara medlem i Lidl Plus och ge dig de bästa möjliga individuella erbjudandena och genomföra målinriktade kundenkäter vill vi lära känna dig bättre. Därför försöker vi ta reda på vilka produkter, kampanjer och tjänster som kan vara intressanta och relevanta för dig. På så vis kan vi t.ex. göra dig uppmärksam på rabattkampanjer för dina favoritprodukter, erbjuda dig särskilda rabatterade priser och i samband med sortimentskampanjer riktat informera dig om attraktiva erbjudanden. Därför samlar vi in, behandlar och använder en rad personuppgifter kopplade till ditt köpbeteende. För detta ändamål samlar vi in, behandlar och använder en rad personuppgifter kopplade till ditt köpbeteende samt annat beteende enligt vad som beskrivs i dataskyddspolicyn.


De insamlade personuppgifterna kan vara lämpliga för att göra ett uttalande om dina produktintressen. Detta inkluderar alla detaljer som anges i dataskyddspolicyn. Dessa personuppgifter skulle även kunna säga något om dina potentiella produktintressen. För detta syfte beräknar vi en möjlig koppling mellan en eller flera personuppgifter och produktintressen. För att göra denna beräkning använder vi oss av matematisk-statistiska metoder där dina personuppgifter jämförs med andra kunders uppgifter. Utifrån denna jämförelse kan vi sedan se vilka övriga produkter och kampanjer som andra kunder med jämförbara intressen har intresserat sig för och som därför skulle kunna vara intressanta även för dig.


Denna behandlingsaktivitet utförs på grundval av lagstadgade föreskrifter som tillåter oss att behandla personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för användandet av en tjänst eller genomförandet av ett avtal (artikel 6. 1 b GDPR) och eftersom vi har ett överordnat berättigat intresse i att anpassa våra erbjudanden så nära efter dina produktintressen som möjligt (artikel 6. 1 f GDPR).


Under förutsättning att du har gett lämpligt samtycke kan information som vi har läst från din terminalenhet även inkluderas i denna profil. I dessa fall behandlar vi dina personuppgifter baserat på art 6.1 a) GDPR. Detta gäller för den databehandling som beskrivs ovan under ”Analys av användarbeteende” och ”Nyhetsbrev/push-meddelanden/sms”.


Förutom att öka det informativa värdet i profilen använder vi även dessa resultat för att optimera Lidl Plus-appen och våra andra onlinetjänster, förutsatt att detta omfattas av ditt samtycke. Den rättsliga grunden för detta är också art 6.1 a) GDPR.

Ladda ned Lidl Plus-appen!