Banner

Tävlingsvillkor

Våra tävlingsvillkor

Fullständiga tävlingsvillkor för tävlingen "Matriket Stämpelkort"

Allmänna villkor och dataskyddspolicy för vinstdragning

I. Villkor

1. Behörighet att delta

Vinstdragningen sköts av Lidl Sverige (Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Box 6087, 177 45 Järfälla).


Förutsättning för deltagande i vinstdragningen är att Lidl Plus-appen är installerad, att ett konto skapats och används i Lidl Plus samt att ett fullt stämpelkort (10 st stämplar) intjänas och skickas in för kontot. Hur du går till väga beskrivs närmare under punkt 2 nedan.


Genom att skicka in ett fullt stämpelkort och delta i vinstdragningen anses deltagarna ha accepterat tävlingsvillkoren. Endast fysiska personer som är åtminstone 18 år och bosatta i Sverige är berättigade att delta. Det är inte möjligt att delta för tredje parts räkning.


Kampanjen kommer att genomföras under perioden från 20.05.2024 till 23.06.2024.

2. Samla stämplar, deltagande i vinstdragningen

Varje gång under kampanjperioden kunder handlar produkter från Matriket för 10 kr och identifierar sig i kassan via Lidl Plus-appen, kommer en Lidl Plus-stämpel automatiskt att krediteras kontot i Lidl Plus-appen. Stämplar samlas per köp, baserat på den sammanlagda summan av Matriket-produkter och det är möjligt att tjäna mer än en stämpel per köp. Så snart minst 10 st Lidl Plus-stämplar har samlats i appen, kommer kunden att bli ombedd att bekräfta om hon/han vill delta i vinstdragningen. Bekräftelsen kommer att ges genom att klicka på "Skicka stämpelkort"-knappen och är nödvändig för att delta i vinstdragningen.

3. Urval och underrättelse om vinnarna

Vid deltagande i vinstdragningen kommer deltagarnas kund-ID och vid vinst även deras förnamn/efternamn, telefonnummer och e-postadress att skickas från Lidl Plus (som drivs av Lidl Stiftung & Co. KG) till Lidl Sverige.


Vinnarna utses genom lottdragning som sker efter avslutad tävling v. 26, vid ett icke offentligt sammanträde. Upprepat deltagande är möjligt. En deltagare kan inte vinna fler än en (1) vinst.


Alla vinnare kommer att underrättas via e-post till de uppgifter som är registrerade i kontot i Lidl Plus-appen. Om vinnaren inte bekräftar sin vinst inom 7 dagar efter att ha blivit underrättad om vinsten, förfaller anspråket på vinsten och en ersättningsvinnare kommer att dras enligt samma tillvägagångssätt som anges ovan i punkt 3. Deltagaren ansvarar för att de angivna uppgifterna under kontoinformation i Lidl Plus-appen är korrekta. Om telefonnumret/e-postadressen är ogiltigt på grund av att felaktiga uppgifter lämnats, kommer anspråket på vinsten och deltagandet att utraderas utan ersättning. Vinsten kan inte bytas ut mot kontantbetalning eller varuvinster. Vinsten är personlig. Eventuell vinstskatt står vinnaren för.

4. Fullständig lista över vinster

Vinster:


Tree hotel för hela familjen (gäller 1 år efter aktiveringsdatum)


• Gåvobevis Tree hotel 20.000 kr

• Presentkort Tree hotel 25.000 kr

• Totalt vinstvärde 45.500 kr

• 3 vinnare


Vinnarna får gåvobevis och presentkort hemskickat per post efter de har angivit korrekt postadress.


Bokning av vinst kommer att administreras via Strawberry. Gåvobeviset innefattar tre hotellövernattningar, bo första och sista natten på ett av hotellen i Luleå via Strawberry och däremellan en natt på Treehotel i Harads och ett presentkort på Tree hotel, för valfri aktivitet/middag i samband med övernattningen på Tree hotel.


Presentkort hos Strawberry för hela familjen (gäller 1 år efter aktiveringsdatum)


• Presentkort Strawberry 10.000 kr

• Totalt vinstvärde 10.000 kr

• 10 vinnare


Vinnarna får presentkort hemskickat per post efter de har angivit korrekt postadress. Presentkortet kan användas för allt hos Strawberry – hotell, spa, spabehandlingar, hotellnätter, restaurangbesök, hotellfrukost och mycket mer. Det går även att använda som delbetalning. Bokning av vinst kommer att administreras via Strawberry.

5. Övrigt

Vid eventuella tveksamheter gällande tävlingen, dess villkor och vinst är det upp till deltagaren att kontrollera vad som gäller. Lidl Sverige KB tar inte ansvar för skrivfel, tekniska svårigheter eller andra problem som kan påverka anmälan, deltagandet i tävlingen eller tävlingens slutresultat för deltagaren. Inte heller ansvarar Lidl KB för skrivfel eller följder grundade på force majeure eller skeenden utanför Lidl Sverige KBs kontroll. Rättsliga åtgärder är uteslutna. Vinster kan inte överföras till tredje part. Deltagaren har ingen rätt till ersättning, skadestånd eller andra anspråk mot Lidl Sverige KB.


II. Dataskyddspolicy

1. Uppgifter om den personuppgiftsansvarige

Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Box 6087, 177 45 Järfälla (”Lidl Sverige”), är personuppgiftsansvarig för behandling av deltagarnas och vinnarnas personuppgifter. Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud som finns tillgängligt under dataskydd@lidl.se

2. Kategorier och ursprung för uppgifterna

För att genomföra vinstdragningen kommer följande personuppgifter att överföras till Lidl Sverige av Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland:


kund-ID för alla deltagare i vinstdragningen som registrerade sig på Lidl Plus och uppfyller kraven för att delta i vinstdragningen genom att ha samlat in de nödvändiga stämplarna;


för- och efternamn samt telefonnummer och e-postadress till vinnaren.


Fotografier eller videor av vinnaren kan komma att tas under utdelning av vinst. Dessa kan komma att publiceras tillsammans med vinnarens namn och i vissa fall hemort, i Lidls olika reklammedia (såsom pressmeddelande, lidl.se, personaltidning, Facebook).

3. Syftet med databehandlingen/rättslig grund

Lidl Sverige kommer endast att använda de personuppgifter som samlats in i samband med deltagandet i vinstdragningen för att genomföra vinstdragningen (t.ex. vinnare att dra, meddela och tillkännage vinnare, skicka vinsten). Den rättsliga grunden för behandling i samband med vinstdragningar är artikel 6.1 b) i dataskyddsförordningen (GDPR). Utan dessa uppgifter är det inte möjligt att delta i vinstdragningen.


Om vi kommer att använda oss av foto och eller video när vi tillkännager vinnaren kommer uppgifterna behandlas på grundval av artikel 6.1 f) GDPR. Lidl har ett berättigat intresse av att marknadsföra sig själv och sina vinstdragningar; dessutom finns det ett allmänt intresse (särskilt från de andra deltagarnas sida) av att se att vinstdragningen äger rum och att vinster blir vunna.

4. Mottagare/kategorier av mottagare

Vinnarens uppgifter kommer att överföras till Strawberry Hotels AB, org.nr: 556591-7167 (”Strawberry”) som är vår samarbetspartner för just denna tävling. Strawberry kommer att administrera bokning av vinst. För detta ändamål är Strawberry ansvariga för hanteringen utav dina personuppgifter. För frågor kring hur Strawberry hanterar uppgifter, kan de kontaktas på: https://www.strawberry.se/kundservice/kontakta-oss/


Annan överföring till tredje part sker endast när där detta är nödvändigt för genomförandet och/eller administrerandet av vinstdragningen (t.ex. skicka priset via ett logistikföretag) eller för att publicera vinnaren i ovan nämnda reklammedia. Utöver det överför vi inte uppgifterna till tredje part.


I vissa fall vidarebefordrar vi dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som har fått skriftligt uppdrag av oss och som regelbundet kontrolleras av oss. Dessa företag driver aldrig sina egna syften med dina personuppgifter.


Om vi överför personuppgifter till mottagare i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), säkerställer vi att adekvat nivå av dataskydd tillhandahålls genom åtgärder såsom: bindande företagsregler, standardavtalsklausuler, certifieringsmekanismer eller erkända uppförandekoder.

5. Lagringstid/kriterier för att fastställa lagringstiden

I slutet av vinstdragningen och tillkännagivandet av vinnaren kommer deltagarnas personuppgifter att raderas. I händelse av icke-kontantpriser kommer vinnarens data att lagras under gällande lagstadgade garantianspråk.


Om foto och videos förkommer på vinnaren, kommer de att bli raderade enligt uppsatta lagringstider för respektive reklammedia.

6. Var vi behandlar personuppgifter

Uppgifterna som vi samlar in från deltagarna lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") men kan i vissa fall också överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter kommer att utföras i enlighet med gällande lagar.


Närhelst det är tillämpligt, för överföringar av personuppgifter från ett land inom EES till ett land utanför EES som inte har kvalificerat sig för en adekvat skyddsnivå av EU-kommissionen, använder Lidl sig av standardavtalsklausuler med kompletterade skyddsåtgärder eller andra tillåtna överföringsmekanismer enligt gällande lagar. Om du vill ha närmare information om till vilka länder utanför EU/EES-området vi överför dina personuppgifter och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan du kontakta oss på dataskydd@lidl.se

7. De registrerades rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om de personuppgifter som lagras om dig. Dessutom har du rätt att kräva radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt rätt att få uppgifterna i fråga i ett strukturerat format. Du har rätt att när som helst invända mot den behandling som krävs för att tillvarata berättigade intressen hos Lidl Sverige eller hos tredje part. Du har också rätt till rättelse om du upptäcker att Lidl Sverige behandlar icke korrekt information om dig. För mer information om registrerades rättigheter se https://www.lidl.se/dataskydd.

8. Rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du har klagomål på hur Lidl Sverige behandlar och skyddar dina personuppgifter och din integritet, har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller en annan behörig tillsynsmyndighet.

9. Dataskyddsombud

Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att vi alltid behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud på adressen dataskydd@lidl.se eller via adress;


Lidl Sverige KB

Att: Dataskyddsombud

Box 6087

175 06 Järfälla

Tävlingsvillkor och integritetspolicy för Lidl Kids Team

I. Villkor för deltagande

Tävlingen Lidl Kids Team anordnas av Lidl Sverige Kommanditbolag, Box 6087, 175 06 Järfälla, (”Lidl Sverige”). Deltagande i tävlingen sker uteslutande i enlighet med de villkor som här anges.


1. Rätt att delta

Berättigade att delta är Lidl Plus-användare bosatta i Sverige, som är minst 18 år när de deltar och som är vårdnadshavare till ett barn som är mellan sex och tio år (”barn eller barnet”) under den period då Europamästerskapet i fotboll för herrar pågår; fr.o.m. 14 juni 2024 t.o.m. 14 juli 2024 (”UEFA EURO 2024”).


Deltagande i tävlingen förutsätter följande:


• Barnet och deltagaren (alternativt en annan vårdnadshavare) ska kunna resa till Tyskland för att närvara vid en fotbollsmatch under UEFA EURO 2024 (resan beräknad till två nätter).

• Deltagaren (alternativt en annan vårdnadshavare) och barnet ska under UEFA EURO 2024 ha giltiga resehandlingar, och vid behov giltigt visum till Tyskland, vid en eventuell vinst.

2. Uteslutning av deltagare

Deltagande kan ske endast i eget namn. Om en person deltar flera gånger eller lämnar felaktiga uppgifter vid registreringen kan denne uteslutas från tävlingen.

3. Deltagande i tävlingen genom Lidl Plus

Att delta i tävlingen är gratis och sker till förmån för barnet. Det går att delta i tävlingen under tidsperioden 04.03.2024–21.04.2024. På Lidl Plus-appens startsida kan deltagaren klicka på bannern för UEFA EURO 2024 och länkas då vidare till tävlingen. För att delta i tävlingen krävs det att kryssrutan är markerad och att Lidl Plus användaren klickar på knappen ”SKICKA”.


Därefter visas kontoinformationen som finns registrerad för deltagaren upp i My Lidl-kontot (namn, telefonnummer, e-postadress) och det är den som används för att delta i tävlingen. Kontoinformationen kan ändras i efterhand fram tills dess att tävlingen är avslutad och finns i Lidl Plus-appen under ”Mer” – ”Mitt Lidl-konto“ – ”Mitt Lidl-kontoportal”.

4. Tävlingens slut

Det går att delta till och med den 21.04.2024. Vid tvivel om när deltagande inlämnats så utgås det ifrån den elektroniskt protokollförda tidpunkten när mottagande av dataposten med deltagaranmälan i systemet registrerats.

5. Vinster

Deltagaren kan vinna en plats åt barnet som matchknatte, som en del i det officiella UEFA Player Escort-programmet, vid en av matcherna under UEFA EURO 2024 i Tyskland. Barnet kommer att eskortera en fotbollsspelare i de deltagande lagen in på plan inför en match under UEFA EURO 2024. Exakt schemaläggning och tilldelning av match, där barnet får eskortera spelaren in på plan, sker efter att alla vinnarna har dragits. Barnet som eskorterar in en spelare på plan kommer att förses med kläder (shorts, T-shirt, sockor och skor) från Lidl, som måste bäras under matchdagen. Dessutom får barnet ytterligare klädesplagg (hoodie, vindjacka, tröja).


Vinsten omfattar även följande:


• Resa tur och retur till anvisad spelplats i Tyskland på datum inom perioden för tilldelad match från en angiven flygplats/järnvägsstation i Sverige.

• Två övernattningar i ett dubbelrum på ett 3- eller 4-stjärnigt hotell i närheten av spelplatsen inom perioden för tilldelad match.

• Mat och dryck under vistelsen på plats i Tyskland (middag på ankomstdagen, frukost på hotellet, snacks under dagen, middag). Övriga måltider (såsom mat på stadion) ingår inte.

• Transfer till arenan och tillbaka till hotellet.

• Kategori 2-biljetter för vinnaren (alternativt en annan vårdnadshavare) och barnet till den match där barnet är matchknatte.


Vinnaren kan inte påverka till vilken match barnet blir utsedd att vara matchknatte. Ytterligare detaljer (bl.a. resplanen) kommer att meddelas efter utlottningen.

6. Lottdragning och underrättande av vinnarna

Vinnarna utses genom lottdragning som sker vid ett icke offentligt sammanträde. Det kommer totalt att ske två lottdragningar för tävlingen. Första lottdragningen kommer att ske vecka 13 mellan datumen 25.03.2024-29.03.2024 och andra lottdragningen kommer ske efter det att tävlingen avslutats och stängts. Vid första dragningen kommer alla deltagare från perioden 04.03.2024-24.03.2024 att ingå. Vid den andra dragningen kommer alla deltagare från perioden 04.03.2024-21.04.2024 att delta, exklusive vinnarna från första lottdragningen.


Alla vinnare kommer att underrättas via e-post till angivna uppgifter, samt kontaktas via telefon efter underrättelse via e-post. Med vinstmeddelandet får vinnaren en personlig länk som leder till en anmälningsplattform som finns utanför Lidl Plus. Där uppmanas vinnaren att ange nödvändiga uppgifter om barnet och vinnaren (alternativt en annan vårdnadshavare) samt begärd information och dokumentation (t.ex. resefullmakt för barnet och skriftligt intyg från barnets alla vårdnadshavare som godkänner barnets deltagande). Annan person än deltagaren kan anges som vårdnadshavare och är den person som följer med det representerade barnet på resan till Tyskland, personen måste dock vara barnets vårdnadshavare. Det är vinnarens ansvar att informera den andra personen om villkoren som anges här.


Om vinnaren inte hör av sig inom 3 dagar efter att ha blivit underrättad om vinsten, förfaller anspråket på vinsten och en ersättningsvinnare kommer att dras enligt samma tillvägagångssätt. Deltagaren ansvarar för att de angivna uppgifterna under kontoinformation i Lidl Plus-appen är korrekta. Vinsten kan inte bytas ut mot kontantbetalning eller varuvinster.

7. Övrigt

Vid eventuella tveksamheter gällande tävlingen, dess villkor och vinst är det upp till deltagaren att kontrollera vad som gäller. Lidl Sverige KB tar inte ansvar för skrivfel, tekniska svårigheter eller andra problem som kan påverka anmälan, deltagandet i tävlingen eller tävlingens slutresultat för deltagaren. Inte heller ansvarar Lidl KB för skrivfel eller följder grundade på force majeure eller skeenden utanför Lidl Sverige KBs kontroll. Rättsliga åtgärder är uteslutna. Deltagaren har ingen rätt till ersättning, skadestånd eller andra anspråk mot Lidl Sverige KB.

II. Integritetspolicy

1. Information om den personuppgiftsansvarige

Lidl Sverige Kommanditbolag, Box 6087, 175 06 Järfälla, (”Lidl Sverige”). är personuppgiftsansvarig vid behandlingen av deltagares och vinnares personuppgifter. Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud som kan nås på dataskydd@lidl.se

2. Kategorier av personuppgifter och -källor

För genomförande av tävlingen erhåller Lidl Sverige följande personuppgifter från Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (”Lidl Stiftung”):


- kund-ID för alla tävlingsdeltagare,

- dessutom vinnarnas för- och efternamn, telefonnummer samt e-postadress.

För publicering utav vinnarna

- bild på vinnarna inklusive barnen. Namn och ort kan också komma att samlas in.

3. Syfte och rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

De personuppgifter som har registrerats inom ramen för tävlingsdeltagandet används av Lidl Sverige uteslutande för genomförande av tävlingen (t.ex. för att utse vinnare, meddela vinnare, skicka ut vinst). Rättslig grund för behandlingen utav personuppgifter inom ramen för tävlingen är artikel 6.1 b i GDPR (allmänna dataskyddsförordningen). Detta inkluderar även överförandet av de ovan listade personuppgifterna till Lidl Sverige. Utan dessa personuppgifter är det inte möjligt att delta i tävlingen.


Som en del av vinsten kan bilder tas och filmer spelas in med vinnaren och barnet i syfte att marknadsföra Lidl Sverige och dess prisdragningar. De foton som tagits och/eller filmer som skapats som en del av vinsten kan i förekommande fall publiceras tillsammans med vinnarens namn och bostadsort i Lidl Sveriges interna samt externa kanaler (”kanaler”), såsom Lidl Sveriges Instagram och på Lidl.se. Andra externa kanaler kan också förekomma. För detta ändamål måste vinnaren i egenskap av vårdnadshavare till barnet ge Lidl Sverige sitt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR. Samtycket kommer att samlas in vid ett senare tillfälle och senast innan behandling påbörjas.

Om behandlingen baseras på samtycke i enlighet med artikel 6.1(a) i GDPR, kan samtycket återkallas när som helst. Återkallande av samtycke leder till att de uppgifter som har behandlats på grundval av samtycke raderas.


Vänligen notera att barnet kommer att fotograferas och filmas under UEFA EURO 2024. Utan ett godkännande ifrån vårdnadshavare av att få ta bilder/filma barnet under UEFA EURO 2024 kan priset inte göras anspråk på.

4. Mottagare/kategorier av mottagare

Överföring av uppgifter till tredje part kommer att ske endast om det krävs för genomförandet av tävlingen (t.ex. annan organisation för hantering av vinsten via Lidl Stiftung och via Union des associations européennes de football, nedan kallat ”UEFA”) resp. för offentliggörande av vinnarna (t.ex. på Facebook). Annan överföring till en tredje part är uteslutet.


Vidare kan Lidl Sverige och dess partnerföretag inom ramen för tävlingen inhämta andra nödvändiga personuppgifter direkt från vinnarna för att skicka eller överlämna vinsten. Vänligen ta del av den specifika Integritetspolicyn på registreringsplattformen för vinnarna för mer information.


Om vi överför personuppgifter till mottagare i länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), säkerställer vi att adekvat nivå av dataskydd tillhandahålls genom åtgärder såsom: bindande företagsregler, standardavtalsklausuler, certifieringsmekanismer eller erkända uppförandekoder.

5. Lagringstid/kriterier för att fastställa lagringstiden

När tävlingen är avslutad och vinnarna har tillkännagivits, raderas deltagarnas personuppgifter. Uppgifter om vinnarna sparas så länge som det kan framföras rättsliga och avtalsenliga anspråk.


Bilder och/eller filmer som har publicerats på vinnarna inklusive barnen i Lidl Sveriges kanaler i samband med tävlingen, kommer att finnas tillgängligt i respektive kanal i upp till 3 (tre) år och därefter raderas, om inte kortare lagringstid har avtalats. Baseras nämnd ovan behandling på samtycke och samtycket återkallas, kommer bilden/filmen att raderas vid återkallandet.

6. Var vi behandlar personuppgifter

Uppgifterna som vi samlar in från deltagarna lagras inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") men kan i vissa fall också överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter kommer att utföras i enlighet med gällande lagar.


Närhelst det är tillämpligt, för överföringar av personuppgifter från ett land inom EES till ett land utanför EES som inte har kvalificerat sig för en adekvat skyddsnivå av EU-kommissionen, använder Lidl sig av standardavtalsklausuler med kompletterade skyddsåtgärder eller andra tillåtna överföringsmekanismer enligt gällande lagar. Om du vill ha närmare information om vilka länder utanför EU/EES-området vi överför dina personuppgifter till och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan du kontakta oss på dataskydd@lidl.se

7. De registrerades rättigheter

Deltagaren och barnet har rätt att, utan kostnad, begära ut information om de personuppgifter som har sparats om dem. Deltagaren och barnet har dessutom rätt att begära rättelse, borttagning eller att begränsa behandlingen av deras personuppgifter samt har rätt att få ut uppgifterna i ett strukturerat format. Deltagaren och barnet har rätt att när som helst invända mot den behandling som krävs för att tillvarata berättigade intressen hos Lidl Sverige eller hos tredje part. Om samtycken har lämnats inom ramen för denna tävling, kan dessa återkallas när som helst med verkan för framtiden.


Deltagaren kan utöva ovan nämnda rättigheter för berörda parter, för egen del och/eller för barnet, genom att vända sig till kundtjänsten hos Lidl Sverige: kundtjanst@lidl.se.

8. Rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Vidare kan deltagaren och barnet vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig tillsynsmyndighet om deltagaren och barnet har klagomål på hur Lidl Sverige behandlar och skyddar era personuppgifter och er integritet.

9. Dataskyddsombud

Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att vi alltid behandlar deltagaren och barnets personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud på adressen dataskydd@lidl.se eller via adress;


Lidl Sverige KB

Dataskyddsombud

Box 6087

175 06 Järfälla

Fullständiga tävlingsvillkor för tävlingen: Stämpelkortstävling - Vinn biljetter till UEFA EURO 2024™

Allmänna villkor och dataskyddspolicy för vinstdragning

I. Villkor

1. Behörighet att delta

Vinstdragningen sköts av Lidl Sverige (Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Box 6087, 177 45 Järfälla). Fysiska personer bosatta i Sverige är berättigade att delta.


Villkor för deltagande i vinstdragningen är installation av Lidl Plus-appen på din smartphone, skapande av ett konto samt insamling av Lidl Plus stämplar som beskrivs i följande avsnitt 2.


Genom att delta i vinstdragningen anses deltagarna ha accepterat användarvillkoren och bekräftat att de är minst 18 år gamla. Deltagare får inte delta för tredje parts räkning.

Kampanjen kommer att genomföras under perioden från 01.04.2024 till 12.05.2024.

2. Samla stämplar, deltagande i vinstdragningen

Varje gång under kampanjperioden kunder gör ett köp på 400 kr och identifierar sig i kassan via Lidl Plus-appen, kommer en Lidl Plus-stämpel automatiskt att krediteras i Lidl Plus-appen. Ett köpvärde på 400 kronor per köptillfälle motsvarar en Lidl Plus-stämpel. Presentkort och pant är inte stämpelgrundande. Så snart minst en Lidl Plus-stämpel har samlats in i appen, kommer kunden att bli ombedd att bekräfta om hon/han vill delta i vinstdragningen. Bekräftelsen kommer att ges genom att klicka på "Skicka stämpelkort"-knappen och är nödvändig för att delta i vinstdragningen.

3. Urval och underrättelse om vinnarna

Vid deltagande i vinstdragningen kommer deltagarnas kund-ID och vid vinst även deras förnamn/efternamn, telefonnummer och e-postadress att skickas från Lidl Plus (som drivs av Lidl Stiftung & Co. KG) till Lidl Sverige.


Vinnarna utses genom lottdragning som sker vid ett icke offentligt sammanträde. Upprepat deltagande är möjligt. En deltagare kan bara vinna en vinst. Det kommer ske fyra vinstdragningar, där den första dragning av vinnare sker 15.04.2024 och därefter 22.04.2024, 29.04.2024, med den sista vinstdragningen 13.05.2024.


Alla vinnare kommer att underrättas via e-post till angivna uppgifter, samt kontaktas via telefon efter underrättelse via e-post. Med vinstmeddelandet får vinnaren en personlig länk som leder till en anmälningsplattform som finns utanför Lidl Plus. Där uppmanas vinnaren att ange nödvändiga uppgifter och begärd information.


Om vinnaren inte bekräftar sin vinst inom 3 dagar efter att ha blivit underrättad om vinsten, förfaller anspråket på vinsten och en ersättningsvinnare kommer att dras enligt samma tillvägagångssätt. Deltagaren ansvarar för att de angivna uppgifterna under kontoinformation i Lidl Plus-appen är korrekta. Om telefonnumret/e-postadressen är ogiltigt på grund av att felaktiga uppgifter lämnats, kommer anspråket på vinsten och deltagandet att raderas utan ersättning. Vinsten kan inte bytas ut mot kontantbetalning eller varuvinster.

4. Fullständig lista över vinster

Vinster:

26x biljetter (öppningsmatch, kvartsfinal, semifinal och final) till UEFA EURO 2024™ (13x vinnare/resepaket)


I en vinst/ett resepaket ingår följande:

• 2 matchbiljetter till en fotbollsmatch under UEFA EURO 2024™

• Resa till och från Tyskland

• Transfer till och från flygplats, hotell och stadion

• Boende i ett dubbelrum i två nätter på ett 3- eller 4-stjärningt hotell (frukost ingår och dedikerad Lidl-personal finns på plats)

• Middag på ankomstdagen

• Pre-Match-Hospitality (på hotellet eller närliggande lokal)

• Turistaktiviteter kommer att erbjudas i mån av tid och plats för match

• Lidl-överraskning

5. Övrigt

Vid eventuella tveksamheter gällande tävlingen, dess villkor och vinst är det upp till deltagaren att kontrollera vad som gäller. Lidl Sverige KB tar inte ansvar för skrivfel, tekniska svårigheter eller andra problem som kan påverka anmälan, deltagandet i tävlingen eller tävlingens slutresultat för deltagaren. Inte heller ansvarar Lidl KB för skrivfel eller följder grundade på force majeure eller skeenden utanför Lidl Sverige KBs kontroll. Rättsliga åtgärder är uteslutna. Vinster kan inte överföras till tredje part. Lidl Sverige är i allmänhet inte ansvarigt för riktigheten och fullständigheten av någon information som tillhandahålls. Deltagaren har ingen rätt till ersättning, skadestånd eller andra anspråk mot Lidl Sverige KB.

II. Dataskyddspolicy

1. Uppgifter om den personuppgiftsansvarige

Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Box 6087, 177 45 Järfälla (”Lidl Sverige”), är personuppgiftsansvarig för behandling av deltagarnas och vinnarnas personuppgifter. Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud som finns tillgängligt under dataskydd@lidl.se

2. Kategorier och ursprung för uppgifterna

För att genomföra vinstdragningen kommer följande personuppgifter att överföras till Lidl Sverige av Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland:


  • kund-ID för alla deltagare i vinstdragningen som registrerade sig på Lidl Plus och uppfyller kraven för att delta i vinstdragningen genom att ha samlat in de nödvändiga stämplarna;
  • för- och efternamn, gatuadress, samt telefonnummer och e-postadress till vinnarna.


Fotografier eller videor av vinnaren kan komma att tas under utdelning av vinst. Dessa kan komma att publiceras tillsammans med vinnarens namn och i vissa fall hemort, i Lidls olika reklammedia (såsom pressmeddelande, lidl.se, personaltidning, Facebook).

3. Syftet med databehandlingen/rättslig grund

De personuppgifter som har registrerats inom ramen för tävlingsdeltagandet används av Lidl Sverige uteslutande för genomförande av tävlingen (t.ex. för att utse vinnare, meddela vinnare, skicka ut vinst). Rättslig grund för behandlingen utav personuppgifter inom ramen för tävlingen är artikel 6.1 b i GDPR (allmänna dataskyddsförordningen). Detta inkluderar även överförandet av de ovan listade personuppgifterna till Lidl Sverige. Utan dessa personuppgifter är det inte möjligt att delta i tävlingen.


Som en del av vinsten kan bilder tas och filmer spelas in med vinnaren i syfte att marknadsföra Lidl Sverige och dess prisdragningar. De foton som tagits och/eller filmer som skapats som en del av vinsten kan i förekommande fall publiceras tillsammans med vinnarens namn och bostadsort i Lidl Sveriges interna samt externa kanaler (”kanaler”), såsom Lidl Sveriges Instagram och på Lidl.se. Andra externa kanaler kan också förekomma.


Om behandlingen baseras på samtycke i enlighet med artikel 6.1(a) i GDPR, kan samtycket återkallas när som helst. Återkallande av samtycke leder till att de uppgifter som har behandlats på grundval av samtycke raderas.

4. Mottagare/kategorier av mottagare

Överföring av uppgifter till tredje part kommer att ske endast om det krävs för genomförandet av tävlingen (t.ex. annan organisation för hantering av vinsten via Lidl Stiftung och via Union des associations européennes de football, nedan kallat ”UEFA”) resp. för offentliggörande av vinnarna (t.ex. på Facebook). Annan överföring till en tredje part är uteslutet.


Vidare kan Lidl Sverige och dess partnerföretag inom ramen för tävlingen inhämta andra nödvändiga personuppgifter direkt från vinnarna för att skicka eller överlämna vinsten. Vänligen ta del av den specifika Integritetspolicyn på registreringsplattformen för vinnarna för mer information.


Om vi överför personuppgifter till mottagare i länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), säkerställer vi att adekvat nivå av dataskydd tillhandahålls genom åtgärder såsom: bindande företagsregler, standardavtalsklausuler, certifieringsmekanismer eller erkända uppförandekoder.

5. Lagringstid/kriterier för att fastställa lagringstiden

När tävlingen är avslutad och vinnarna har tillkännagivits, raderas deltagarnas personuppgifter. Uppgifter om vinnarna sparas så länge som det kan framföras rättsliga och avtalsenliga anspråk.


Bilder och/eller filmer som har publicerats på vinnarna i Lidl Sveriges kanaler i samband med tävlingen, kommer att finnas tillgängligt i respektive kanal i upp till 3 (tre) år och därefter raderas, om inte kortare lagringstid har avtalats. Baseras nämnd ovan behandling på samtycke och samtycket återkallas, kommer bilden/filmen att raderas vid återkallandet.

6. Var vi behandlar personuppgifter

Uppgifterna som vi samlar in från deltagare lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") men kan i vissa fall också överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter kommer att utföras i enlighet med gällande lagar.


Närhelst det är tillämpligt, för överföringar av personuppgifter från ett land inom EES till ett land utanför EES som inte har kvalificerat sig för en adekvat skyddsnivå av EU-kommissionen, använder Lidl sig av standardavtalsklausuler med kompletterade skyddsåtgärder eller andra tillåtna överföringsmekanismer enligt gällande lagar. Om du vill ha närmare information om till vilka länder utanför EU/EES-området vi överför dina personuppgifter och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan du kontakta oss på dataskydd@lidl.se

7. De registrerades rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om de personuppgifter som lagras om dig. Dessutom har du rätt att kräva radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt rätt att få uppgifterna i fråga i ett strukturerat format. Du har rätt att när som helst invända mot databehandling som är nödvändig för att skydda Lidl Sverige eller en tredje parts legitima intressen. Du har också rätt till rättelse om du upptäcker att Lidl Sverige behandlar icke korrekt information om dig. För mer information om registrerades rättigheter se https://www.lidl.se/c/dataskydd/s10017135.


Deltagaren kan utöva ovan nämnda rättigheter genom att vända sig till kundtjänsten hos Lidl Sverige: kundtjanst@lidl.se.

8. Rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du har klagomål på hur Lidl Sverige behandlar och skyddar dina personuppgifter och din integritet, har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller en annan behörig tillsynsmyndighet.

9. Dataskyddsombud

Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att vi alltid behandlar deltagaren och barnets personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud på adressen dataskydd@lidl.se eller via adress;


Lidl Sverige KB

Dataskyddsombud

Box 6087

175 06 Järfälla

Tävlingsvillkor för tävlingen ”Handbollsutmaningen”

Tävlingsregler

• Du ska delta i Lidls digitala handbollsspel via Handbollandslagets digitala kanaler

• Tävlingen är begränsad till Handbollandslagets GameDay-app

• Efter tävlingsperiodens slut dras 3 vinnare om man har registrerat sina kontaktuppgifter via spelet

• Anställda på Lidl och deras anhöriga kan tyvärr inte delta i tävlingen

• Vinnaren kommer att kontaktas av Lidl Sverige KB via email

• För att delta i tävlingen skall användaren vara minst 18 år

• Tävlingen hanteras enbart av Lidl Sverige KB och inte Handbollandslaget/Gameday

Tävlingsperiod

Tävlingen startar den 9 maj och avslutas den 12 maj 2024. Vinnarna kontaktas under maj månad 2024.


Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Lidl Sverige KB (nedan kallad: ”arrangör”). Man kan endast delta i tävlingen om man följer ovanstående tävlingsregler. Genom att delta samtycker tävlanden uttryckligen till dessa bestämmelser. Arrangören förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen innan tävlingsperioden har gått ut utan att i förväg meddela detta.

Vinst

Det är totalt 3 vinnare. Vinnaren kommer att informeras personligen av Lidl. Vinsten skickas hem till vinnarna via post. Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Vinsten kan ej överlåtas eller kombineras med andra erbjudanden.


Vinster:

1a pris: Lidl merch (mjukisdräkt) + 300 kr presentkort på Lidl

2a pris: Lidl merch (mössa + strumpor) + 200 kr presentkort på Lidl

3e pris: Lidl merch (strumpor) + 200 kr presentkort på Lidl

Vinnare

3 personer med högst high score i spelet ”Handbollsutmaningen” vinner. Vinnarna dras av anställda på Lidl Sverige KB. Beslutet kan ej överklagas. Vinnarna kommer att informeras personligen av Lidl Sverige KB.


Dataskydd

Ändamål och rättslig grund

Den information som samlas in inom ramen för Lidls tävling ”Handbollsutmaningen” används uteslutande för att tävlingen ska kunna genomföras. Informationen bearbetas och sparas elektroniskt i detta syfte, och raderas därefter automatiskt. Den rättsliga grunden för datahanteringen vid tävlingar är artikel 6.1 f) (berättigat intresse).


Följande uppgifter behandlas om vinnarna av lotteriet:


• För- och efternamn,

• adress,

• e-postadress

Mottagare/kategorier av mottagare

Överlämning till tredje part sker endast i den mån det behövs för att kunna genomföra och hantera lotteriet (t.ex. utskick av vinsten via ett logistikföretag).

Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden

När lotteriperioden är slut och vinnarna har meddelats raderas deltagarnas personuppgifter. För materiella vinster lagras vinnarnas uppgifter under den lagliga garantitiden för att vid eventuella brister kunna åtgärda dessa eller genomföra ett byte.


Vill du att uppgifterna raderas i förtid, eller har fler frågor angående dataskydd, kan du kontakta Lidls dataskyddsansvarige:


Lidl Sverige KB

Dataskyddsombud

Box 6087

177 45 Järfälla

Sverige

dataskydd@lidl.se

Dina rättigheter

Om du vill utöva några av de dataskyddsrättsliga rättigheter som du är berättigad till, vänligen läs mer på https://www.lidl.se/dataskydd under avsnitt ”Dina dataskyddsrättigheter”.

Tävlingsvillkor för tävlingen ”Döp tomaten”

Tävlingsregler

• Du ska kommentera ditt bästa namnförslag på aktuellt inlägg

• Tävlingen är begränsad till ett Instagram-inlägg som postas av Lidl den 7/2 2024.

• Efter tävlingsperiodens slut dras 1 vinnare på Instagram.

• Anställda på Lidl och deras anhöriga kan tyvärr inte delta i tävlingen.

• Vinnaren kommer att kontaktas via DM (Direct Message) på Instagram.

• För att delta i tävlingen skall användaren av Instagram-kontot vara minst 18 år.

• Lidl förbehåller sig rätten att utesluta eller ta bort kommentarer från tävlingen som bedöms vara olagliga, oetiska, omoraliska, stötande eller strider mot Lidls policys.

• Tävlingen hanteras enbart av Lidl Sverige KB och inte Instagram/Facebook.


Tävlingsperiod

Tävlingen startar den 7 februari och avslutas den 16 februari 2024.


Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Lidl Sverige KB (nedan kallad: ”arrangör”). Man kan endast delta i tävlingen om man följer ovanstående tävlingsregler. Genom att delta samtycker tävlanden uttryckligen till dessa bestämmelser. Arrangören förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen innan tävlingsperioden har gått ut utan att i förväg meddela detta.


Vinst

Vinsten består av ett presentkort laddat med 5000kr. Det är totalt 1 vinnare. Vinnaren kommer att informeras personligen av Lidl. Vinsten skickas hem till vinnarna via post. Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Vinsten kan ej överlåtas eller kombineras med andra erbjudanden.


Vinnare

En vinnare på Instagram dras slumpmässigt av anställda på Lidl Sverige KB. Beslutet kan ej överklagas. Vinnarna kommer att informeras personligen av Lidl Sverige KB via DM (Direct Message) på Instagram.


Dataskydd

Ändamål och rättslig grund

Den information som samlas in inom ramen för Lidls tävling ”Döp tomaten” används uteslutande för att tävlingen ska kunna genomföras. Informationen bearbetas och sparas elektroniskt i detta syfte, och raderas därefter automatiskt. Den rättsliga grunden för datahanteringen vid tävlingar är artikel 6.1 f) (berättigat intresse).


Följande uppgifter behandlas om vinnarna av lotteriet:


• För- och efternamn,

• adress,

• e-postadress


Mottagare/kategorier av mottagare

Överlämning till tredje part sker endast i den mån det behövs för att kunna genomföra och hantera lotteriet (t.ex. utskick av vinsten via ett logistikföretag).


Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden

När lotteriperioden är slut och vinnarna har meddelats raderas deltagarnas personuppgifter. För materiella vinster lagras vinnarnas uppgifter under den lagliga garantitiden för att vid eventuella brister kunna åtgärda dessa eller genomföra ett byte.


Vill du att uppgifterna raderas i förtid, eller har fler frågor angående dataskydd, kan du kontakta Lidls dataskyddsansvarige:


Lidl Sverige KB

Dataskyddsombud

Box 6087

177 45 Järfälla

Sverige

dataskydd@lidl.se


Dina rättigheter

Om du vill utöva några av de dataskyddsrättsliga rättigheter som du är berättigad till, vänligen läs mer på https://www.lidl.se/dataskydd under avsnitt ”Dina dataskyddsrättigheter”.

Tävlingsvillkor för tävlingen ”Lidl ABC-bok”

Tävlingsregler

• Du ska kommentera dina bästa spartips på aktuellt inlägg

• Tävlingen är begränsad till ett Instagram-inlägg som postas av Lidl den 29/11 2023.

• Efter tävlingsperiodens slut dras tio vinnare på Instagram.

• Anställda på Lidl och deras anhöriga kan tyvärr inte delta i tävlingen.

• Vinnaren kommer att kontaktas via DM (Direct Message) på Instagram.

• För att delta i tävlingen skall användaren av Instagram/Facebook-kontot vara minst 18 år.

• Lidl förbehåller sig rätten att utesluta eller ta bort kommentarer från tävlingen som bedöms vara olagliga, oetiska, omoraliska, stötande eller strider mot Lidls policys.

• Tävlingen hanteras enbart av Lidl Sverige KB och inte Instagram/Facebook.


Tävlingsperiod

Tävlingen startar den 29 november och avslutas den 9 december 2023.


Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Lidl Sverige KB (nedan kallad: ”arrangör”). Man kan endast delta i tävlingen om man följer ovanstående tävlingsregler. Genom att delta samtycker tävlanden uttryckligen till dessa bestämmelser. Arrangören förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen innan tävlingsperioden har gått ut utan att i förväg meddela detta.


Vinst

Vinsten består av en Lidl ABC-bok samt ett presentkort laddat med 500kr. Det är totalt tio vinnare. Vinnarna kommer att informeras personligen av Lidl. Vinsten skickas hem till vinnarna via post. Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Vinsten kan ej överlåtas eller kombineras med andra erbjudanden.


Vinnare

Tio vinnare på Instagram dras slumpmässigt av anställda på Lidl Sverige KB. Beslutet kan ej överklagas. Vinnarna kommer att informeras personligen av Lidl Sverige KB via DM (Direct Message) på Instagram.


Dataskydd

Ändamål och rättslig grund


Den information som samlas in inom ramen för Lidls tävling ”Lidl ABC-bok” används uteslutande för att tävlingen ska kunna genomföras. Informationen bearbetas och sparas elektroniskt i detta syfte, och raderas därefter automatiskt. Den rättsliga grunden för datahanteringen vid tävlingar är artikel 6.1 f) (berättigat intresse).


Följande uppgifter behandlas om vinnarna av lotteriet:


• För- och efternamn,

• adress,

• e-postadress


Mottagare/kategorier av mottagare


Överlämning till tredje part sker endast i den mån det behövs för att kunna genomföra och hantera lotteriet (t.ex. utskick av vinsten via ett logistikföretag).


Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden


När lotteriperioden är slut och vinnarna har meddelats raderas deltagarnas personuppgifter. För materiella vinster lagras vinnarnas uppgifter under den lagliga garantitiden för att vid eventuella brister kunna åtgärda dessa eller genomföra ett byte.


Vill du att uppgifterna raderas i förtid, eller har fler frågor angående dataskydd, kan du kontakta Lidls dataskyddsansvarige:


Lidl Sverige KB

Dataskyddsombud

Box 6087

177 45 Järfälla

Sverige

dataskydd@lidl.se


Dina rättigheterOm du vill utöva några av de dataskyddsrättsliga rättigheter som du är berättigad till, vänligen läs mer på https://www.lidl.se/dataskydd under avsnitt ”Dina dataskyddsrättigheter”.

Tävlingsvillkor för tävlingen ”En resa till vårt huvudkontor och lunch med vår Sverigechef!”

FULLSTÄNDIGA TÄVLINGSVILLKOR

Villkor och dataskyddspolicy för vinstdragning

I. Villkor

1. Behörighet att delta

Vinstdragningen sköts av Lidl Sverige (Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Box 6087, 177 45 Järfälla). Fysiska personer bosatta i landet är berättigade att delta. Villkor för deltagande i vinstdragningen att du är studerande i landet.


Genom att skanna in QR-koden anses deltagarna ha accepterat användarvillkoren och bekräftat att de är minst 18 år gamla. Deltagare får inte delta för tredje parts räkning. Tävlingen kommer att genomföras under perioden från 28.08.2023 till 13.09.2023.


2. För deltagande i vinstdragningen

För att delta i tävlingen krävs att man svarar rätt på tre frågor i MS forms. Vinnarna lottas ut bland de som svarat rätt på de tre frågorna och i övrigt uppfyller tävlingsvillkoren. Genom att fylla i MS forms accepterar studenten tävlingsvillkoren samt bekräftar att hen vill delta i vinstdragningen.


3. Urval och underrättelse om vinnarna

Vid deltagande i vinstdragningen kommer deltagarens förnamn/efternamn och telefonnummer eller e-postadress att skickas från MS Forms till Lidl Sverige. Vinnarna kommer att kontaktas av Lidl Sverige via telefon eller e-mail. Upprepat deltagande är ej möjligt.


4. Fullständig lista över vinster

Vinster


Varje vinnare kommer att tillsammans med andra vinnare i tävlingen få en guidad tur på Lidl Sveriges huvudkontor samt en lunch/middag med Lidl Sveriges Sverigechef.


5. Övrigt

Vinster kan inte överföras till tredje part. Lidl Sverige är i allmänhet inte ansvarigt för riktigheten och fullständigheten av någon information som tillhandahålls. Deltagaren har ingen rätt till ersättning, skadestånd eller andra anspråk mot Lidl Sverige.


II. Dataskyddspolicy

1. Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Box 6087, 177 45 Järfälla (”Lidl Sverige”) är personuppgiftsansvarig för behandling av deltagarnas och vinnarnas personuppgifter. Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud som finns tillgängligt under dataskydd@lidl.se


2. Kategorier och ursprung för uppgifterna

För att genomföra vinstdragningen kommer följande personuppgifter behandlas av Lidl Sverige i MS forms; Kontaktuppgifter till exempel för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress samt uppgifter som krävs för att delta såsom motivering. Likaså kommer vi att verifiera att vinnaren följer oss på LinkedIn, därav kan vi också komma att behandla användarnamnen som används på plattformen. Då det utgör ett kriterium att vara aktivt studerande för att delta behöver du också uppge lärosäte samt årskurs.


För att kunna administrera eventuell resa behöver vi också ta del av vinnarens ort.


Fotografier eller videor av vinnarna kan komma att tas under utdelning av vinst. Dessa kan komma att publiceras tillsammans med vinnarens namn i Lidl Sveriges olika reklammedia (såsom pressmeddelande, lidl.se, personaltidning, LinkedIn, Facebook).


3. Syftet med databehandlingen/rättslig grund

Lidl Sverige kommer endast att använda de personuppgifter som samlats in i samband med deltagandet i vinstdragningen för att genomföra vinstdragningen (t.ex. vinnare att dra, meddela och tillkännage vinnare, planera och boka in resa). Den rättsliga grunden för behandling i samband med vinstdragningar är artikel 6.1 b) i dataskyddsförordningen (GDPR). Utan dessa uppgifter är det inte möjligt att delta i vinstdragningen.


Om vi kommer att använda oss av foto och eller video när vi tillkännager vinnaren kommer uppgifterna behandlas på grundval av artikel 6.1 f) GDPR. Lidl har ett berättigat intresse av att marknadsföra sig själv och sina vinstdragningar; dessutom finns det ett allmänt intresse (särskilt från de andra deltagarnas sida) av att se att vinstdragningen äger rum och att vinster blir vunna.


4. Mottagare/kategorier av mottagare

Data överförs endast till tredje part där detta är nödvändigt för genomförandet av vinstdragningen (t.ex. skicka priset via ett logistikföretag) eller för att publicera vinnarna genom ovan nämnda reklammedia. Utöver det överför vi inte uppgifterna till tredje part.


5. Lagringstid/kriterier för att fastställa lagringstiden

I slutet av vinstdragningen och tillkännagivandet av vinnarna kommer deltagarnas personuppgifter att raderas. Vinnarnas personuppgifter kommer att raderas först efter genomförd administration av vinst samt efter genomfört besök.


Om foto och videos förkommer på vinnarna, kommer de att bli raderade enligt uppsatta lagringstider för respektive reklammedia.


6. Var vi behandlar personuppgifter

Uppgifterna som vi samlar in från delatr lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") men kan i vissa fall också överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter kommer att utföras i enlighet med gällande lagar.


Närhelst det är tillämpligt, för överföringar av personuppgifter från ett land inom EES till ett land utanför EES som inte har kvalificerat sig för en adekvat skyddsnivå av EU-kommissionen, använder Lidl sig av standardavtalsklausuler med kompletterade skyddsåtgärder eller andra tillåtna överföringsmekanismer enligt gällande lagar. Om du vill ha närmare information om till vilka länder utanför EU/EES-området vi överför dina personuppgifter och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan du kontakta oss på dataskydd@lidl.se


7. De registrerades rättigheter

Deltagare har rätt att kostnadsfritt få information om de personuppgifter som lagras om dem. Dessutom har deltagare rätt att kräva radering eller begränsning av behandlingen av sina personuppgifter samt rätt att få uppgifterna i fråga i ett strukturerat format. Deltagare har rätt att när som helst invända mot databehandling som är nödvändig för att skydda Lidl Sverige eller en tredje parts legitima intressen. Deltagare har också rätt till rättelse om deltagare upptäcker att Lidl Sverige behandlar icke korrekt information om deltagaren. För mer information om registrerades rättigheter se https://www.lidl.se/dataskydd .


8. Dataskyddsombud

Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att vi alltid behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Deltagare kan kontakta vårt dataskyddsombud på adressen dataskydd@lidl.se.


9. Rätt att inlägga klagomål till en tillsynsmyndighet

Om deltagaren har klagomål på hur Lidl Sveirge behandlar och skyddar deltagarens personuppgifter och integritet, har deltagaren rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller en annan behörig tillsynsmyndighet.