Banner

Tävlingsvillkor

Våra tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor för tävlingen ”Lidl ABC-bok”

Tävlingsregler

• Du ska kommentera dina bästa spartips på aktuellt inlägg

• Tävlingen är begränsad till ett Instagram-inlägg som postas av Lidl den 29/11 2023.

• Efter tävlingsperiodens slut dras tio vinnare på Instagram.

• Anställda på Lidl och deras anhöriga kan tyvärr inte delta i tävlingen.

• Vinnaren kommer att kontaktas via DM (Direct Message) på Instagram.

• För att delta i tävlingen skall användaren av Instagram/Facebook-kontot vara minst 18 år.

• Lidl förbehåller sig rätten att utesluta eller ta bort kommentarer från tävlingen som bedöms vara olagliga, oetiska, omoraliska, stötande eller strider mot Lidls policys.

• Tävlingen hanteras enbart av Lidl Sverige KB och inte Instagram/Facebook.


Tävlingsperiod

Tävlingen startar den 29 november och avslutas den 9 december 2023.


Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Lidl Sverige KB (nedan kallad: ”arrangör”). Man kan endast delta i tävlingen om man följer ovanstående tävlingsregler. Genom att delta samtycker tävlanden uttryckligen till dessa bestämmelser. Arrangören förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen innan tävlingsperioden har gått ut utan att i förväg meddela detta.


Vinst

Vinsten består av en Lidl ABC-bok samt ett presentkort laddat med 500kr. Det är totalt tio vinnare. Vinnarna kommer att informeras personligen av Lidl. Vinsten skickas hem till vinnarna via post. Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Vinsten kan ej överlåtas eller kombineras med andra erbjudanden.


Vinnare

Tio vinnare på Instagram dras slumpmässigt av anställda på Lidl Sverige KB. Beslutet kan ej överklagas. Vinnarna kommer att informeras personligen av Lidl Sverige KB via DM (Direct Message) på Instagram.


Dataskydd

Ändamål och rättslig grund


Den information som samlas in inom ramen för Lidls tävling ”Lidl ABC-bok” används uteslutande för att tävlingen ska kunna genomföras. Informationen bearbetas och sparas elektroniskt i detta syfte, och raderas därefter automatiskt. Den rättsliga grunden för datahanteringen vid tävlingar är artikel 6.1 f) (berättigat intresse).


Följande uppgifter behandlas om vinnarna av lotteriet:


• För- och efternamn,

• adress,

• e-postadress


Mottagare/kategorier av mottagare


Överlämning till tredje part sker endast i den mån det behövs för att kunna genomföra och hantera lotteriet (t.ex. utskick av vinsten via ett logistikföretag).


Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden


När lotteriperioden är slut och vinnarna har meddelats raderas deltagarnas personuppgifter. För materiella vinster lagras vinnarnas uppgifter under den lagliga garantitiden för att vid eventuella brister kunna åtgärda dessa eller genomföra ett byte.


Vill du att uppgifterna raderas i förtid, eller har fler frågor angående dataskydd, kan du kontakta Lidls dataskyddsansvarige:


Lidl Sverige KB

Dataskyddsombud

Box 6087

177 45 Järfälla

Sverige

dataskydd@lidl.se


Dina rättigheterOm du vill utöva några av de dataskyddsrättsliga rättigheter som du är berättigad till, vänligen läs mer på https://www.lidl.se/dataskydd under avsnitt ”Dina dataskyddsrättigheter”.

Tävlingsvillkor för tävlingen ”Lidl 20 år”


Tävlingsregler

Du deltar i tävlingen genom att spela Lidl Sverige KB´s spel sanar.lidl.se under tävlingsperioden. Alla som deltar följer samma villkor. Genom att lämna in dina kontaktuppgifter (namn och e-post) samt nå 300 poäng i spelet Dodge deltar du i utlottningen av 1 presentkort. Endast fysiska personer bosatta i Sverige över 18 år är berättigade att delta i tävlingen.


Lottningen kan ej överklagas.


Om misstanke finns att någon deltagare fuskar förbehåller vi oss rätten att utesluta personen i fråga från tävlingen. Om tävlingen måste avbrytas eller inte går att genomföra på grund av omständigheter som ligger utanför Lidl Sverige KB kontroll så föreligger ingen ersättningsskyldighet från Lidl Sverige KB.


Tävlingsperiod

Tävlingen startar 4 september och avslutas 1 oktober 2023.


Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Lidl Sverige KB (nedan kallad: ”arrangör”). Man kan endast delta i tävlingen om man följer tävlingsreglerna. Genom att delta samtycker tävlanden uttryckligen till dessa bestämmelser. Arrangören förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen innan tävlingsperioden har gått ut utan att i förväg meddela detta.


Vinst

Vinsten består av ett presentkort på 500 SEK på Lidl Sverige KB. Presentkortet kan användas i valfri Lidl-butik och till valfria varor. Vinnarna kommer att informeras personligen av Lidl. Vinsten skickas hem till vinnarna via post. Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Vinsten kan ej överlåtas eller kombineras med andra erbjudanden.


Om e-postadress är ogiltigt på grund av att felaktiga uppgifter lämnats, kommer anspråket på vinsten och deltagandet att raderas utan ersättning. Deltagande i denna tävling innebär godkännande av att för- och efternamn publiceras på sanar.lidl.se. Presentkortet är giltigt i 24 månader. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.


Vinnare

Varje vecka under tävlingsperioden lottas en (1) vinnare fram som vinner ett presentkort till ett värde om 500 SEK. Genom att lämna in kontaktuppgifter (namn och e-post) samt nå 300 poäng i spelet deltar spelaren i utlottningen av 1 presentkort. Totalt är det 4 st vinnare under hela tävlingsperioden. Varje enskild person kan endast vinna en gång.

Vinnaren kommer att informeras personligen av Lidl Sverige KB via epost. samt få sitt för- och efternamn publiceras på sanar.lidl.se.


Dataskydd

Ändamål och rättslig grund

Den information som samlas in inom ramen för Lidls tävling ”Lidl 20 år i Sverige” används uteslutande för att tävlingen ska kunna genomföras. Informationen bearbetas och sparas elektroniskt i detta syfte, och raderas därefter automatiskt. Den rättsliga grunden för datahanteringen vid tävlingar är artikel 6.1 f) (berättigat intresse).


Följande uppgifter behandlas om vinnarna av lotteriet:


• För- och efternamn,

• adress,

• e-postadress


Mottagare/kategorier av mottagare

Överlämning till tredje part sker endast i den mån det behövs för att kunna genomföra och hantera lotteriet (t.ex. utskick av vinsten via ett logistikföretag samt förmedling av informationen från spelplattformen Flaire).


Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden

När lotteriperioden är slut och vinnarna har meddelats raderas deltagarnas personuppgifter. För materiella vinster lagras vinnarnas uppgifter under den lagliga garantitiden för att vid eventuella brister kunna åtgärda dessa eller genomföra ett byte.


Lidl Sverige är personuppgiftsansvarig för behandling av deltagarnas och vinnarnas personuppgifter.


Vill du att uppgifterna raderas i förtid, eller har fler frågor angående dataskydd, kan du kontakta Lidls dataskyddsansvarige:


Lidl Sverige KB

Dataskyddsombud

Box 6087

177 45 Järfälla

Sverige

dataskydd@lidl.se


Dina rättigheter

Om du vill utöva några av de dataskyddsrättsliga rättigheter som du är berättigad till, vänligen läs mer på https://www.lidl.se/dataskydd under avsnitt ”Dina dataskyddsrättigheter”. Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud. Deltagare har rätt att kostnadsfritt få information om de personuppgifter som lagras om dem. Dessutom har deltagare rätt att kräva radering eller begränsning av behandlingen av sina personuppgifter samt rätt att få uppgifterna i fråga i ett strukturerat format. Deltagare har rätt att när som helst invända mot databehandling som är nödvändig för att skydda Lidl Sverige eller en tredje parts legitima intressen. För mer information om registrerades rättigheter se https://www.lidl.se/dataskydd.

Tävlingsvillkor för tävlingen ”En resa till vårt huvudkontor och lunch med vår Sverigechef!”

FULLSTÄNDIGA TÄVLINGSVILLKOR

Villkor och dataskyddspolicy för vinstdragning

I. Villkor

1. Behörighet att delta

Vinstdragningen sköts av Lidl Sverige (Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Box 6087, 177 45 Järfälla). Fysiska personer bosatta i landet är berättigade att delta. Villkor för deltagande i vinstdragningen att du är studerande i landet.


Genom att skanna in QR-koden anses deltagarna ha accepterat användarvillkoren och bekräftat att de är minst 18 år gamla. Deltagare får inte delta för tredje parts räkning. Tävlingen kommer att genomföras under perioden från 28.08.2023 till 13.09.2023.


2. För deltagande i vinstdragningen

För att delta i tävlingen krävs att man svarar rätt på tre frågor i MS forms. Vinnarna lottas ut bland de som svarat rätt på de tre frågorna och i övrigt uppfyller tävlingsvillkoren. Genom att fylla i MS forms accepterar studenten tävlingsvillkoren samt bekräftar att hen vill delta i vinstdragningen.


3. Urval och underrättelse om vinnarna

Vid deltagande i vinstdragningen kommer deltagarens förnamn/efternamn och telefonnummer eller e-postadress att skickas från MS Forms till Lidl Sverige. Vinnarna kommer att kontaktas av Lidl Sverige via telefon eller e-mail. Upprepat deltagande är ej möjligt.


4. Fullständig lista över vinster

Vinster


Varje vinnare kommer att tillsammans med andra vinnare i tävlingen få en guidad tur på Lidl Sveriges huvudkontor samt en lunch/middag med Lidl Sveriges Sverigechef.


5. Övrigt

Vinster kan inte överföras till tredje part. Lidl Sverige är i allmänhet inte ansvarigt för riktigheten och fullständigheten av någon information som tillhandahålls. Deltagaren har ingen rätt till ersättning, skadestånd eller andra anspråk mot Lidl Sverige.


II. Dataskyddspolicy

1. Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Box 6087, 177 45 Järfälla (”Lidl Sverige”) är personuppgiftsansvarig för behandling av deltagarnas och vinnarnas personuppgifter. Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud som finns tillgängligt under dataskydd@lidl.se


2. Kategorier och ursprung för uppgifterna

För att genomföra vinstdragningen kommer följande personuppgifter behandlas av Lidl Sverige i MS forms; Kontaktuppgifter till exempel för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress samt uppgifter som krävs för att delta såsom motivering. Likaså kommer vi att verifiera att vinnaren följer oss på LinkedIn, därav kan vi också komma att behandla användarnamnen som används på plattformen. Då det utgör ett kriterium att vara aktivt studerande för att delta behöver du också uppge lärosäte samt årskurs.


För att kunna administrera eventuell resa behöver vi också ta del av vinnarens ort.


Fotografier eller videor av vinnarna kan komma att tas under utdelning av vinst. Dessa kan komma att publiceras tillsammans med vinnarens namn i Lidl Sveriges olika reklammedia (såsom pressmeddelande, lidl.se, personaltidning, LinkedIn, Facebook).


3. Syftet med databehandlingen/rättslig grund

Lidl Sverige kommer endast att använda de personuppgifter som samlats in i samband med deltagandet i vinstdragningen för att genomföra vinstdragningen (t.ex. vinnare att dra, meddela och tillkännage vinnare, planera och boka in resa). Den rättsliga grunden för behandling i samband med vinstdragningar är artikel 6.1 b) i dataskyddsförordningen (GDPR). Utan dessa uppgifter är det inte möjligt att delta i vinstdragningen.


Om vi kommer att använda oss av foto och eller video när vi tillkännager vinnaren kommer uppgifterna behandlas på grundval av artikel 6.1 f) GDPR. Lidl har ett berättigat intresse av att marknadsföra sig själv och sina vinstdragningar; dessutom finns det ett allmänt intresse (särskilt från de andra deltagarnas sida) av att se att vinstdragningen äger rum och att vinster blir vunna.


4. Mottagare/kategorier av mottagare

Data överförs endast till tredje part där detta är nödvändigt för genomförandet av vinstdragningen (t.ex. skicka priset via ett logistikföretag) eller för att publicera vinnarna genom ovan nämnda reklammedia. Utöver det överför vi inte uppgifterna till tredje part.


5. Lagringstid/kriterier för att fastställa lagringstiden

I slutet av vinstdragningen och tillkännagivandet av vinnarna kommer deltagarnas personuppgifter att raderas. Vinnarnas personuppgifter kommer att raderas först efter genomförd administration av vinst samt efter genomfört besök.


Om foto och videos förkommer på vinnarna, kommer de att bli raderade enligt uppsatta lagringstider för respektive reklammedia.


6. Var vi behandlar personuppgifter

Uppgifterna som vi samlar in från delatr lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") men kan i vissa fall också överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter kommer att utföras i enlighet med gällande lagar.


Närhelst det är tillämpligt, för överföringar av personuppgifter från ett land inom EES till ett land utanför EES som inte har kvalificerat sig för en adekvat skyddsnivå av EU-kommissionen, använder Lidl sig av standardavtalsklausuler med kompletterade skyddsåtgärder eller andra tillåtna överföringsmekanismer enligt gällande lagar. Om du vill ha närmare information om till vilka länder utanför EU/EES-området vi överför dina personuppgifter och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan du kontakta oss på dataskydd@lidl.se


7. De registrerades rättigheter

Deltagare har rätt att kostnadsfritt få information om de personuppgifter som lagras om dem. Dessutom har deltagare rätt att kräva radering eller begränsning av behandlingen av sina personuppgifter samt rätt att få uppgifterna i fråga i ett strukturerat format. Deltagare har rätt att när som helst invända mot databehandling som är nödvändig för att skydda Lidl Sverige eller en tredje parts legitima intressen. Deltagare har också rätt till rättelse om deltagare upptäcker att Lidl Sverige behandlar icke korrekt information om deltagaren. För mer information om registrerades rättigheter se https://www.lidl.se/dataskydd .


8. Dataskyddsombud

Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att vi alltid behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Deltagare kan kontakta vårt dataskyddsombud på adressen dataskydd@lidl.se.


9. Rätt att inlägga klagomål till en tillsynsmyndighet

Om deltagaren har klagomål på hur Lidl Sveirge behandlar och skyddar deltagarens personuppgifter och integritet, har deltagaren rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller en annan behörig tillsynsmyndighet.