Allmänna bestämmelser

Lidl Sverige Kommanditbolag, Box 6087, 175 06 Järfälla (även kallad ”Lidl”, ”vi” eller ”oss”) för laddning av eldrivna fordon och användning av laddningspunkter (”laddningspunkt”) och tillhörande parkeringsområden i Sverige med hjälp av funktionen i Lidl Plus-appen (”funktion”). Lidl Plus-appen är ett erbjudande från Lidl Stiftung & Co. KG.


Laddnings- och användningsavtalet ingås med oss, Lidl Sverige Kommanditbolag, (Version: Januari 2024).


1. När börjar ditt laddnings- och användarvtal av Lidl Plus-appen att gälla?

(1) För att kunna använda funktionen krävs registrering med respektive användares Mitt Lidl-konto i Lidl Plus-appen samt registrering för Lidl Pay i Lidl Plus-appen. Om användaren ännu inte har skapat ett Mitt Lidl-konto, kan den nödvändiga registreringen göras via appen efter att den har laddats ner. Användning av och registrering för Mitt Lidl-kontot omfattas av ”Användarvillkoren för Mitt Lidl-kontot”, Här är tillgängliga.


(2) Användaren accepterar erbjudandet att ingå ett laddnings- och användningsavtal mellan oss och respektive användare av laddningspunkten genom att trycka på knappen ”Starta laddning”. Erbjudandet accepteras av oss genom att aktivera laddningspunkten och innebär samtidigt starten på laddningen av det eldrivna fordonet (”laddningsprocess”). Användaren har rätt att använda laddningspunkten och tillhörande parkeringsplats under laddningsprocessen mot tillämplig avgift.


(3) Innan laddningen påbörjas är användaren skyldig att se till att den laddningskontakt som används inte har några synliga defekter. Användaren väljer laddningspunkt i appen (antingen direkt via kartan i appen eller genom att skanna QR-koden på laddstolpen), ansluter sitt elfordon och startar sedan laddningsprocessen genom att bekräfta med knappen ”Starta laddning“. Detta låser upp laddstolpen och laddningen. Laddningen startar så fort auktoriseringen med Lidl Pay är avslutad.


(4) Laddningsprocessen avslutas när strömförbrukningen upphör (till exempel genom att användaren trycker på knappen ”Avsluta laddning” i Lidl Plus-appen) och elfordonet kopplas bort från laddningspunkten.


(5) Användaren måste för att kunna använda funktionen, på eget ansvar, tillhandahålla internetanslutning och all teknisk utrustning som krävs för detta samt själv betala de avgifter som uppstår i samband med detta.


(6) Vi sparar inte denna avtalstext efter att avtalet har ingåtts. Användaren kan när som helst komma åt och spara användarvillkoren i appens huvudmeny.


2. Vilken typ av eldrivna fordon får man ladda vid laddningspunkten och vad måste man tänka på?

(1) Det eldrivna fordonet och den utrustning som är nödvändig för laddningsprocessen, såsom bland annat kablar, måste uppfylla gällande lagbestämmelser.


3. Vilka tekniska laddningsalternativ och vilken anslutning till laddningspunkten erbjuder vi?

(1) Vi erbjuder laddningspunkter där el kan överföras till ditt eldrivna fordon antingen med en maximal effekt på 22 kilowatt (så kallad normal laddningspunkt) eller med en effekt på mer än 22 kilowatt (så kallad snabbladdningspunkt) (laddeffekt). Vi använder vi antingen växelström (AC) eller likström (DC) för laddningsprocessen. Se informationen på respektive laddningspunkt för att ta reda på vilken effekt och typ av el du kan använda för att ladda ditt eldrivna fordon vid respektive laddningspunkt.


(2) Våra normala AC-laddningspunkter för anslutning av ditt elfordon, är utrustade med minst uttag eller uttag av typ 2 och fordonskopplingar enligt standarden DIN EN 62196-2, utgåva december 2014. Våra AC-snabbladdningspunkter är utrustade med minst typ 2-kopplingar i enlighet med standarden DIN EN 62196-2, utgåva december 2014. Våra DC-laddningspunkter är utrustade med minst fordonskopplingar av typen CCS Combo 2 enligt standarden DIN EN 62196-3, utgåva juli 2012 och/eller uttag av typ 2 och fordonskopplingar enligt standarden DIN EN 62196-2, utgåva december 2014, och/eller med en fordonskoppling av typen CHAdeMO och/eller med en fordonskoppling av typen socket-outlet enligt standarden IEC 62196.


(3) Laddeffekten enligt paragraf 1.3 kan i synnerhet variera från nätutnyttjandet, anslutningsanvändningen och placeringen av laddningspunkter i kopplingssystemet. Vi erbjuder därför ingen garanti och/eller garanti för efterlevnad av laddningsprestanda vid laddningspunkterna eller att själva laddningen lyckas.


4. När kan laddningsprocessen avbrytas eller minskas?

I synnerhet har vi rätt att avbryta laddningsprocessen eller minska laddeffekten, om


a) elförsörjningen störs eller avbryts genom den ansvariga nätoperatören vid användningen av nätet eller anslutningen,

b) ett avbrott eller en minskning av laddeffekten är nödvändig vid tidpunkten för laddningsprocessen av andra tvingande tekniska skäl som förhindrar en ostörd eller oavbruten laddningsprocess,

c) den tillåtna laddningstiden enligt överskrids enligt paragraf 5.1 och

d) gränsreserveringen från din personliga betalningsgräns är förbrukad.


5. När och hur länge får du ladda ditt eldrivna fordon?

(1) Laddning av ditt elfordon är tillåten under hela laddningsprocessen (”tillåten laddningstid”) när du handlar i våra filialer på vars parkering respektive laddningspunkt är uppställd.


(2) Om en maximal parkeringstid anges på parkeringen av en extern parkeringsansvarig gäller detta även för laddningsprocessen och den tillåtna laddningstiden.


6. I vilket syfte och under hur lång tid får du använda parkeringsplatsen direkt framför laddningspunkten? Vilka är konsekvenserna av ett intrång?

(1) Parkeringsområdet som direkt tillhör laddningspunkten får endast användas för laddningsprocessen (jfr punkt 1) och endast under den tillåtna laddningstiden (jfr punkt 5). För att andra kunder ska kunna ladda eldrivna fordon ska parkeringsplatsen lämnas omedelbart (d.v.s. utan onödigt dröjsmål) efter att den tillåtna laddningstiden gått ut. Det är inte tillåtet att använda denna parkeringsplats för andra ändamål och/eller utanför den tillåtna laddningstiden.


(2) Vid överträdelse av paragraf 5.1 har vi rätt att vidta adekvata åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att avlägsna fordonet och begränsa eventuell skada för oss jämte andra.


7. Vilka regler måste du följa när du kör in på parkeringen/parkeringsområdet?

(1) Användaren är ansvarig för att efterleva gällande lagstiftning och lokala trafikföreskrifter på parkeringen inklusive parkeringsytorna.


8. Vilka priser/tariffer gäller? Vilka betalningsalternativ har du?

(1) Priserna för laddningsprocessen enligt detta laddnings- och användningsavtal baseras på en eller flera olika tariffer, som tydligt visas för dig i Lidl Plus-appen där du väljer önskad tariff innan laddningsprocessen påbörjas. Vi fakturerar laddningsprocessen inom ramen för respektive tariff enligt kilowattimmar (kWh), inklusive gällande mervärdeskatt jämte de tillämpliga specifika konsumtionsskatter och i förekommande fall tillägg, avgifter och övriga kostnader. Alla priser är inklusive tillämplig lagstadgad mervärdesskatt.


(2) Tarifferna är inte fasta priser och kan därför variera från laddningsprocess till laddningsprocess.


(3) Betalning sker kontantlöst via Lidl Pay. Se Lidl Plus-appen för mer information.


(4) Genom att använda våra tjänster accepterar du att vi reserverar ett belopp när laddningsprocessen inleds. Beloppet som reserveras är 450 kr. Vi förbehåller oss rätten att när som helst kunna ändra beloppet vi reserverar vid användandet av våra tjänster vilket kan ske utan föregående meddelande. Användaren debiteras inte slutligen för mer än avgiften för laddningsprocessen. Reservationen släpps om laddningsprocessen avbrutits eller när laddningsprocessen är avslutad och betalningen genomförts.


9. Vilka skador är vi ansvariga för?

(1) Vi ansvarar inte för skador som kan ådras dig eller din egendom till följd av eventuella spänningsfluktuationer, spänningsförluster, strömavbrott samt flaskhalsar i nätet hos nätoperatören och därmed på grund av händelser inom nätoperatörens ansvarsområde för vilka vi inte är ansvariga. Vi ansvarar inte heller för skador som orsakas av felaktig användning av laddningspunkten eller på grund av en defekt i det eldrivna fordonet som vi inte ansvarar för. Vårt ansvar är undantaget sådan skada.


(2) I alla andra avseenden ansvarar vi utan begränsning − oavsett rättslig grund − vid handling eller underlåtelse som skett uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.


(3) Vid ringa vårdslöshet är vi däremot endast ansvariga:

  • för skada till följd av skada på liv, kropp eller hälsa, samt
  • för skador till följd av brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (d.v.s. en förpliktelse vars fullgörande möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet i första hand och vars efterlevnad du regelbundet kan förlita dig på). I detta fall är vårt ansvar begränsat till ersättning för den förutsebara och typiskt sett inträffade skadan som uppstår.


(4) Föregående ansvarsbegränsningar enligt punkt 9 stycke (3) gäller även vid avtalsbrott av eller till förmån för personer vars fel vi ansvarar för i enlighet med tillämplig lagstiftning.


(5) Föregående ansvarsbegränsningar enligt punkt 9 stycke (3) gäller däremot inte om vi eller de personer för vilkas fel vi ansvarar för, enligt tillämplig lagstiftning, bedrägligen dolt ett fel eller tagit på sig en garanti.


(6) Föregående ansvarsbegränsningar enligt punkt 9 stycke (3) och (4) gäller inte för krav enligt produktansvarslagen.


(7) Något ytterligare ansvar än ovanstående från vår sida eller från personer för vars fel vi är ansvariga för, i enlighet med tillämplig lagstiftning, är uteslutet.


10. Kontaktuppgifter för klagomål

Om du har några frågor eller funderingar, kan du ta kontakt med vår kundtjänst på 020 - 190 80 70, eller kundtjanst@lidl.se. Öppettider är helgfria vardagar 08:00-19:00.


11. Vilka andra bestämmelser gäller och vilka alternativ har du för tvistlösning?

(1) Svensk lag ska gälla för dessa användarvillkor.


(2) Hela rättsförhållandet mellan användaren och oss regleras av lagarna i Sverige med undantag av FN-konventionen om avtal för internationell köp och försäljning av varor, förutsatt att användaren har sin vanliga vistelseort i Sverige eller i en stat som inte är medlem i Europeiska unionen. I händelse av att användaren har sin vanliga vistelseort i en annan medlemsstat i Europeiska Unionen, gäller ytterligare obligatoriska bestämmelser i den medlemsstat där medlemmen har sin vanliga vistelseort så måste även de beaktas.


(3) Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor är eller blir helt eller delvis overksamma, påverkar detta inte avtalets giltighet i övrigt.


(4) Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online och som är tillgänglig för konsumenter på http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.


(5) Som konsument kan du kostnadsfritt lämna in ett klagomål till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, som prövar tvister mellan konsumenter och företag.

Ladda ner innehåll som PDF här

För att öppna PDF-filen behöver du ha Adobe Acrobat Reader.