Sekretessmeddelande för E-laddstationer

(Version 1.0; datum 2022-04-30)


Tack så mycket för att du använder våra E-laddstationer och visade intresse för vårt sekretessmeddelande.


I följande sekretessmeddelande får du information om typen av och omfattningen av behandlingen av dina personuppgifter genom Lidl Sverige kommanditbolag, Box 6087, 175 06 Järfälla (även kallad ”Lidl”, ”vi” eller ”oss” i samband med detta sekretessmeddelande). Delvis också i gemensamt ansvar (se punkt 5 nedan). Personuppgifter är information som direkt eller indirekt är kopplad till din person, eller som kan kopplas till din person. Som rättslig grund tjänar framför allt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).


1. Laddstationssökning

Syftet med databehandlingen/rättsliga grunder:

Genom funktionen ”Laddstationssökning” i appen Lidl Plus visas våra laddstationer i olika karttjänster (Google Maps, Apple Maps och Huawei Map) och rutter kan beräknas till den utvalda laddstationen. Ytterligare information om denna databehandling finns i sekretessmeddelandet Lidl Plus


2. Orderhantering

Syftet med databehandlingen/rättsliga grunder:

För att kunna behandla din debiteringstransaktion på lämpligt sätt kommer Lidl Stiftung & Co. KG att förse oss med följande personuppgifter från dig:

 • förnamn,
 • efternamn,
 • e-postadress,
 • adress (gatnamn, nr, postnummer, ort),
 • land
 • Behandling av Lidl Pay-transaktionen


Rättslig grund för detta är artikel 6.1 b i GDPR, dvs. du tillhandahåller uppgifterna baserat på avtalsförhållandet mellan dig och oss.


Mottagare/kategorier av mottagare:

För att hantera dina personuppgifter behandlas dessa även av biträden från hosting-, informationshanterings- och e-mobilitet för vår räkning. Dessa väljs alltid ut noga och granskas av oss och måste enligt avtal följa GDPR artikel 28.


Lagringstid/kriterier för att fastställa lagringstiden:

Vi sparar de uppgifter som samlas in för avtalshantering tills den lagstadgade eller eventuella avtalsenliga garantin och garantirätten har upphört att gälla. Efter att denna tidsfrist löpt ut behåller vi den information som krävs enligt handels- och skatterätt för avtalsförhållanden under den lagstadgade tidsperioden. Under denna period (vanligtvis sju år från avtalets ingående) kommer uppgifterna att behandlas på nytt enbart vid en kontroll från skattemyndigheten och vid kundförfrågningar.


Om avtalet inte har ingåtts, kommer vi att radera personuppgifterna som skickats till oss inom en vecka.


3. Bearbetning/fakturering och analys av debiteringsprocesser

Syftet med databehandlingen/rättsliga grunder:

För att börja ladda vid en av våra laddstationer måste du logga in på den aktuella laddstationen i Lidl Plus-appen och starta laddprocessen. Under laddprocessen behandlas, förutom de allmänna uppgifterna om laddstationens status, följande uppgifter med hänvisning till ditt kund-ID för interna bokningsändamål:

 • Datum för laddningen,
 • laddad mängd (kWh),
 • laddeffekt (kW),
 • start på laddningen (klockslag),
 • slut på laddningen (klockslag),
 • typ av använd laddkontakt.


Den rättsliga grunden för behandlingen av din laddprocess utgör vårt bokföringsändamål enligt artikel 6.1 c i GDPR, eftersom detta är nödvändigt för efterlevnad av våra skyldigheter att föra register enligt skattelagstiftning.


Om du inte använder våra laddstationer som en del av ett gratiserbjudande, kommer vi också att behandla dina fakturerings- och betalningsuppgifter för faktureringsändamål utöver de uppgifter som nämns i punkt 3, som du anger när du betalar via Lidl Pay:


 • Information avseende betal- eller kreditkort


Du kan hantera dina betalningsuppgifter via Lidl Pay.


Rättslig grund för detta är artikel 6.1 b i GDPR, dvs. vi behandlar uppgifterna enligt ovan baserat på avtalsförhållandet mellan dig och oss.


Vi utvärderar uppgifterna från din laddprocess med hänvisning till kund-ID för att fastställa användningen av laddstationerna och för att planera den fortsatta utbyggnaden av laddstationer.


Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen. Vårt och ditt (berättigade) intresse av denna databehandling utgår från målet att kunna förbättra infrastrukturen för våra laddstationer. För detta ändamål kommer dina ovan nämnda uppgifter att omvandlas till anonymiserad statistik om användningen av laddstationerna.


Mottagare/kategorier av mottagare:

Dina uppgifter behandlas även av personuppgiftsbiträden för ovannämnda databehandling som en del av laddprocessen. Dessa väljs alltid ut noga och granskas av oss och måste enligt avtal följa GDPR artikel 28.


Dessutom överför vi ditt laddningsbeteende och dina faktureringsuppgifter till Lidl Stiftung & Co KG i syfte att visa orderbekräftelsen och öka informationsvärdet för din användarprofil i Lidl Plus-appen, samt för fakturering via Lidl Pay. Ytterligare information finns i sekretessmeddelandet Lidl Plus.


Lagringstid/kriterier för att fastställa lagringstiden:

Om vi använder dina uppgifter för dataanalys för att vidareutveckla vårt erbjudande, raderar vi dessa uppgifter eller tar bort den personliga referensen så snart som åtgärdens respektive syfte har uppnåtts. Om vi inte använder dina uppgifter i detta syfte, lagrar vi de uppgifter som inhämtats för att kunna uppfylla avtalet tills det att du avanmäler dig från Lidl Plus eller tills den avtalsenliga garantin och garantirätten har upphört att gälla. Ytterligare information finns i Sekretessmeddelande Lidl Plus.


Efter att dessa tidsfrister löpt ut behåller vi den information som krävs enligt handels- och skatterätt för avtalsförhållanden under den lagstadgade tidsperioden. Under denna period (vanligtvis sju år från avtalets ingående) kommer uppgifterna att behandlas på nytt enbart vid en kontroll från skattemyndigheten och vid kundförfrågningar.


4. Kundservice

Syftet med databehandlingen/rättsliga grunder:

Personuppgifter som du överlämnar vid ifyllande av kontaktformulär, per telefon, per e-post eller via sociala media, t.ex. vid frågor till vår kundservice, behandlar vi självklart konfidentiellt. Vi använder bara dina uppgifter i syfte att behandla din förfrågan. Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6.1 f resp. artikel 6.1 b i GDPR. Vårt och ditt gemensamma (berättigade) intresse av databehandlingen är att vi ska kunna besvara din förfrågan, lösa eventuella problem som har uppstått och därmed se till att du som kund och användare av vår webbplats är och förblir nöjd.


Mottagare/kategorier av mottagare:

Vid svar på dina frågor behandlas dina uppgifter också på vårt uppdrag av personuppgiftsbiträden från kundtjänst, hosting och e-mobilitet. Dessa väljs alltid ut noga och granskas av oss och måste enligt avtal följa GDPR artikel 28.


Lagringstid/kriterier för att fastställa lagringstiden:

Alla personuppgifter som du lämnar till oss vid förfrågningar (förslag, beröm eller kritik) via den här webbplatsen eller via e-post raderas eller anonymiseras senast 90 dagar efter det sista meddelandet i ärendet. Erfarenheten visar att vi i allmänhet inte får några fler reaktioner på våra svar efter 90 dagar. Vid utövande av dina rättigheter som registrerad (se nedan) lagras dina personuppgifter i 3 år efter slutligt svar som bevis på att vi givit dig omfattande information och att de rättsliga kraven är uppfyllda.


5. Den berördes rättigheter

5.1 Rätt till information enligt artikel 15 i GDPR

Enligt artikel 15.1 i GDPR har du rätt att på begäran kostnadsfritt få tillgång till dina personuppgifter som lagras hos oss. Informationen omfattar i synnerhet följande:


 • De ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
 • De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.
 • De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
 • Den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
 • Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör dig eller att invända mot sådan behandling.
 • Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
 • Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer.
 • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering enligt artikel 22.1 och 22.4 i GDPR, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.


Om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, ska du ha rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 i GDPR har vidtagits vid överföringen.


5.2 Rätt till rättelse enligt artikel 16 i GDPR

Du ska ha rätt att av oss utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har du rätt att begära komplettering av ofullständiga – inklusive genom ett kompletterande uttalande.


5.3 Rätt till radering enligt artikel 17 i GDPR

Du ska ha rätt att av oss utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade, om något av följande gäller:


 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
 • Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i GDPR och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 eller 21.2 i GDPR och det saknas i fråga om artikel 21.1 berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1. i GDPR.


Om vi har offentliggjort personuppgifterna och är skyldiga att radera dem, vidtar vi med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet rimliga åtgärder för att underrätta tredje part som behandlar dina personuppgifter att du också har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.


5.4 Rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 i GDPR

Du ska ha rätt att av oss kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:


 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet.
 • Behandlingen är olaglig och du begär i stället en begränsning av deras användning.
 • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller
 • du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.


5.5 Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR

Du har rätt att få ut de personuppgifter som berör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder, så länge


 • behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR, och
 • behandlingen sker automatiserat.


Vid utövandet av din rätt till dataportabilitet ska du ha rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig, när detta är tekniskt möjligt.


5.6 Rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 21 i GDPR

I enlighet med artikel 21.1 och 21.2 i GDPR kan du invända mot behandling av uppgifter för att tillgodose berättigade intressen.


Vi kommer i så fall att sluta behandla dina personuppgifter. Vi är inte skyldiga att göra detta om vi kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker i syfte att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.


5.7 Rätten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd enligt artikel 77 i GDPR

Dessutom har du när som helst rätt att lämna klagomål hos ansvarig tillsynsmyndighet för dataskydd. I så fall kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten här, Integritetsskyddsmyndigheten | IMY


6. Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och kontaktuppgifter för företagets personuppgiftssansvarige

Dessa dataskyddsbestämmelser gäller för databehandling genom Lidl Sverige kommanditbolag, Box 6087, 175 06 Järfälla (”ansvarig”). Dataskyddsansvarig för Lidl Sverige kommanditbolag når du via ovannämnda adress till den dataskyddsansvarige eller på dataskydd@lidl.se

Ladda ner innehåll som PDF här

För att öppna PDF-filen behöver du ha Adobe Acrobat Reader.