Allmänna villkor

A. Villkor – Lidl Plus  

Version april 2021

1.  Tillämpningsområde och förhållande till andra bestämmelser

Dessa användarvillkor reglerar deltagande av kundtjänstprogrammet Lidl Plus (härefter ”tjänsten”). Tjänsten bedrivs av Lidl Stiftung & Co. KG (härefter ”Lidl Stiftung” eller ”vi”). Utförare av tjänsten är emellertid även andra bolag i Lidl-koncernen  (betecknas härefter tillsammans som ”Lidl”). Tjänsten riktar sig till konsumenter (härefter ”användare” eller ”du”) som vill få individanpassad information om erbjudanden och kampanjer från Lidl och från utvalda samarbetspartners som så väl som möjligt motsvarar respektive mottagares intressen. Tjänsten syftar alltså till att användaren får mer relevant innehåll och framför allt till att Lidl inte skickar ut information som respektive användare inte är intresserad av. Tjänsten tillhandahålls på basis av följande användarvillkor.

 

2. Förutsättningar för användning

Du måste ha fyllt 18 år och konsument för att kunna registrera dig till denna tjänst. Deltagande får endast ske för privat bruk. Kommersiellt deltagande som företag är uteslutet.

 

3. Registrering och konto

För att kunna använda vår tjänst måste du skapa ett konto. Om du registrerar dig för en av Lidls online-tjänster för första gången, kommer du automatiskt att skapa Mitt Lidl-kontot som beskrivs i avsnitt B. Om du redan har registrerat dig för en annan onlinetjänst som är integrerad med Mitt Lidl-kontot kan du enkelt logga in med dina befintliga inloggningsuppgifter. Eftersom vi tillhandahåller tjänsten frivilligt och kostnadsfritt har vi rätt att neka att skapa ett konto i enskilda fall utan att ange en anledning.

 

Den mejladress samt det mobilnummer du anger får inte finnas registrerat sedan tidigare. Det är också förbjudet att ange en mejladress, mobilnummer eller övriga kontaktuppgifter som inte tillhör dig, i synnerhet inte så kallade falska e-postadresser. Du måste förvara dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt. Det är förbjudet att ge andra personer tillgång till ditt konto.

 

Varje interaktion med Lidl som sker via ditt konto tillskrivs dig. Det gäller även när tredje part handlat via ditt konto om tredje part kunnat använda ditt konto på grund av vårdslöst agerande från din sida. Du är skyldig att omedelbart meddela oss varje otillåten användning av ditt konto och att ändra dina inloggningsuppgifter om du misstänker att ditt konto används av tredje part.

 

Du kan registrera dig för Lidl Plus på följande sätt:

 

  • Via vår app som finns tillgänglig på olika mobila plattformar.

 

I samband med registreringen får du automatiskt ett kundnummer.

 


4. Tjänst som ska utföras

4.1 Skräddarsydd information

 

Syftet med tjänsten är att skicka information som är så relevant som möjligt eller att visa relevant information via Lidl Plus-appen, och - så långt det är möjligt - att anpassa våra erbjudanden och tjänster för dig.

 

Det är gratis att delta i Lidl Plus.

 

Med Lidl Plus kan du få tillgång till många olika, skräddarsydda tjänster. Tjänsterna innehåller bland annat erbjudanden som är särskilt anpassade efter dina behov och önskemål, deltagande i tävlingar och rabatt- och specialkampanjer. Målet är att försöka ta fram produkter och tjänster från Lidl som återspeglar dina intressen.

 

4.2 Uppgiftsinsamling och -lagring

 

Om vi ber dig om ditt medgivande till att behandla dina uppgifter enligt beskrivningen nedan kommer informationen i fråga endast att behandlas för syften rörande Lidl Plus om du har gett ditt samtycke. Eftersom Lidl Plus är utformat för att ge dig information och erbjudanden baserat på dina identifierade behov krävs ditt samtycke. Om samtycke inte ges kan du tyvärr endast använda standardversionen av vår tjänst. I standardversionen kan du fortfarande se information om våra produkter, men du kan inte delta i rabatt- och specialerbjudanden eller lösa in kuponger.

 

Grunden för hur vi tar fram erbjudanden som passar dig är följande angivna uppgifter:

 

 

4.2.1 Registrering för Lidl Plus

 

I samband med registreringen ber vi om följande kunddata: förnamn, efternamn, födelsedatum, mejladress, mobiltelefonnummer och den Lidl-butik du föredrar. Valfritt och anges frivilligt: tilltal/kön och din hemadress (gatuadress, husnummer, postnummer, stad och land). Platstjänsten i din mobila enhet kan användas för att bestämma adress och föredragen butik.

 

4.2.2 Data från Mitt Lidl

 

Om du frivilligt har tillhandahållit vissa uppgifter om dina omständigheter och intressen i ditt Mitt Lidl-konto, samlar vi också in dessa uppgifter inom ramen för Lidl Plus.

 

4.2.3 Butiksbesök

 

När du identifierar dig själv vid ditt besök i en butik vid kassan registrerar vi vilken butik du besökte, de produkter du köpte enligt mängd, typ och pris, kuponger som du löst in, summan på kvittot samt tiden för be-talningen och vilket betalningsmedel du använde. Genom att koppla ditt inköp till ditt kundkonto uppfyller vi nämnda syften under paragraf 4.1, dvs. att kunna ge dig erbjudanden och att delta i kampanjer som anpassats efter dina intressen.

 

Du identifierar dig aktivt i kassan med ditt digitala kundkort eller med hjälp av det mobiltelefonnummer som du uppgav vid registreringen.

 

4.2.4 Kundtjänst

 

När du kontaktar vår kundtjänst behandlar vi uppgifterna som du uppger i detta sammanhang.

 

4.2.5 Användning av appen

 

När du använder Lidl Plus-appen samlar vi in information om butiken där du handlar. Dessutom samlar vi in uppgifter om allt innehåll som visas i appen såsom aktiverade kuponger, dina aviseringsinställningar, deltagande i lotterier, visade artiklar och din valda huvudbutik. Vi samlar också in uppgifter om din interaktion med appen såsom besökta sektioner, vilka skärmar som visas under varje session, antalet klick och bläddring. Dessutom behandlar vi ditt kundnummer (lojalitetsnummer), information om vilket operativsystem du använder, enhetsidentifiering, systemspråk, det valda landet och vilken appversion du använder. Vi samlar in den här informationen om din appanvändning delvis, med förbehåll för ditt samtycke enligt dataskyddslagen. Vänligen se vår dataskyddsinformation.

 

4.2.6 Inloggningsuppgifter

 

Dina inloggningsuppgifter samlas in och används för att genomföra inloggningen. För att du inte ska behöva logga in på nytt varje gång du använder appen sparas dina inloggningsuppgifter krypterade i appen till dess att du loggar ut.

 

4.2.7 Erbjudanden från partners

 

I Lidl Plus-appen kommer du ibland, t.ex. som en del av rabatterbjudanden, ha möjlighet att få specialerbjudanden från samarbetspartners. Allmänt sett innehåller dessa erbjudanden ett generiskt eller individuellt identifieringsnummer (i följande kampanjkod) tilldelat av partnerföretaget, som du måste visa upp eller som läses av när du löser in kupongen osv. hos samarbetspartnern. I vissa fall måste du identifiera dig som Lidl Plus-kund med ditt digitala kundkort istället för kampanjkoden för att utnyttja erbjudandet. Kupongerna är inte vårt erbjudande; mottagande och användning av dessa erbjudanden omfattas därför uteslutande av villkoren och dataskyddsinformationen från den berörda samarbetspartnern eftersom sådana partnererbjudanden kan ändras och/eller tas bort med tiden av den samarbetspartner som erbjudandet kommer ifrån. Partnerföretagen kommer att informera oss om när kuponger och kampanjkoder osv. löses in. I den mån funktionen "Erbjudanden från partners" innehåller externa länkar (hyperlänkar) till tredje parts webbplatser, är dessa länkade webbplatser uteslutande föremål för den berörda operatörens innehållsansvar. Om ett specialerbjudande beviljas inom Lidl Plus för underleverantörstjänster från våra samarbetspartners kommer de senare att ge oss dina kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) så att vi på ett korrekt sätt kan tilldela erbjudandet till ditt konto.

 

4.2.8 Nyhetsbrev/pushnotiser/sms

 

Vi inhämtar dessutom ditt användarbeteende vad gäller nyhetsbrevet och övrig information som vi skickar till dig via pushnotiser eller sms och lagrar och kopplar om möjligt det till din person, din mejladress eller ditt kundnummer. Vi registrerar tidpunkten för öppnandet och de länkar och områden som du har klickat på tillsammans med utvalda produkter, tidpunkt, varaktighet och användningsfrekvens.

 

 4.3 Uppgiftsanalys

 

De uppgifter som beskrivs under punkt 4.2 samlar vi i vår databas. Vi utvärderar uppgifterna med syftet att få fram information som kan intressera dig så att vi bara skickar eller visar dig sådan information. För att ta reda på möjliga produktintressen använder vi oss av matematisk-statistiska metoder. För detta jämförs dina personuppgifter med andra kunders uppgifter. Utifrån denna jämförelse kan vi sedan härleda vilka övriga produkter och kampanjer som andra kunder med jämförbara intressen har intresserat sig för och därmed skulle kunna vara intressanta även för dig. Lidl påtar sig dock ingen juridisk skyldighet att se till att databehandling alltid fungerar på det sätt som beskrivs och att du faktiskt bara får erbjudanden som du är intresserad av. Vid användning av appen skapar vi dessutom användarsegmenteringsprofiler för statistisk analys och tilldelar dessa, om möjligt, till din person. I utvärderingen ingår inte särskilda kategorier av personuppgifter i den mening som avses i art. 9.1 GDPR.

 

5. Allmänna krav för användning av tjänsten

 

För att använda Lidl Plus tjänster krävs ett giltigt mobiltelefonnummer och en mejladress.

 

För att kunna använda Lidl Plus-appen krävs dessutom att deltagaren laddar ner programvaran från App Store. För olika typer av mobiltelefoner finns specifika programvaruversioner. För vissa typer kan av tekniska orsaker ingen lämplig programvara erbjudas. Om det inte finns en passande programvaruversion för deltagarens mobiltelefon kan deltagaren inte använda tjänsten. Lidl Stiftung anstränger sig emellertid för att kunna erbjuda programvaran för så många olika modelltyper som möjligt. På grund av det ständigt föränderliga produktutbudet på marknaden för mobila enheter kan Lidl Stiftung inte erbjuda en aktuell lista på alla mobiltelefoner som är kompatibla med tjänsten.

 

Installationen av programvaran och användningen av tjänsten förutsätter att deltagaren regelbundet gör dataöverföringar med mobiltelefonen. Omfattningen och frekvensen av dataöverföringarna beror på hur och hur mycket tjänsterna används. De kostnader som uppstår för dataöverföringen betalar deltagaren. Hur hög kostnaden blir beror på avtalet mellan deltagaren och respektive mobiltelefonoperatör.

 

Kostnader för att upprätta internetanslutning samt för att upprätthålla den hos användaren ingår inte i Lidl Stiftungs tjänster. För detta ansvarar enbart avtalet mellan deltagaren och hans/hennes internet/mobiloperatör.

 

Användandet för Lidl Plus-tjänsterna förutsätter också tillräcklig batterinivå och ljusstyrka på bildskärmen för att skanna QR-koderna under utcheckningsprocessen.

 

Deltagaren är skyldig att installera de uppdateringar som Lidl erbjuder. Deltagaren blir informerad om detta när programvaran används. Användning av tjänsten Lidl Plus på användarenheter som manipulerats (t.ex. genom att jailbreaka/roota) är inte tillåtet.

 

6. Dina skyldigheter

Du måste

 

  • ange korrekta uppgifter när du registrerar dig och se till att din profil är aktuell;
  • hålla ditt lösenord hemligt och ändra det vid missbruk eller misstanke om missbruk;
  • använda tjänsten i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning.

 

7. Ansvar

Vi ansvarar för skada genom uppsåt och grov vårdslöshet. Vi ansvarar inte för skada genom vårdslöshet, förutom för skada på liv, lem eller hälsa, om:

 

  • appen inte fungerar eller bara fungerar i begränsad omfattning
  • ingen eller bara begränsad WLAN-anslutning finns tillgänglig
  • skannern i kassan inte fungerar som den ska
  • erbjudanden inte finns tillgängliga.

 

Ansvar enligt lagen om produktansvar påverkas inte.

 

8. Uppsägning, radering

Deltagaren har rätt att när som helst avsluta deltagandet utan att ange orsaken genom att trycka på funktionen ”Radera användarkonto”. Lidl Stiftung kan också säga upp avtalet utan att ange orsaken med en uppsägningstid på 10 dagar. Parternas rätt att säga upp avtalet av synnerliga skäl påverkas inte.

 

9. Ändringar av användarvillkoren

Lidl Stiftung kan ändra dessa användarvillkor i enlighet med detta avsnitt. Den aktuella versionen av användarvillkoren kan när som helst laddas ner. Användarvillkorens version anges i villkoren.

 

Vi kan ändra dessa användarvillkor om ändringen tjänar våra berättigade intressen, i synnerhet ett bättre tillhandahållande av tjänsten och vi i rimlig mån tagit hänsyn till kundens intressen.

 

När Lidl Stiftung ändrar användarvillkoren meddelar Lidl Stiftung användaren detta genom en motsvarande hänvisning i appen och användaren uppmanas att bekräfta de nya användarvillkoren.

 

Om användaren inte samtycker till de ändrade användarvillkoren står det Lidl Stiftung fritt att säga upp avtalet.

 

10. Slutbestämmelser

Lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland gäller för konsumenter i den utsträckning som detta inte berövar dem det skydd som de har rätt till via tvingande bestämmelser i det land där de vanligtvis bor.

 

Europeiska kommissionen tillhandahåller en portal för tvistlösning online på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Vi är dock inte skyldiga och inte villiga att delta i tvistlösningsförfarandet inför en konsumentskiljenämnd.

 

 

 

B. Användarvillkor Mitt Lidl-konto

 

Version: april 2021

 

1. Tillämpningsområde och relation till andra bestämmelser

Dessa villkor reglerar användningen av tjänsten Mitt Lidl-konto (hädanefter ”Mitt Lidl” eller ”tjänsten”). Tjänsten drivs av Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (hädanefter ”operatör”, ”vi” eller ”oss”), andra företag inom Lidl-koncernen (benämns tillsammans hädanefter ”Lidl”) är delaktiga i tillhandahållandet av tjänsten. Tjänsten erbjuder enhetlig tillgång till flera online-erbjudanden från Lidl-koncernen (hädanefter ”erbjudanden”). Detta är en s.k. enkel inloggningstjänst som gör det möjligt för användaren att få tillgång till flera erbjudanden från olika företag (för t.ex. nätbutik, bokningsportaler och liknande) med samma inloggningsuppgifter. Dessutom erbjuder tjänsten användarna möjlighet att frivilligt informera om sina omständigheter och intressen i en användarprofil. Tjänstens tillgänglighet baseras på följande villkor.

 

Dessa villkor gäller inte separata avtalsförhållanden med tredje part som en del av erbjudandena, till exempel köp av produkter eller tjänster. Endast de specifika villkoren för det aktuella erbjudandet gäller (se A ovan för relevanta tjänster).

 

2. Registrering och konto

För användning av Mitt Lidl krävs att användaren registrerar sig och skapar ett lösenord för Mitt Lidl-kontot. Detta används tillsammans med din e-postadress eller ditt mobilnummer för att komma åt ditt Mitt Lidl-konto. Registreringsprocessen slutförs när det telefonnummer som användaren har uppgett har validerats och registreringen slutgiltigt har bekräftats av operatören.

 

Uppgifterna som användaren tillhandahåller som en del av registreringsprocessen måste vara korrekta. Uppgifter från tredje part kan inte tillhandahållas. Om uppgifterna senare skulle ändras måste användaren ändra dessa i sitt konto utan dröjsmål. Om informationen ändras vid ett senare tillfälle måste användaren justera dessa omgående på sitt Mitt Lidl-konto.

 

Åtkomstuppgifterna är endast avsedda för användning av den relevanta behöriga användaren och måste skyddas från obehörig åtkomst av tredje part med lämpliga åtgärder. Om användaren upptäcker obehörig användning av tjänsten måste användaren rapportera detta till operatören utan dröjsmål. Användaren ansvarar för konsekvenser till följd av användning av tredje part om användaren är ansvarig för detta eller inte lyckas stoppa det.

 

Användning av Mitt Lidl på enheter med Android-operativsystem är endast möjligt om enheten använder webbläsaren Google Chrome.

 

3. Föremål för tjänsten

För att kunna använda tjänsten Mitt Lidl tillhandahålls en enhetlig, enkel och lösenordskyddad inloggning för olika erbjudanden inom Lidl-koncernen. Det innebär främst att det Mitt Lidl-konto som skapas kan användas för registrering/inloggning till alla erbjudanden som är integrerade med Mitt Lidl utan att det krävs en separat registrering eller att på nytt ange detaljerad användarinformation.

 

Om du registrerar dig för tjänsten utan att tidigare ha registrerat dig för någon annan av Lidls onlinetjänster, kommer du automatiskt att skapa ett Mitt Lidl-konto.  I händelse av att du tidigare har registrerat dig för en annan onlinetjänst integrerad med Mitt Lidl-kontot kan du enkelt logga in för tjänsten genom att använda dina befintliga inloggningsuppgifter. Om Lidl erbjuder nya onlinetjänster i framtiden, är det möjligt att du kan använda även dem via ditt Mitt Lidl-konto. Kompletterande användarvillkor kan gälla i detta fall. Administreringen av användaruppgifter sker centralt via Mitt Lidl. Dessa uppgifter överförs till relevanta tjänsteleverantörer vid användning av specifika erbjudanden för att möjliggöra den relevanta transaktionen (se 6 nedan). På Mitt Lidl lagras både kundens data som samlas in för att utnyttja erbjudandet och de användaruppgifter som du angav när du registrerade dig/loggade in på andra av Lidls onlinetjänster.

 

Dessutom gör Mitt Lidl-kontot det möjligt för respektive användare att svara på vissa frågor om hans eller hennes omständigheter och intressen med hjälp av föreslagna val. Detta gör att användaren när som helst kan se, ändra eller ta bort sin kundprofil. Om användaren också har registrerat sig för Lidl Plus-tjänsten hos Lidl Stiftung kommer denna information att användas i Lidl Plus för personligt anpassad annonsering. Mer detaljerade regler i detta avseende finns i Lidl Plus användarvillkor.

 

Användningen av Mitt Lidl är kostnadsfritt. Användningen av konkreta erbjudanden kan dock innebära kostnader som visas på ett transparent sätt med det aktuella erbjudandet i enlighet med juridiska krav. Detsamma gäller för eventuellt nödvändiga tjänster från tredje part, t.ex. internetanslutningen.

 

 

4. Garanti, ansvar

Operatören försöker se till att Mitt Lidl är tillgänglig kontinuerligt och utan avbrott eller fel. På grund av tekniska omständigheter, t.ex. konfigurationsändringar, underhåll, enhetshaveri och liknande, kan detta inte alltid garanteras. I händelse av fel på tjänsten kommer operatören att vidta alla åtgärder för att upprätta en felfri tjänst så snart som möjligt. Operatören tar inte ansvar för eventuella konsekvenser på grund av bristande (fullständig) användbarhet.

 

Operatören förbehåller sig rätten att använda Mitt Lidl i framtiden med färre och/eller ändrade funktioner eller avsluta Mitt Lidl. Användaren har inget anspråk på (förlängd) användning av denna (kostnadsfria) tjänst. Som en del av de individuella erbjudandena bär operatören för relevant tjänst det enskilda ansvaret för tillhandahållandet av tjänsterna. Användaren har inte rätt till (fortsatt) användning av denna (kostnadsfria) tjänst.

 

Som en del av de personliga erbjudandena ansvarar de relevanta tjänsteleverantörerna uteslutande för tillhandahållandet av tjänsterna. Operatören ansvarar inte för eventuella anspråk som uppstår till följd av detta. Detsamma gäller andra bidrag från oberoende tredje parter, t.ex. internetleverantörer.

 

I annat fall ansvarar operatören endast för ersättningsanspråk från användaren som uppstår till följd av dödsfall, kroppsskada, hälsoskada eller brott mot väsentliga avtalsenliga skyldigheter (huvudsakliga skyldigheter) samt för andra skador till följd av avsiktlig eller grovt vårdslös överträdelse av skyldigheter av operatören, dess juridiska ombud eller ställföreträdare. Väsentliga avtalsförpliktelser är sådana vars fullgörande är nödvändiga för att avtalets syfte ska uppnås. I händelse av brott mot väsentliga avtalsenliga förpliktelser är operatören endast ansvarig för de förutsebara skador som är typiska för avtalet om dessa berodde på lätt försumlighet, såvida inte användarens skadeståndskrav baseras på förlust av liv, kroppsskada eller hälsoskada.

 

5. Uppsägning, borttagning, ändringar

Operatören och användaren kan när som helst avsluta användarrelationen för Mitt Lidl utan uppsägningstid. Som en del av administrationen av Mitt Lidl-kontot kan användaren när som helst ta bort kontot.

 

Uppsägning kan övervägas av operatören, i synnerhet om användaren bryter mot villkoren och bestämmelserna. Till dess att sådana händelser har klargjorts kan användaruppgifterna blockeras.

 

Operatören förbehåller sig rätten att anpassa dessa villkor och bestämmelser i framtiden. Användarna informeras via ett meddelande i appen och måste bekräfta de nya villkoren. Detta omfattar inte viktiga ändringar, t.ex. betalningsskyldighet, då detta alltid kräver uttryckligt samtycke. Om kunden motsätter sig en ändring kan detta leda till att operatören avslutar användarförhållandet.

 

6. Dataskydd

Hanteringen av dina personuppgifter sker inom ramen för dina lagstadgade dataskyddsrättigheter. För att implementera en tjänst är det nödvändigt att uppgifterna som du uppger vidarebefordras till leverantören av den relevanta tjänsten som du vill använda i syfte att möjliggöra användarautentisering och tillhandahållandet av tjänsten enligt beskrivningen i erbjudandet (t.ex. leverans och betalning av beställda produkter).

 

Mer information om detta finns i vår dataskyddspolicy här

 

7. Slutbestämmelser

Lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland gäller för konsumenter i den utsträckning som detta inte berövar dem det skydd som de har rätt till via tvingande bestämmelser i det land där de vanligtvis bor.

 

Europeiska kommissionen tillhandahåller en portal för tvistlösning online på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är dock inte skyldiga och inte villiga att delta i tvistlös-ningsförfarandet inför en konsumentskiljenämnd.

 

Villkor för nedladdning

 

Här kan du ladda ned villkoren och bestämmelserna för appen ”Lidl Plus” som PDF.