Banner

Integritetsmeddelande Media och Event

Integritetsmeddelande för Media och Event

I följande policy redogör Lidl Sverige KB (”Lidl Sverige”, ”vi, ”oss” eller ”vår”) för syftet med vår behandling av media och event, samt hur vi värnar om dina personuppgifter i samband med detta. Denna integritetspolicy är ett komplement till den fullständiga integritetspolicyn. För att ta del av Lidl Sveriges fullständiga integritetspolicy, se här.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Lidl Sverige KB - Org.nr 969667-6312,

Box 6087

175 06 Järfälla


VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

SYFTE MED BEHANDLINGEN

Mot bakgrund av syften inom internkommunikation, marknadsföring, samt för övrig typ av mediekommunikation kan Lidl Sverige komma att filma eller fotografera dig. Därefter kan bild/videomaterial (”materialet”) komma att publiceras i interna respektive externa kanaler såsom på Lidl Sveriges hemsida eller i våra sociala medier.


Det händer att vi filmar och fotograferar under våra event i ett marknadsföringssyfte. Om vi har för avsikt att fotografera eller filma vid ett event kommer du att bli meddelad om detta. Det kommer alltid att finnas fotofria zoner tillgängliga.


Om du väljer att ”hashtagga” din bild eller ditt videoklipp med Lidl Sverige kan vi komma att fråga dig om vi får ”re-posta” din bild/videoklipp. Observera att om du hashtaggar din bild eller ditt videoklipp innebär det att du frivilligt delar innehållet och andra personuppgifter med Instagram eller andra sociala medieplattformar. Denna relation ligger utanför Lidl Sveriges kontroll och är en fråga mellan dig och det aktuella sociala medieföretaget.


Utöver ovan syftar vår behandling även till att kunna föra ett bildarkiv.


TYP AV PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

För att kunna uppnå ovan nämnda ändamål kommer följande behandling krävas;

- Fotografering/filmning

- Publicering i kanaler

- Lagring av material


HUR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

Insamlingen sker via fotografering/filmning utförd av Lidl Sverige. Lidl Sverige kan också få materialet direkt ifrån dig. I vissa fall kan vi även få uppgifter via vår partners (om partnern ansvarar för framställningen av det visuella materialet).


VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

I Lidl Sveriges bildbank kan medarbetares, affärs-och samarbetspartners och eventuella externa besökares personuppgifter komma att behandlas. Detta i syfte att möjliggöra fotografering, videoinspelning, efterföljande publicering av bildmaterial samt arkivering. Denna behandling kan omfatta följande uppgifter;


- Bild- och videoupptagning

- den enskildes för-och efternamn

- födelsedatum och bankkontouppgifter vid ersättning för fotouppdrag


RÄTTSLIG GRUND PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

Fotografering/filmning som Lidl Sverige ansvarar för och där du som enskild står i fokus kommer alltid att föregås av en förfrågan från oss där du har möjlighet att avböja deltagande till detta. Det är alltid frivilligt att delta.

Om du har ”hashtaggat” din bild eller ditt videoklipp med Lidl Sverige kan vi komma att fråga dig om vi får ”re-posta” din bild/videoklipp innan vi gör det. Den rättsliga grunden för behandlingen utgör berättigat intresse. Lidl Sverige har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra sig i interna och externa kanaler.


För filmer/bilder som tas under ett event utgör den rättsliga grunden berättigat intresse. Lidl Sverige har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra sig i interna och externa kanaler.


Då Lidl Sverige på egen hand ombesörjer fotografering eller videoinspelning i syfte att skapa reklaminnehåll, kan ett avtal mellan dig och Lidl Sverige komma att ingås där ersättning utgår. I sådana fall är det fullföljande av avtal som utgör den rättsliga grunden för behandlingen.


Övrig publicering av innehåll i våra kanaler interna som externa och framförallt på vår hemsida och i våra sociala media kanaler, alternativt om materialet används i mediala syften av våra samarbetspartnerns, har vi ett berättigat intresse av att publicera innehållet baserat på avtalet mellan oss och våra partners.


För de material som kommer att ingå i Lidl Sveriges bildarkiv utgör den rättsliga grunden berättigat intresse. Lidl Sverige har ett berättigat intresse av att föra ett arkiv för historiska ändamål.


VEM SOM FÅR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kan komma att vidarebefordras internt inom Lidl Sverige till de avdelningar som behöver dem för att fullgöra ovan nämnda syften, detta sker dock alltid efter en noggrann prövning där vi alltid strävar efter en åtkomstbegränsning. Åtkomst till uppgifterna beviljas enbart personer som innehar rätt behörighet.


Dessutom kan Schwarz IT KG komma att få tillgång till uppgifterna i syfte att förse Lidl Sverige med teknisk support, skulle det ske så har Lidl Sverige ingått avtal för sådan delning av personuppgifter.


Sociala medier aktörer

Dina personuppgifter kan komma att överföras sociala medier aktörer (såsom Facebook, Instagram och LinkedIn). Behandlingen i form av publicering i Lidl Sverige KBs sociala medier innebär att uppgifterna blir offentliga och att de kan få en mycket stor spridning. Nämnda sociala media aktörer kan agera dels som personuppgiftsbiträden åt Lidl Sveriges vägnar, dels som gemensamt personuppgiftsansvariga med Lidl Sverige, dels i vissa fall som självständigt personuppgiftsansvariga. Vi har endast begränsat inflytande över den fullständiga personuppgiftsbehandling som leverantören av den sociala medieplattformen genomför. I de fall vi kan påverka personuppgiftsbehandlingen arbetar vi, inom ramen för de möjligheter som står till vårt förfogande, för att främja att hanteringen sker i enlighet med dataskyddsförordningen. På många sidor kan vi emellertid inte påverka plattformsleverantörens personuppgiftsbehandling och vi har inte heller exakt kännedom om vilka personuppgifter som denne behandlar.

Mer information om hur dina personuppgifter behandlas när uppgifter delas med nämnda aktörer av sociala medier finns här under avsnitt sociala medier. Där finner du även information till respektive social mediaplattforms integritetspolicy.


Samarbetspartners och mediabolag

Dina personuppgifter kan också komma att överföras till Lid Sveriges s samarbetspartners samt till mediabolag som Lidl Sverige har anlitat.


Tjänsteleverantör

Lidl Sverige använder tjänsteleverantörer för lagring av materialet samt andra tekniska plattformar för publicering i interna kanaler samt för vår hemsida www.lidl.se. För det syftet samt för att förse Lidl Sverige med teknisk support kan Schwarz IT KG komma att få tillgång till uppgifterna. Likväl kan även uppgifter komma att delas med andra bolag inom gruppen (se Schwarz Group), skulle det ske så har Lidl Sverige ingått avtal för sådan delning av personuppgifter.


HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER

Material som har publicerats i Lidl Sveriges kanaler, kommer att finnas tillgängligt i respektive kanal i upp till 3 (tre) år och därefter raderas, om ingen annan lagringstid har avtalats.

För arkiveringsändamål så kommer materialet att finnas lagrad i Lidl Sveriges bildbank tills ändamålet är uppfyllt.


Du har alltid rätt att invända mot behandlingen om den rättsliga grunden utgör berättigat intresse, Lidl Sverige kommer då att ta bort dina personuppgifter omedelbart.


Om en samarbetspartner är delaktig i behandlingen se integritetspolicy för respektive samarbetspartner, vilket du finner på deras hemsida.


VAR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER OCH ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Uppgifterna som vi samlar in lagras inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") men kan i vissa fall också överföras till och behandlas i ett land utanför EES.


Aktörer inom sociala medier som beskrivits ovan har sitt huvudsäte i USA vilket medför att dina uppgifter kan komma att över-föras till ett land utanför EU/EES (”tredje land”). När vi överför personuppgifter till mottagare i tredje land säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas på ett sätt som är likvärdigt med det skydd som dina personuppgifter har inom EU/EES genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Närhelst det är tillämpligt, för överföringar av personuppgifter från ett land inom EES till ett land utanför EES som inte har kvalificerat sig för en adekvat skyddsnivå av EU-kommissionen, använder Lidl Sveriges sig av standardavtalsklausuler med kompletterade skyddsåtgärder eller andra tillåtna överföringsmekanismer enligt gällande lagar.


Om du vill ha närmare information om till vilka länder utanför EU/EES-området vi överför dina personuppgifter och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan du kontakta oss på dataskydd@lidl.se.


DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som ger dig möjlighet att få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Här nedan beskrivs dina rättigheter. I slutet hittar du även kontaktuppgifter till oss för att utöva dina rättigheter.


RÄTT TILL INFORMATION OCH TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas (ett s.k. registerutdrag). Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.


RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. utan att vi hindrar detta, om


• behandlingen grundar sig på samtycke enligt eller på ett avtal och,

• behandlingen sker automatiserat.


Vid utövandet av din rätt till dataportabilitet har du rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig, när detta är tekniskt möjligt


RÄTT TILL RÄTTELSE

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig stämmer. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss de korrekta uppgifterna.


RÄTT TILL RADERING

Du har rätt att kontakta oss för att begära att dina personuppgifter raderas. I vissa fall kan vi dock inte uppfylla en begäran om radering, till exempel om uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla andra viktiga rättigheter såsom rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om radering sker kommer vi att meddela dem som vi har lämnat ut dina uppgifter till om att raderingen har skett. Vi kommer också på din begäran informera dig om vilka som har fått information om raderingen.


RÄTT ATT INVÄNDA

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på vårt berättigade intresse. Vi kommer då inte att fortsätta att behandla personuppgifterna förrän vi kan visa berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter eller som grundar sig på rättsliga anspråk. För publicering av bilder väger din rätt tungt och vi kommer alltid att ta bort uppgifterna omedelbart vid en sådan förfrågan.


RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLINGEN

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. I vissa fall kan vi dock inte uppfylla en begäran om begränsning, till exempel om uppgifterna behövs för att försvara våra rättigheter eller skydda en annan persons rättigheter. Om behandlingen begränsas kommer vi att meddela dem som vi har lämnat ut dina uppgifter till om att begränsningen har skett. Vi kommer också på din begäran at informera dig om vilka som har fått information om begränsningen.


UTÖVA DINA RÄTTIGHETER

Vi kommer att hantera din förfrågan utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Skulle ytterligare tid krävas eller om vi av någon anledning inte kan uppfylla din begäran informerar vi dig om detta. Vi kan också begära ytterligare information från dig om det är nödvändigt för att verifiera din identitet.


RÄTT ATT LÄMNA KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Om du har klagomål på hur Lidl Sverige behandlar och skyddar dina personuppgifter och din integritet, har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller en annan behörig tillsynsmyndighet.


DATASKYDDSOMBUD

Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att vi alltid behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud på adressen dataskydd@lidl.se eller via adress;


Lidl Sverige KB

Att: Dataskyddsombud

Box 6087

175 06 Järfälla


ÄNDRINGAR OCH VERSIONSHISTORIK

Vi kan komma att ändra detta integritetsmeddelande. Den senaste versionen finns alltid att tillgå på vår webbplats; www.lidl.se/mediaochevent

Juni 2024 – Upprättande av separat integritetsmeddelande för Media och Event.