Banner

Integritetsmeddelande Sociala Medier

Integritetsmeddelande för vår närvaro på Sociala Medier

I följande policy redogör Lidl Sverige KB (”Lidl Sverige”, ”vi, ”oss” eller ”vår”) för syftet med personuppgiftsbehandling som sker i våra sociala medier, samt hur vi värnar om dina personuppgifter i samband med detta. Denna integritetspolicy är ett komplement till den fullständiga integritetspolicyn. För att ta del av Lidl Sveriges fullständiga integritetspolicy, se här.


PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Lidl Sverige KB - Org.nr 969667-6312,

Box 6087

175 06 Järfällaoch dels respektive leverantör av de sociala medieplattformarna (”plattformar”) som Lidl Sverige är aktiv på. Nämnda sociala media aktörer kan agera dels som personuppgiftsbiträden åt Lidl Sveriges vägnar, dels som gemensamt personuppgiftsansvariga med Lidl Sverige, dels i vissa fall som självständigt personuppgiftsansvariga.


Vi, Lidl Sverige KB, driver följande sidor på sociala medier (”sidor”):


• Facebook: https://www.facebook.com/lidlsverige

• Instagram: https://www.instagram.com/lidlsve/

• YouTube: https://www.youtube.com/user/lidlsve

• LinkedIn: https://se.linkedin.com/company/lidl-sverige-kb

• TikTok: Lidl Sverige (@lidlsve) Officiellt | TikTok


PLATTFORMENS ANSVAR

Vi har endast begränsat inflytande över den fullständiga personuppgiftsbehandling som leverantören av den sociala medieplattformen genomför. I de fall vi kan påverka personuppgiftsbehandlingen arbetar vi, inom ramen för de möjligheter som står till vårt förfogande, för att främja att hanteringen sker i enlighet med dataskyddsförordningen. På många sidor kan vi emellertid inte påverka plattformsleverantörens personuppgiftsbehandling och vi har inte heller exakt kännedom om vilka personuppgifter som denne behandlar.


Sociala media plattformsleverantören driver hela IT-strukturen för tjänsten, upprätthåller egna dataskyddsbestämmelser och har ett eget användarförhållande med dig (i den mån du är en registrerad användare av det sociala nätverket). Dessutom är sociala media aktören självständigt ansvarig för alla frågor avseende uppgifterna i din användarprofil, till vilka vi som företag inte har åtkomst till.


Mer information om personuppgiftsbehandling för de Social medier aktörerna finner du via länken nedan;


• Facebook: Metas integritetspolicy

• Instagram: Metas integritetspolicy

• YouTube: Integritetspolicy – Google

• LinkedIn: LinkedIns sekretesspolicy

• TikTok: Integritetspolicy | TikTok


Som en del av användningen av deras sociala medieplattform behandlas dina personuppgifter vanligtvis också av respektive tjänsteleverantör på servrar i tredjeländer, särskilt i USA.

GEMENSAMT PERSONUPPGIFTSANSVARIG MED RESPEKTIVE SOCIAL MEDIA AKTÖR

Med följande plattformsleverantörer har vi ett gemensamt ansvar;


• Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

• Instagram: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

• YouTube: https://policies.google.com/privacy

• LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

• Tiktok: TikTok Analytics Joint Controller Addendum | TikTok


Plattformsleverantören och vi är gemensamt personuppgiftsansvariga för den webtracking som tillhandahållaren av den sociala medieplattformen använder. Webtracking kan förekomma oavsett om du är inloggad eller registrerad på den sociala medieplattformen eller inte. Som konstateras ovan kan vi tyvärr inte påverka de webtracking-metoder som tillhandahållaren av den sociala medieplattformen använder.


Den rättsliga grunden för webtracking är ditt samtycke.


Möjligheterna att utöva dina rättigheter i förbindelse med dessa webtracking-metoder eller för att återkalla ditt samtycke kan du hitta i de under punkt 2 angivna plattformsleverantörers sekretesspolicyer. Du kan även kontakta plattformsleverantören via de i respektive utgivares angivna kontaktuppgifter.


Med avseende på statistik, som leverantören av plattformen ställer till vårt förfogande, kan vi endast begränsat påverka och förhindra denna. Vi ser dock till att vi inte erbjuds någon ytterligare valfri statistik.


Observera att leverantören av plattformen använder dina profil- och beteendeuppgifter enligt sina användarvillkor och dataskyddsbestämmelser, för att analysera dina vanor, personliga relationer och preferenser. Lidl Sverige har inget inflytande över behandlingen eller överföringen av dina uppgifter genom leverantören av plattformen.


För att läsa om hur vi använder sociala medier cookies och liknande teknologier i marknadsföring- och reklamsyfte se här.


VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

SYFTE MED BEHANDLINGEN

Vi tycker det är viktigt att finnas tillgängliga på de ovan nämna sociala medier plattformarna för att kunna interagera med dig. Därför kan dina personuppgifter användas för nedanstående syften;


- Marknadsföra Lidl Sverige via inlägg på plattformen,

- Informera om aktuella erbjudanden, tjänster och nyheter,

- Interagera med dig som besöker våra sidor på våra sociala medier inklusive svara på eventuella frågor och,

- Social listening - för att skapa oss en bild av uppfattningen om våra produkter och tjänster och för att identifiera eventuell förbättringspotential.


För att läsa om hur vi använder social mediacookies och liknande teknologier i marknadsföring- och reklamsyfte se här.


Vi förbehåller oss rätten att radera innehåll om detta skulle vara nödvändigt. Detta gäller exempelvis inlägg som utgör intrång eller olagliga kommentarer, hatkommentarer, suggestiva kommentarer (explicit sexuellt innehåll) eller bilagor (ex. bilder eller videor) som exempelvis kränker upphovsrätt, personliga rättigheter, strafflagar eller inlägg som strider mot Lidl Sveriges etiska värdegrund


TYP AV PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

För att kunna uppnå ovan nämnda ändamål kommer följande behandling krävas;


- Hantering och administrering

- Insamling

- Publicering

- Lagring


HUR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

Insamlingen kan ske via fotografering/filmning utförd av Lidl Sverige. Lidl Sverige kan också få uppgifter direkt ifrån dig, såsom när vi kommunicerar med dig eller när du väljer att dela ditt innehåll i form av bilder eller video med oss eller genom att du har gjort dem publika.


VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Inom ramen av ovan nämnda syften kan Lidl Sveriges komma att behandla följande uppgifter;


- Användarnamn

- För, efternamn

- Kontaktuppgifter

- I förekommande fall bild/video. För att läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter för ändamålet Event och Media där publicering av bild/video ingår, se här.


RÄTTSLIG GRUND PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

Marknadsföra Lidl Sverige via inlägg på plattformen och informera om aktuella erbjudanden, tjänster och nyheter

Om vi delar ditt innehåll på vår sida för respektive sociala mediaplattform, förutsatt att det är en funktion för plattformen, utgör den rättsliga grunden för behandlingen berättigat intresse. Om du har ”hashtaggat” din bild eller ditt videoklipp med Lidl Sverige kan vi komma att fråga dig om vi får ”re-posta” din bild/videoklipp innan vi gör det. Lidl Sverige gör det baserat på sitt berättigade intresse av att kunna marknadsföra sig i våra externa kanaler i PR och kommunikationssyfte.


Interagera med dig som besöker våra sidor på våra sociala medier inklusive svara på eventuella frågor.

Likaså när vi kommunicerar med dig på vår plattform eller privat via plattformens kanaler baserar behandlingen på ditt och vårt berättigade intresse kunna besvara din förfrågan, lösa eventuella problem som har uppstått och därmed se till att du som kund och användare av vår hemsida är och förblir nöjd.


Du har alltid möjlighet att skicka konfidentiella frågor till oss genom följande länk eller till adressen du finner under rubriken kontakta oss.


Social listening

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter inom ramen för Social Listening utgör berättigat intresse. Lidl Sverige har ett berättigat intresse att upptäcka eventuella brister i våra produkter och tjänster i publika tillgängliga inlägg och kunna reagera därefter.


VEM SOM FÅR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Sociala media aktörer

Behandlingen i form av publicering i Lidl Sverige sociala medier innebär att uppgifterna blir offentliga och att de kan få en mycket stor spridning. Om du ställer en fråga till oss via plattformen, hänvisar vi beroende på det svar som krävs eventuellt också till andra säkra kommunikationsvägar som garanterar sekretess.


Samarbetspartners och mediabolag

Dina personuppgifter kan också komma att överföras till Lid Sveriges s samarbetspartners samt till mediabolag som Lidl Sverige har anlitat.


IT – tjänsteleverantörer

Rörande uppgifter som du lämnar till oss på ett konfidentiellt sätt (t.ex. via privat meddelande, brev eller e-postmeddelande) lämnar vi aldrig dessa vidare till tredje part utanför Lidl-koncernen. I undantagsfall behandlas uppgifter av personuppgiftsbiträden på uppdrag av oss. Dessa väljs alltid ut omsorgsfullt, granskas regelbundet av oss i form av regelbundna revisioner och måste enligt avtal uppfylla våra krav. I vissa fall kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till en avtalspartner (t.ex. en leverantör om det gäller en produkt) för vidare behandling av din förfrågan, om det skulle bli nödvändigt informerar vi dig om detta i förväg.


För att förse Lidl Sverige med teknisk support kan Schwarz IT KG komma att få tillgång till uppgifterna. Likväl kan även uppgifter komma att delas med andra bolag inom gruppen (se Schwarz Group), skulle det ske så har Lidl Sverige ingått avtal för sådan delning av personuppgifter.


HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER

Material som har publicerats i Lidl Sveriges kanaler, kommer att finnas tillgängligt i respektive kanal i upp till 3 (tre) år och därefter raderas, om ingen annan lagringstid har avtalats.

Du har alltid rätt att invända mot behandlingen om den rättsliga grunden utgör berättigat intresse, Lidl Sverige kommer då att ta bort dina personuppgifter omedelbart.


Alla personuppgifter som du lämnar vid kontakt med oss via ett säkert meddelande raderas eller blir anonymiserat senast 90 dagar efter att du mottagit det slutgiltiga svaret. Lagringstiden på 90 dagar förklaras med att det i enskilda fall kan förekomma att du som kund kontaktar oss en gång till i samma ärende, varför vi i detta fall måste ha tillgång till den tidigare historiken. Erfarenheten har visat att det efter 90 dagar vanligtvis inte längre förekommer ytterligare frågor.


Vi har inga möjligheter att påverka plattformens radering av dina uppgifter. För detta gäller därför respektive plattforms dataskyddsbestämmelser.


VAR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER OCH ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Uppgifterna som vi samlar in lagras inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") men kan i vissa fall också överföras till och behandlas i ett land utanför EES.


Aktörer inom sociala medier som beskrivits ovan har sitt huvudsäte i USA vilket medför att dina uppgifter kan komma att överföras till ett land utanför EU/EES (”tredje land”). När vi överför personuppgifter till mottagare i tredje land säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas på ett sätt som är likvärdigt med det skydd som dina personuppgifter har inom EU/EES genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Närhelst det är tillämpligt, för överföringar av personuppgifter från ett land inom EES till ett land utanför EES som inte har kvalificerat sig för en adekvat skyddsnivå av EU-kommissionen, använder Lidl Sveriges sig av standardavtalsklausuler med kompletterade skyddsåtgärder eller andra tillåtna överföringsmekanismer enligt gällande lagar.


Om du vill ha närmare information om till vilka länder utanför EU/EES-området vi överför dina personuppgifter och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan du kontakta oss på dataskydd@lidl.se.


DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som ger dig möjlighet att få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Här nedan beskrivs dina rättigheter. I slutet hittar du även kontaktuppgifter till oss för att utöva dina rättigheter.


RÄTT TILL INFORMATION OCH TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas (ett s.k. registerutdrag). Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.


RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. utan att vi hindrar detta, om


• behandlingen grundar sig på samtycke enligt eller på ett avtal och,

• behandlingen sker automatiserat.


Vid utövandet av din rätt till dataportabilitet har du rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig, när detta är tekniskt möjligt


RÄTT TILL RÄTTELSE

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig stämmer. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss de korrekta uppgifterna.


RÄTT TILL RADERING

Du har rätt att kontakta oss för att begära att dina personuppgifter raderas. I vissa fall kan vi dock inte uppfylla en begäran om radering, till exempel om uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla andra viktiga rättigheter såsom rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om radering sker kommer vi att meddela dem som vi har lämnat ut dina uppgifter till om att raderingen har skett. Vi kommer också på din begäran informera dig om vilka som har fått information om raderingen.


RÄTT ATT ÅTERKALLA DITT SAMTYCKE

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till varje behandlingssyfte som du har lämnat ditt samtycke till. Om du gör det upphör vi med behandlingen av dina personuppgifter i det specifika syftet.


Om du i fortsättningen ändå får se marknadsföringskommunikation från oss i dina sociala medieflöden eller i din webbläsare är detta en fråga helt mellan dig och din plattformsleverantör.


RÄTT ATT INVÄNDA

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på vårt berättigade intresse. Vi kommer då inte att fortsätta att behandla personuppgifterna förrän vi kan visa berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter eller som grundar sig på rättsliga anspråk. För publicering av bilder väger din rätt tungt och vi kommer alltid att ta bort uppgifterna omedelbart vid en sådan förfrågan.


RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLINGEN

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. I vissa fall kan vi dock inte uppfylla en begäran om begränsning, till exempel om uppgifterna behövs för att försvara våra rättigheter eller skydda en annan persons rättigheter. Om behandlingen begränsas kommer vi att meddela dem som vi har lämnat ut dina uppgifter till om att begränsningen har skett. Vi kommer också på din begäran at informera dig om vilka som har fått information om begränsningen.


UTÖVA DINA RÄTTIGHETER

Vi kommer att hantera din förfrågan utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Skulle ytterligare tid krävas eller om vi av någon anledning inte kan uppfylla din begäran informerar vi dig om detta. Vi kan också begära ytterligare information från dig om det är nödvändigt för att verifiera din identitet.


RÄTT ATT LÄMNA KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Om du har klagomål på hur Lidl Sverige behandlar och skyddar dina personuppgifter och din integritet, har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller en annan behörig tillsynsmyndighet.


DATASKYDDSOMBUD

Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att vi alltid behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud på adressen dataskydd@lidl.se eller via adress;


Lidl Sverige KB

Att: Dataskyddsombud

Box 6087

175 06 Järfälla


ÄNDRINGAR OCH VERSIONSHISTORIK

Vi kan komma att ändra detta integritetsmeddelande. Den senaste versionen finns alltid att tillgå på vår webbplats; www.lidl.se/socialamedier


Juni 2024 – Förtydligande av syfte med behandlingen och förenklat distributionen av innehållet. Marknadsföring baserat på cookies och andra liknande teknologier flyttat till lidl.se/dataskydd. Detta integritetsmeddelande omfattar endast behandlingen på våra egna sociala medie-sidor och ingen cookie behandling.