Banner

Integritetspolicy för kamerabevakning

INTEGRITETSMEDDELANDE KAMERABEVAKNING

I följande policy redogör Lidl Sverige KB (”Lidl Sverige”, ”vi, ”oss” eller ”vår”) för syftet med kamerabevakning, samt hur vi värnar om dina personuppgifter i samband med detta.


Lidl Sverige använder kamerabevakning i våra butiker, kontor och lager (”lokaler”). I våra lokaler där vi har kamerabevakning finns det skyltar som informerar dig om det. Den här integritetspolicyn gäller för alla individer, inklusive kunder, anställda, entreprenörer och besökare som på något sätt vistas i våra lokaler där kamerabevakning sker.


PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Lidl Sverige KB - Org.nr 969667-6312,

Box 6087

175 06 Järfälla


VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

SYFTE MED BEHANDLINGEN

Vi använder kamerabevakning som en viktig säkerhetsåtgärd. Kamerabevakningen bidrar till att skydda våra kunder, anställda och besökare samt vår egendom. Därför kan dina personuppgifter användas för nedanstående syften:


- Att skydda individer, lokaler och egendom mot incidenter, olycksfall och brottsliga angrepp.

- Att förebygga, upptäcka och utreda lagbrott inklusive skydda vår egendom.

- Förekommande fall utreda försäkrings och skadeståndsärenden.

- Att utreda misstänkt bedrägeri eller brott mot företagspolicyer. Sådana utredningar utlöses av allvarliga misstankar, via visselblåsning, klagomål eller genom andra verifierade kanaler och följer alltid internt reglerade processer.


Utöver ovan kan kameramaterial komma att användas för att fastställa, utöva och/eller försvara nuvarande och/eller framtida rättsliga anspråk.


TYP AV PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

För att kunna uppnå ovan nämnda ändamål kommer följande behandling krävas;


- Inspelning av rörlig bild

- Spara ner materialet

- Överlämna material vid misstanke om brott till intern utredning

- Överlämna material vid misstanke om brott till brottsbekämpande myndighet


HUR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifternas ursprung utgör det inspelade kameramaterialet som inhämtas ifrån våra säkerhetskameror.


VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Om du vistas i någon av våra lokaler där kamerabevakning sker, kan du finnas på det material som spelas in i samband med kamerabevakningen. Denna behandling kan omfatta följande uppgifter;


- Video/bild material som fångas upp av våra säkerhetskameror.


Om en utredning eller ett anspråk upprättas behandlas även övrig information som är relevant för händelsen, till exempel information från incidentrapporter eller försäkringsanspråk.


RÄTTSLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSHANDLINGEN

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, det vill säga en rättslig grund. För säkerhetsåtgärder med stöd av kamerabevakning är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Efter en intresseavvägning har vi fastställt att vårt intresse av säkerheten i våra lokaler överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta syfte.


VEM SOM FÅR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Inspelat material är endast tillgängligt för de få personer som behöver uppgifterna för att uppnå det avsedda behandlingssyftet. Dina personuppgifter kan också komma att vidarebefordras internt inom Lidl Sverige till de avdelningar som behöver dem för att fullgöra ovan nämnda syften, detta sker dock alltid efter en noggrann prövning där vi alltid strävar efter en åtkomstbegränsning.


I följande fall kommer Lidl Sverige att behöva dela med sig av dina personuppgifter till andra mottagare;


Tjänsteleverantör

Lidl Sverige använder tekniska kameraunderleverantörer för att administrera kamerabevakningen, för att hantera nödvändig drift, teknisk support, underhåll av kameror och installation. Underleverantörerna får endast behandla dina personuppgifter enligt Lidl Sveriges instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter och tystnadsplikten gäller även för dem.


Dessutom kan Schwarz IT KG komma att få tillgång till uppgifterna i syfte att förse Lidl Sverige med teknisk support, skulle det ske så har Lidl Sverige ingått avtal för sådan delning av personuppgifter.


Rättsvårdande myndigheter

Personuppgifterna kan komma att delas till rättsvårdande myndigheter såsom Polisen, Säpo och Åklagarmyndigheten med den lagliga grunden berättigat intresse.


Juridiska rådgivare och försäkringsbolag

I de fall Lidl Sverige kommer att behöva rättslig rådgivning för att fastställa, utöva och/eller försvara nuvarande och/eller framtida rättsliga anspråk kan material komma att delas med juridiska rådgivare samt försäkringsbolag.


HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER

Inspelningarna sparas upp till 30 dagar efter inspelningsdatum, såvida vi inte är skyldiga enligt lag eller på begäran av en myndighet att behålla uppgifterna under en längre period. Materialet kan extraheras i utredningsärenden och kommer då behandlas tills utredningen är avslutad. Personuppgifter som används i rättstvister eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk sparas så länge som det behövs för att utöva det potentiella rättsliga anspråket.


VAR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER OCH ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Uppgifterna som vi samlar in lagras inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") men kan i vissa fall också överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av personuppgifter kommer att utföras i enlighet med gällande lagar.


Närhelst det är tillämpligt, för överföringar av personuppgifter från ett land inom EES till ett land utanför EES som inte har kvalificerat sig för en adekvat skyddsnivå av EU-kommissionen, använder Lidl Sverige sig av standardavtalsklausuler med kompletterade skyddsåtgärder eller andra tillåtna överföringsmekanismer enligt gällande lagar.


Om du vill ha närmare information om till vilka länder utanför EU/EES-området vi överför dina personuppgifter och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan du kontakta oss på dataskydd@lidl.se.


DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som ger dig möjlighet att få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Här nedan beskrivs dina rättigheter. I slutet hittar du även kontaktuppgifter till oss för att utöva dina rättigheter.


RÄTT TILL INFORMATION OCH TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas (ett s.k. registerutdrag). Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.


RÄTT TILL RÄTTELSE

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig stämmer. I samband med kamerabevakning är det inte möjligt att korrigera själva kamerabilderna. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss de korrekta uppgifterna.


RÄTT TILL RADERING

Du har rätt att kontakta oss för att begära att dina personuppgifter raderas. I vissa fall kan vi dock inte uppfylla en begäran om radering, till exempel om uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla andra viktiga rättigheter såsom rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om radering sker kommer vi att meddela dem som vi har lämnat ut dina uppgifter till om att raderingen har skett. Vi kommer också på din begäran informera dig om vilka som har fått information om raderingen.


RÄTT ATT INVÄNDA

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på vårt berättigade intresse. Vi kommer då inte att fortsätta att behandla personuppgifterna förrän vi kan visa berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter eller som grundar sig på rättsliga anspråk. Observera att invändningar mot behandlingen i samband med kamerabevakning skulle innebära att man avstår från att komma in i lokalerna.


RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLINGEN

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. I vissa fall kan vi dock inte uppfylla en begäran om begränsning, till exempel om uppgifterna behövs för att försvara våra rättigheter eller skydda en annan persons rättigheter. Om behandlingen begränsas kommer vi att meddela dem som vi har lämnat ut dina uppgifter till om att begränsningen har skett. Vi kommer också på din begäran at informera dig om vilka som har fått information om begränsningen.UTÖVA DINA RÄTTIGHETER

Vi kommer att hantera din förfrågan utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Skulle ytterligare tid krävas eller om vi av någon anledning inte kan uppfylla din begäran informerar vi dig om detta. Vi kan också begära ytterligare information från dig om det är nödvändigt för att verifiera din identitet.


RÄTT ATT LÄMNA KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Om du har klagomål på hur Lidl Sverige behandlar och skyddar dina personuppgifter och din integritet, har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller en annan behörig tillsynsmyndighet.


DATASKYDDSOMBUD

Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att vi alltid behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud på adressen dataskydd@lidl.se eller via adress;


Lidl Sverige KB

Att: Dataskyddsombud

Box 6087

175 06 Järfälla


ÄNDRINGAR OCH VERSIONSHISTORIK

Vi kan komma att ändra detta integritetsmeddelande. Den senaste versionen finns alltid att tillgå på vår webbplats www.lidl.se/kamerabevakning.

Juni 2024 – Upprättande av separat integritetspolicy