Banner

Visselblåsning

Visselblåsning (whistleblowing)

En visselblåsning kallas det när en person rapporterar om missförhållanden i företag, andra organisationer eller samhället i övrigt.


Du kan anmäla missförhållanden på Lidl. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska vissa kriterier uppfyllas som framgår i lagen. Din anmälan kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Du ska även utgå ifrån att det du anmäler till oss är sant och att det är kopplat till vår verksamhet.


Laglig bakgrund

En ny visselblåsarlag började gälla i Sverige den 17 december 2021. Enligt lagen ska man kunna anmäla olika typer av missförhållanden direkt till företag eller organisationer och till utvalda myndigheter, beroende på vad ens anmälan avser. En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och genom lagstiftningen skyddas mot repressalier, förutsatt att vissa kriterier uppfylls. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen.


Det är Arbetsmiljöverket som är särskilt behörig myndighet för visselblåsarlagen. Detta innebär att de är tillsynsmyndighet för att säkerställa att denna lag följs av företag och institutioner och att de även har ansvar för anmälningar som inte faller in under någon annan behörig myndighets ansvarsområde.


Mer information om den så kallade visselblåsarlagen och vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att ha rätt till skydd enligt lagen hittar du på Arbetsmiljöverkets webbplats:

Visselblåsarlagen - Arbetsmiljöverket (av.se)


Lagen i sin helhet hittar du på riksdagens webbplats:

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Att rapportera om missförhållanden direkt till Lidl kallas för intern visselblåsning. Rapporteringen kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga inom Lidls organisation.


Läs här hur du ska göra för att anmäla något till Lidl.

Att rapportera om missförhållanden till en behörig myndighet kallas för extern visselblåsning. Rapporteringen kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Beroende på vilket ämne det gäller är det olika myndigheter som är ansvariga för att ta emot anmälningarna.


Nedan hittar du länken till förordningen som fastslår vilka myndigheter i Sverige som är ansvariga för de olika områdena.

Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (Kommittédirektiv 2021:949) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)